Medlemsavtale

Medlemsavtale Norsk Radiografforbund

Hvem kan bli medlem?

Arbeidstakere som innehar norsk autorisasjon som radiograf eller tilhøre andre autoriserte faggrupper med høgskole-/universitetsutdannelse innenfor radiografi/stråleterapi eller nukleærmedisin kan opptas som medlem. Studenter ved radiografutdanningene (Bachelor-utdanningen) kan opptas som studentmedlem, jfr forbundets vedtekter § 3.

Medlemskapet er individuelt og personlig, med rettigheter og plikter fastsatt i forbundets vedtekter eller av forbundets styrende organer.

Hva innebærer autorisasjon?

Autorisasjon som helsepersonell gir rett til å benytte vedkommende yrkestittel. Personer som ikke har autorisasjon (eller lisens) har ikke rett til å benytte yrkestittelen. Person som ikke har autorisasjon har heller ikke rett til å benytte en tittel som er egnet til å gi inntrykk av at vedkommende har autorisasjon. Hovedformålene med autorisasjonsordningen er å ivareta pasientenes sikkerhet og bidra til kvalitet på helsetjenesten på en slik måte at befolkningen har tillit til helsevesenet.

Med autorisasjon følger et selvstendig og personlig ansvar for å utføre arbeidsoppgavene på faglig forsvarlig måte. Alt helsepersonell har et personlig ansvar for å holde seg faglig oppdatert, og til å avstå fra å gi helsehjelp på områder som en ikke behersker eller ikke er kompetent til. I slike tilfeller skal man henvise til en som har den nødvendige kompetansen.

Statens helsetilsyn kan tilbakekalle autorisasjonen når man finner at det foreligger grunner for tilbakekall, se www.helsetilsynet.no.

Hva innebærer det å være medlem i Norsk Radiografforbund?

Formål

Norsk Radiografforbund er en partipolitisk uavhengig arbeidstaker- og profesjonsorganisasjon som aktivt skal arbeide for å utvikle og opprettholde høy faglig standard i utdanning og utøvelse av faget. NRF skal ivareta medlemmenes interesser i forhold til lønns- og arbeidsvilkår på en måte som sikrer yrkesgruppenes posisjon, lønnsutvikling og mulighet i arbeidslivet. NRF skal arbeide for faglig samarbeid på tvers av yrkesgrupper og landegrenser.

Dette følger av ditt medlemskap i Norsk Radiografforbund:

 • Ivaretakelse av lønns- og arbeidsvilkår med utgangspunkt i lov- og avtaleverk
 • Rådgivning og veiledning i spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår
 • Juridisk bistand i arbeidsforholdet der dette er aktuelt
 • Informasjon og samhørighet knyttet til profesjon, fag og arbeidssted
 • Tilgang til medlemsfordeler
 • Mulighet til å påvirke fag- og profesjonsutviklingen

Kommunikasjon

Det er viktig for Norsk Radiografforbund at du som medlem skal oppleve ditt medlemskap som verdifullt og nyttig. De viktigste virkemidlene for å oppnå det er informasjon og dialog.

Vi gir deg informasjon om muligheter, rettigheter og plikter som arbeidstaker, profesjonsutøver og medlem. Dette gjør vi i dag i kanaler som telefon, sms, e-post, nettsider og i sosiale medier og i noen tilfeller i eget brev.

Både Norsk Radiografforbund sentralt og lokalt kan kontakte deg i ulike kanaler

Norsk Radiografforbund bruker sosiale medier som Facebook, Twitter, Linkedin og Instagram. Når det gjelder personvern i sosiale medier gjør vi oppmerksom på at det er medlemmet selv som er ansvarlig for sin egen aktivitet i disse kanalene og dermed selv godtar de vilkår disse tjenestene til enhver tid tilbyr.

Medlemskapets gyldighet og medlemskontingent

Medlemskapet er gyldig når du har akseptert medlemsbetingelsene og vedtektene, og når innmeldingen er godkjent av Norsk Radiografforbund. Medlemskontingenten må være innbetalt i henhold til forfall. Det er tre måneders karenstid i forhold til rett til bistand i forbindelse med yrke eller arbeidsforhold. Dersom medlemskontingent ikke er innbetalt i henhold til forfall kan det medføre tap av rettigheter og medlemsfordeler.

Du forplikter deg til å oppdatere kontaktinformasjon og opplysninger om arbeidsforhold/studier ved å melde fra til forbundet om relevante endringer.

På min side kan du til enhver tid se og endre dine opplysninger, preferanser og samtykker.

Hvilke opplysninger lagrer Norsk Radiografforbund om deg og ditt medlemskap?

Personopplysninger

Medlemmer i Norsk Radiografforbund registreres med personopplysninger som:

 • Navn
 • Personnummer
 • Adresse
 • E-post adresse
 • Mobilnummer
 • Opplysninger om studiested
 • Opplysninger om arbeidssted
 • Lønn
 • Autorisasjonsnummer
 • Opplysninger i forbindelse med henvendelser til forbundet
 • Opplysninger om kurs i regi av forbundet
 • Verv i tilknytning til NRF

Ved innmelding godtar du at opplysningene du gir lagres i Norsk Radiografforbunds medlemssystem og at opplysningene benyttes til å gi deg et best mulig medlemstilbud.

Hva bruker vi opplysningene til?

De opplysningene du oppgir når du registrerer deg som medlem, og senere vedlikeholder bruker Norsk Radiografforbund til å gi deg riktig oppfølging, et best mulig medlemstilbud og for å sikre at dine organisasjonsmessige rettigheter blir ivaretatt.

Opplysningene som registreres om deg behandles i henhold til Personopplysningsloven og personvernforordningens bestemmelser. På forespørsel har du rett til å få opplyst hvilke personopplysninger vi har lagret om deg. Opplysningene benyttes til administrasjon av ditt medlemskap og til å kontakte deg per brev, epost og via elektroniske kanaler for å informere deg om medlemskapet og ulike medlemsfordeler.

Foruten forbundets administrasjon vil også lokale tillitsvalgte behandle personopplysninger i forbindelse med administrasjon av ditt medlemskap. NRF er en del av hovedorganisasjonen UNIO og vil i forbindelse med konfliktberedskap måtte overføre personopplysninger inn i felles konflikthåndteringsløsning. Ansvaret for drift, vedlikehold og utvikling av denne løsningen er lagt til UNIO.

NRF tilbyr per i dag både obligatoriske, kollektive og individuelle forsikringsordninger til våre medlemmer og ansatte. Når det gjelder kollektive og individuelle forsikringene, så håndteres disse gjennom vårt forsikringskontor - Bafo. Det overføres derfor nødvendig medlemsinformasjon for å ivareta medlemmenes rettigheter i forhold forsikringsordningene. For de obligatoriske forsikringene overføres kun informasjon til forsikringskontoret for å identifisere medlemskap og reservasjoner fra ordningene.

Adresseinformasjon kan deles til forskningsprosjekter der forbundet ser at medlemmene, profesjonen eller forbundet vil ha nytte av forskningen.

Utover dette utleverer ikke NRF personopplysninger uten at det innhentes særskilt samtykke.

Personvernerklæring

Les mer om hvordan Norsk Radiografforbund behandler dine opplysninger i vår personvernerklæring.

Utmelding

Medlemmer som ønsker å melde seg ut av forbundet må selv sende skriftlig utmelding til forbundets sekretariat. Dette kan gjøres i brev eller på epost til nrf@radiograf.no

Oppsigelsestiden er to måneder og gjelder fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen er mottatt. (f.eks. utmelding mottatt 15 juni gjøres gjeldende fra 31. august)

OBS:

 • Dine forsikringer opphører det øyeblikket du er utmeldt av Norsk Radiografforbund

 • Retten til å benytte deg av forbundets medlemsfordeler opphører det øyeblikket du er utmeldt av Norsk Radiografforbund

Endring av vilkår

Norsk Radiografforbund forbeholder seg retten til å oppdatere vilkårene for medlemskap i tråd med forbundets vedtekter og vedtak fattet i forbundets besluttende organ. Medlemsvilkår er til enhver tid tilgjengelig på radiograf.no.

Powered by Labrador CMS