Resolusjoner

Resolusjoner

Under landsmøtet i november ble det vedtatt 3 resolusjoner, som gjaldt arbeidsmiljølovens regler om midlertidige ansettelser, ventetider for diagnostikk og behandling og Norges deltagelse i TISA-forhandlingene.

 

Resolusjon om arbeidsmiljølovens regler om midlertidige ansettelser.

Fra 1. Juli 2015 ble arbeidsmiljølovens bestemmelser om midlertidige ansettelser endret ved at det ble innført en generell adgang til å ansette midlertidig i inntil 12 måneder (aml. § 14-9 (f)). Norsk Radiografforbund gikk i mot denne lovendringen.

Norsk Radiografforbunds landsmøte mener at økt adgang til midlertidige ansettelser kan undergrave hovedregelen i norsk arbeidsliv om fast ansettelse.

Midlertidige ansettelser betyr ikke at det blir flere jobber, men at vi får flere ansatte som er i midlertidige stillinger og færre får tilbud om fast ansettelse.

Det foreligger ikke empirisk grunnlag for å hevde at et mer liberalt reguleringsregime for midlertidige stillinger fører til høyere sysselsetting og lavere ledighet på lengre sikt.
Norsk Radiografforbunds landsmøte 19.11.2015 


Resolusjon angående ventetider for diagnostikk og behandling.

Norsk Radiografforbund organiserer radiografer og stråleterapeuter. Begge yrkesgruppene jobber innenfor spesialisthelsetjenesten i tilknytning til utredning, behandling, oppfølging og kontroll av ulike pasientgrupper.

Ventetidene for undersøkelse og behandling i sykehusene er fortsatt på over 70 dager i gjennomsnitt.
Etablering av tverrfaglige diagnosesentre antas å være et viktig grep innen kreftområdet for å øke kvaliteten på utredning og behandling, men vil nødvendigvis ikke redusere ventetider.

Regjeringen ønsker også "å stimulere til økt effektivisering" ved å kutte i refusjonstakstene for offentlige og private laboratorier - og bildediagnostiske tjenester. Norsk Radiografforbunds landsmøte ser det som essensielt at aktørene innen bildediagnostikken har forutsigbare rammevilkår og anbefaler at takster reguleres i tråd med pris og kostnadsvekst.

Krav til kortere behandlingstider vil med andre ord kreve økt bemanning og mer tilgjengelig utstyr både innen bildediagnostikk og stråleterapi. Norsk Radiografforbunds landsmøte mener målsettingen om redusert vente - og behandlingstider ikke står i forhold til at dette skal løses innenfor gjeldende budsjettrammer.
Skal bildediagnostikken ved de offentlige sykehus effektiviseres skjer dette først og fremst gjennom økte bevilgninger til moderne og oppdatert utstyr samt personell. Det må også legges til rette for økt oppgavedeling og jobbglidning for å redusere flaskehalser innen utredning og oppfølging av pasienter.
Norsk Radiografforbunds landsmøte 19.11.2015 


Norsk Radiografforbunds landsmøte mener at Norge skal trekke seg fra de pågående TISA-forhandlingene.
Forhandlingenes mål er å lage felles og forenklete regler for handel med tjenester på tvers av landegrensene. Informasjon fra forhandlingene tilsier at tilbudet ikke skal gjelde sykehustjenester, men at det er gjort unntak for blant annet stråleterapi. Avtalen vil kunne føre til privatisering av stråleterapi, en behandling som i dag er en offentlig tjeneste og ligger inn under helseforetakenes kontroll. TISA forhandlingene vil kunne svekke de demokratisk folkevalgtes mulighet for å regulere arbeidsforhold og forbrukerrettigheter for de ansatte og pasienter. De endringer som endelig avtales inn i TISA forhandlingene vil være irreversible og vil være utenfor de demokratisk folkevalgtes påvirkning for fremtiden.

Norsk Radiografforbunds landsmøte er urolig for hvilke konsekvenser dette samlet kan ha for norske pasienter og arbeidstakere.

Norsk Radiografforbunds landsmøte mener at Norge må trekke seg fra TISA forhandlingene.

Norsk Radiografforbunds landsmøte 19.11.2015

Foto: Tone Rise, Hold Pusten 

‪#‎NRFlandsmøte‬