Vedtekter

Vedtekter Norsk Radiografforbund

Vedtatt på landsmøte 18. november 2015
Revidert på landsmøte 15. november 2018

Innhold

 • § 1 Navn
  § 2 Formål
  § 3 Medlemskap
  § 4 Organisasjonsform
  § 5
  Landsmøtet

 • § 6 Representantskapet
  § 7 Forbundsstyret
  § 8 Avdelinger
  § 9 Tillitsvalgte
  § 10 Uravstemning
  § 11 Regnskap / revisjon
  § 12 Forbundets fagtidsskrift
  § 13 Rettigheter og plikter
  § 14 Kontingent
  § 15 Utmelding
  § 16 Utelukking av medlemmer
  § 17 Forhold til andre organisasjoner
  § 18 Valgkomite
  § 19 Rådet for radiografetikk
  § 20 Fagforum
  § 21 Lovutvalg
  § 22 Oppløsning
  § 23 Ikrafttreden

§ 1 Navn

Forbundets navn er Norsk Radiografforbund, og initialene er NRF.

§ 2 Formål

Norsk Radiografforbund skal ivareta medlemmenes inntekts- og arbeidsforhold på en måte som sikrer yrkesgruppenes posisjon, lønnsutvikling og muligheter i yrkeslivet.

NRF skal arbeide for å utvikle og opprettholde en høy faglig standard i utdanning og utøving av faget.

NRF skal arbeide for faglig samarbeid og utvikling i Norge og over landegrensene.

NRF skal være en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon.

§ 3 Medlemskap

3.1 Autoriserte radiografer/stråleterapeuter kan opptas som medlem. Andre nærliggende yrkesgrupper med høgskole eller universitetsutdanning, med arbeid innen medisinsk bildediagnostikk, stråleterapi eller tilsvarende fagområder, kan også opptas som medlem.

3.2 Radiografer/stråleterapeuter som er utdannet i utlandet, med norsk autorisasjon kan opptas som medlemmer.

3.3 Studenter ved radiografutdanningene kan opptas som studentmedlemmer i NRF.

3.4 Personer som har gjort seg særlig fortjent til det, kan av landsmøtet utnevnes til æresmedlemmer. Forslag fremmes av Forbundsstyret.

3.5 Andre yrkesgrupper enn radiografer/stråleterapeuter med faglige interesser, kan opptas som assosierte medlemmer.

§ 4 Organisasjonsform

4.1 Landsmøtet
Landsmøtet er forbundets høyeste myndighet, og avholdes ordinært hvert tredje år.

4.2 Representantskapet
1) Representantskapet vedtar forbundets årlige budsjetter, etter forslag fra forbundsstyret.

2) Representantskapet skal ha informasjon om budsjettet to ganger årlig. Ved fare for store budsjettoverskridelser skal representantskapet informeres om dette så tidlig som mulig.

3) Representantskapet godkjenner målplaner for påfølgende budsjettår.

4) Representantskapet skal godkjenne ny konstituering av styret i valgperioden dersom:

 1. a) forbundsleder eller nestleder(e) fratrer sitt verv og følgende er oppfylt: Hvis forbundsleder fratrer sitt verv rykker 1. nestleder opp som forbundsleder. Hvis 1. eller 2. nestleder fratrer sitt verv velges ny 1. eller 2. nestleder fra allerede sittende styre. I nevnte tilfeller konstituerer forbundsstyret seg selv.
 2. b) Varamedlemmer erstatter styremedlemmer som er fratrådt og kommer inn i styret som fast medlem.

4.3 Forbundsstyret
I perioden mellom landsmøtene er Forbundsstyret forbundets høyeste myndighet, når ikke annet følger av vedtektene.

Alle vedtak kan overprøves av overordnede organ i forbundet.

4.4 Avdelinger
Virksomheter med 10 eller flere medlemmer skal danne egen avdeling.

Flere virksomheter innen samme tariffområde som til sammen har 10 eller flere medlemmer kan danne en avdeling.

Enkeltmedlemmer som ikke er knyttet til en avdeling, fremmer selv ønske om hvilken avdeling medlemmet ønsker å være tilknyttet. Hvis medlemmet ikke fremmer ønske om tilknytning, knyttes det automatisk til nærmeste største geografiske avdeling. Sekretariatet behandler avdelingstilknytning etter denne bestemmelse og gir medlemmet skriftlig beskjed om hvilken avdeling det er tilknyttet. Studenter er organisert i en egen avdeling.

 • § 5 Landsmøtet

5.1 Landsmøtet består av delegater, valgt av og blant medlemmene i avdelingene, Forbundsstyrets medlemmer, ledere for komiteer, utvalg og fora. Det er kun delegatene som har stemmerett under landsmøtet.

5.2 Forbundsstyret innkaller til landsmøtet med 16 ukers varsel.

5.3 Avdeling med 10 eller flere medlemmer har rett til å velge en delegat til landsmøtet, avdeling med 30 medlemmer eller flere har rett til å velge to delegater til landsmøtet, avdeling med 80 medlemmer eller flere har rett til å velge tre delegater til landsmøtet. Ut over 80 medlemmer gis det en delegat per 35 medlemmer. Avdelingens representasjon fastsettes per 1. september det året landsmøtet avholdes.

5.4 Delegatene møter med ubundet mandat.

5.5 Forbundsstyrets medlemmer har møteplikt på landsmøtet med tale og forslagsrett.

5.6 Leder for komitéer/ utvalg/ fora eller dennes stedfortreder har møteplikt på landsmøtet.

5.7 Landsmøtet avgjør hvem som skal være tilstede under behandlingen av de enkelte sakene.

5.8 Landsmøtet er beslutningsdyktig når minst 50 % av delegatene er tilstede. Alle personvalg og avstemminger over saker og beretninger gjøres med alminnelig stemmeflertall, unntatt i saker om vedtektsendringer og oppløsning som avgjøres med 2/3 (to tredjedeler) flertall.

5.9 Landsmøtet skal behandle Forbundsstyrets årsberetninger inklusiv en redegjørelse om periodens økonomiske aktivitet siden forrige landsmøte.

5.10 Landsmøtet skal vedta endringer av vedtektene.

5.11 Landsmøtet skal vedta kontingentens størrelse for kommende landsmøteperiode.

5.12 Landsmøtet skal fastsette forbundets strategiske målsetninger for kommende landsmøteperiode.

5.13 For kommende landsmøteperiode velger landsmøtet:

 1. a) Forbundsstyrets medlemmer og fire nummererte varamedlemmer. Forbundsleder, 1. nestleder og 2. nestleder velges separat.
 2. b) Representantskapets medlemmer med fire nummererte varamedlemmer.
 3. c) Valgkomite med leder og to medlemmer, jfr. § 17. I tillegg velges to varamedlemmer.
 4. d) Rådet for radiografetikk med leder og tre medlemmer, jfr. § 18.
 5. e) Lovutvalg med leder og minimum to medlemmer, jfr. § 20.

5.14 Landsmøtet kan opprette komiteer og utvalg, og velger medlemmer til disse.

5.15 Saker til landsmøtet fremmes gjennom avdelingen, og skal være Forbundsstyret i hende senest 12 uker før landsmøtet.

5.16 Landsmøtedokumenter skal være tilgjengelig for delegatene senest to uker før landsmøtet.

5.17 Ekstraordinært landsmøte kan sammenkalles med fire ukers varsel av Forbundsstyret når det finner at viktige saker gjør det nødvendig, eller etter vedtak i avdelinger som til sammen organiserer minst halvparten av medlemmene.

§ 6 Representantskapet

6.1 Representantskapet består av til sammen 19 faste medlemmer. 10 medlemmer velges av landsmøtet. Det velges fire nummererte varamedlemmer, disse møter etter egen innkalling. Øvrige medlemmer består av forbundsstyret. Studentobservatøren i forbundsstyret møter med tale‐ og forslagsrett i representantskapet. Studentforum møter med ytterligere en representant med tale‐ og forslagsrett, valgt av og blant studentforums medlemmer.

6.2 Representantskapet skal møtes minimum en gang årlig for å behandle regnskap, budsjett og målplan. Representantskapets medlemmer kan kreve ytterligere møter ved behov.

6.3 Representantskapet er beslutningsdyktig dersom minst halvparten av de stemmeberettigede er tilstede.

6.4 De landsmøtevalgte representantene skal ha stemmeflertall. Dersom dette ikke er mulig skal stemmene vektes slik at de landsmøtevalgte representantenes stemme utgjør 10/19 (ti nittendedeler) av totale stemmer og Forbundsstyret utgjør 9/19 (ni nittendedeler) av totale stemmer.

6.5 Representantskapet skal føre protokoll fra møtene.

§ 7 Forbundsstyret

7.1 Forbundsstyret er sammensatt av forbundsleder, 1. og 2. nestleder, og seks styremedlemmer. Det velges fire nummererte varamedlemmer, disse møter i Forbundsstyret etter innkalling. Studentforum gis observatørplass med møte-, tale- og forslagsrett i Forbundsstyret.

7.2 Arbeidsutvalget består av forbundsleder og 1. og 2. nestleder.

7.3 Forbundsstyret er beslutningsdyktig når minst syv medlemmer er til stede. Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjøres saken med forbundsleders dobbeltstemme.

7.4 Forbundsstyret skal føre protokoll fra møtene.

7.5 Forbundsstyret skal lede forbundet og representere dette i samsvar med gjeldende vedtekter og bestemmelser, samt inneha arbeidsgiveransvaret for sekretariatet. Forbundsstyret administrerer og fører nødvendig kontroll med forbundets økonomi i landsmøteperioden.

7.6 Forbundsstyret vedtar årlig egen instruks for sitt arbeid. Forbundsstyret vedtar instruks for forbundsleder og arbeidsutvalg. Forbundsleder forplikter forbundet.

7.7 Forbundsstyret skal utarbeide årlige beretninger, regnskap og forslag til budsjett for forbundets virksomhet, samt fastsette streikebidrag. Budsjettforslaget skal årlig vedtas av representantskapet.

7.8 Ved behandling av spesielle saker for en avdeling, vil Forbundsstyret, når det finner det nødvendig, innkalle en representant fra avdelingen til møtet.

7.9 Forbundsstyret har ansvar for utdeling av fondsmidler.

7.10 Oppstår det tvist eller uklarhet om vedtektene, avgjøres spørsmålet av Forbundsstyret. Forbundsstyret skal innhente lovutvalgets syn før beslutning fattes.

7.11 Verv i forbundsstyret kan ikke kombineres med verv/ansettelse i arbeidsgiverorganisasjon eller ansettelse i forbundet.

§ 8 Avdelinger

8.1 Avdelingenes oppgave er å ivareta medlemmenes interesser i den enkelte avdeling.

8.2 Avdelingsstyret

Avdelingsstyret skal bestå av minst to og maks åtte medlemmer som velges på avdelingens årsmøte. Avdelingsstyret velges hovedsakelig blant de avtaletillitsvalgte i avdelingen. Styret suppleres deretter med andre medlemmer. Forbundsstyret kan etter søknad fra den enkelte avdeling gi dispensasjoner til annen styresammensetning for det enkelte avdelingsstyre.

8.3 Avdelingsstyrets oppgaver

Avdelingsstyret skal holde NRF underrettet om viktige saker i avdelingen og påse at NRFs vedtekter og bestemmelser følges.

8.4 Avdelingsstyret skal føre referater fra avdelingens styremøter, medlemsmøter og årsmøter.

8.5 Årsberetning, godkjent regnskap, referat fra årsmøtet, handlingsprogram og budsjettforslag sendes sekretariatet straks etter at årsmøtet er avholdt.

Protokoller fra lokale forhandlinger, særavtaleforhandlinger og lokale overenskomster sendes sekretariatet når forhandlinger er sluttført.

8.6 Avdelingsstyret sender melding om avdelingens delegater til sekretariatet minst fire uker før landsmøtet.

8.7 Avdelingsårsmøte

Avdelingens årsmøte har høyeste myndighet og skal avholdes innen utgangen av april måned hvert år. Hvert medlem skal innkalles skriftlig, med minst 14 dagers varsel. Avdeling fastsetter frist for innsending av saker til årsmøtet. Årsmøtet er alltid beslutningsdyktig.

8.8 Forbundsstyret kan etter søknad fra den enkelte avdeling gi dispensasjon for frist for avvikling av årsmøte.

8.9 Avdelingsårsmøtets oppgaver:- godkjenne avdelingens regnskap- godkjenne avdelingsstyrets årsberetning- vedta handlingsprogram og budsjettforslag for kommende periode- behandle saker innsendt fra avdelingens medlemmer- påse at tidligere vedtak er gjennomført- velge medlemmer til styret- velge aktuelle komiteer og medlemmer til disse- avgjøre interne kontingenter- behandle og vedta saker avdelingen ønsker å fremme på landsmøtet når dette er aktuelt- velge eller foreslå delegater / varadelegater til landsmøtet- i landsmøteår fremme kandidater til sentrale verv i organisasjonen

8.10 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med 14 dagers varsel når det gjelder suppleringsvalg av leder og nestleder, eller når saker av prinsipiell karakter gjør det nødvendig.

§ 9 Tillitsvalgte

I alle virksomheter/helseforetak skal det velges hoved-/foretakstillitsvalgt for to år av gangen. I tillegg skal det velges tillitsvalgte/ kontaktpersoner på alle arbeidsplasser for forbundets medlemmer. Det kan også velges datatillitsvalgt, studietillitsvalgt og varatillitsvalgt. Alle medlemmer skal få beskjed om at det skal avholdes valg av tillitsvalgt, enten via oppslag eller på e-post. Presentasjon av kandidater gjøres i hovedsak i tilknytning til årsmøte eller medlemsmøter. Presentasjon av kandidater kan også gjøres elektronisk i tilknytning til gjennomføring av valget.

Valgene bør som hovedregel gjennomføres elektronisk, slik at alle medlemmer får en mulighet til å stemme.

Medlemmer som innehar stillinger med personalansvar kan ikke velges som tillitsvalgt i avdelingen eller på den enkelte arbeidsplass.

§ 10 Uravstemning

10.1 Uravstemning kan iverksettes når Forbundsstyret, eller minst ¼ (en firedel) av medlemmene krever det.

10.2 Uravstemning kan iverksettes for å avgjøre om et hovedtariffoppgjør kan godtas eller skal forkastes

10.3 Resultatet av en uravstemning vedrørende et hovedtariffoppgjør, avgjøres av simpelt flertall av de avgitte stemmene. Resultatet er bindende dersom minst 50 prosent av de stemmeberettigede har deltatt i avstemningen. Stemmeberettigede er yrkesaktive medlemmer innenfor det aktuelle tariffområdet.

§ 11 Regnskap / revisjon

11.1 NRF fører regnskap i henhold til god bokføringsskikk.

11.2 Forbundsstyret engasjerer registrert revisor.

11.3 Regnskapet skal behandles av representantskapet, etter fremleggelse av Forbundsstyret og med revisors vurderinger. Representantskapet skal sikre at NRFs midler blir brukt i samsvar med organisasjonsmessige vedtak.

§ 12 Forbundets fagtidsskrift

12.1 NRF utgir et fagtidsskrift som er forbundets interne og eksterne organ. Fagtidsskriftet skal ha sin forankring i Norsk Radiografforbunds formålsparagraf.

12.2 Fagtidsskriftet skal gjenspeile den aktivitet som foregår i NRFs organisasjon. Fagtidsskriftet skal videre gjenspeile den faglige utviklingen innen våre fagområder.

12.3 Prinsippene i Redaktørplakaten legges til grunn for fagtidsskriftets drift.

§13 Rettigheter og plikter

13.1 Medlemmer plikter å rette seg etter NRFs vedtekter og andre vedtak i forbundets lovlige organer.

13.2 Medlemmer plikter å underrette NRF om navne- og adresseendring, samt skifte av arbeidsgiver og arbeidsforhold.

Yrkesaktive medlemmer

13.3 Yrkesaktive er medlemmer med lønnsinntekt, sykelønn eller annen arbeidsinntekt i Norge.

13.4 Yrkesaktive medlemmer har rett til å møte på landsmøtet.

13.5 Alle yrkesaktive medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv. Stemmerett oppnås så snart bekreftet melding om innbetalt kontingent er mottatt.

13.6 Yrkesaktive medlemmer har rett til å bli ivaretatt av NRFs tillitsvalgte og av NRFs sekretariat i saker som har med yrket og arbeidsforholdet å gjøre når det har vært fullt betalende medlem i tre måneder. Medlemmet har ikke rett til hjelp i saker som oppsto før vedkommende ble medlem. Yrkesaktive medlemmer har fortrinnsrett til deltakelse på NRFs kurs.

13.7 Yrkesaktive medlemmer skal på oppfordring fra forbundet opplyse om sin lønn til bruk i lønnsstatistikk.

13.8 Yrkesaktive medlemmer i ulønnet permisjon opprettholder rettigheter i forhold til sitt registrerte ansettelsesforhold, men med redusert kontingent.


Ikke-yrkesaktive medlemmer

13.7 Ikke-yrkesaktive medlemmer er medlemmer uten arbeidsinntekter i Norge.

13.8 Ikke-yrkesaktive har ikke stemmerett eller rett til bistand fra NRF i saker som angår yrket og arbeidsforholdet å gjøre.


Pensjonistmedlemmer

13.9 Medlemmer som har blitt alderspensjonister eller uførepensjonister gis tilbud om pensjonistmedlemskap


Studentmedlemmer

13.10 Medlemmer som studerer ved radiografutdanningene har rett til å velge to delegater til å representere seg på landsmøtet.

13.11 Studenter har ikke stemmerett ved en uravstemning.

Assosierte medlemmer
13.12 Assosierte medlemmer har ikke stemmerett eller rett til bistand fra NRF i saker som angår yrket og arbeidsforholdet å gjøre.


Æresmedlemmer

13.13 Æresmedlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv.

13.14 Æresmedlemmer har rett til å bli ivaretatt av NRFs tillitsvalgte og av NRFs sekretariat i saker som har med yrket og arbeidsforholdet å gjøre.

13.15 Æresmedlemmer har fortrinnsrett til deltakelse på NRFs kurs.

13.16 Æresmedlemmer er fritatt fra å betale kontingent og abonnement på fagtidsskriftet.


§ 14 Kontingent

14.1 Medlemmene plikter å betale den kontingent som landsmøtet har vedtatt.

14.2 Forbundsstyret har rett til å kreve inn ekstra kontingent i spesielle situasjoner.

14.3 Medlemmer som etter purring fremdeles skylder kontingent, blir strøket som medlem, og informeres om opphør av medlemskapet.

14.4 Medlemmer som er strøket på grunn av ubetalt kontingent, kan søke Forbundsstyret om nytt medlemskap.

§ 15 Utmelding

15.1 Utmelding er personlig og kan kun skje skriftlig til NRFs sekretariat. Slik melding må sendes sekretariatet med to måneders varsel. Utmelding gjelder fra den 1. i måneden etter at sekretariatet har mottatt den skriftlige utmeldingen.

15.2 Utmelding vil ikke være gyldig under en konflikt mellom NRF og en arbeidsgiver, eller mellom NRF og en arbeidsgiverorganisasjon.

§ 16 Utelukking av medlemmer

16.1 Et medlem som overtrer NRFs vedtekter, eller på annen måte skader NRF eller forbundets omdømme, kan utelukkes.

16.2 Betalt kontingent blir ikke refundert ved utelukking.

16.3 Beslutning om utelukking tas av Forbundsstyret.

§ 17 Forhold til andre organisasjoner

17.1 NRF kan inngå samarbeidsavtale med andre organisasjoner på vegne av enkelte medlemmer/grupper, og som innebærer dobbelt medlemskap. Avgjørelsen tas av Forbundsstyret.

17.2 NRF kan inngå eller si opp tilslutningsavtaler med andre hovedorganisasjoner på ordinært eller ekstraordinært landsmøte. Vedtaket gjøres med absolutt flertall.

§ 18 Valgkomite

18.1 Valgkomiteen består av leder og to medlemmer, i tillegg to varamedlemmer.

18.2 Valgkomiteen fremmer forslag på kandidater til valgte posisjoner i NRF. Valgkomiteen innstiller på alle valg på landsmøtet. For valg til valgkomite fremmer valgkomiteen forslag til kandidater. Alle medlemmer har rett til å fremme forslag på kandidater i NRFs valgte posisjoner.

18.3 Valgkomiteleder fra forrige valgperiode innkaller til første konstituerende møte senest seks uker etter landsmøte, og har selv møteplikt på dette møtet.

18.4 Valgkomiteleder fra forrige valgperiode har ansvaret for at alle forespurte kandidater får beskjed om valgresultatet senest tre uker etter landsmøtet.

18.5 Valgkomiteen skal i den grad det er hensiktsmessig informere medlemmene gjennom egnete fora om kandidaters navn, utdanningssted, utdanningsår, arbeidssted og tidligere tillitsverv.

18.6 Valgkomiteens innstilling på kandidater til de enkelte verv sendes sekretariatet senest åtte uker før landsmøtet. Dersom valgkomiteen ikke har innstilling klar på enkelte posisjoner, skal dette redegjøres snarest mulig til Forbundsstyret, og senest åtte uker før landsmøtet.

18.7 Valgkomiteen skal gjøre seg kjent med foreslåtte kandidaters faglige kompetanse, tidligere organisasjonserfaring og interesse for sentrale verv i NRF.

18.8 Valgkomiteen fører referat fra møtene.

§ 19 Rådet for radiografetikk

19.1 Rådet for radiografetikk skal bestå av fire medlemmer, hvorav en er leder. Disse velges på landsmøte.

19.2 Rådet for radiografetikk skal arbeide for å utvikle og opprettholde en høy etisk standard i utdanningen og ved utøvelse av yrket.

19.3 Rådet for radiografetikk skal arbeide for oppretting og ajourhold av "Yrkesetiske retningslinjer for radiografer".

19.4 Rådet for radiografetikk skal vurdere etiske problemstillinger og kunne gi råd basert på et yrkesetisk verdisyn.

19.5 Rådet for radiografetikks hovedoppgave er å være rådgivende ovenfor forbundets medlemmer, forbundets sentrale organer og samfunnet.

19.6 Rådsleder fra forrige landsmøteperiode innkaller til konstituerende møte senest seks uker etter landsmøte, og har selv møteplikt på dette møtet.

19.7 Rådet for radiografetikk fører referat fra møtene. Referatene sendes Forbundsstyret til orientering.

19.8 Skal enkeltvedtak fattes i en sak, oversendes saken Forbundsstyret, som bestemmer den videre saksgang.

19.9 Årsberetning sendes sekretariatet senest 12 uker før landsmøtet.

19.10 Rådet for radiografetikks medlemmer bør rekrutteres fra et bredt faglig grunnlag, ha arbeidet med etiske problemstillinger og være kjent med hva etiske spørsmål innebærer.

19.11 Rådet for radiografetikks medlemmer må ha kjennskap til radiografenes arbeidsfelt, og kjenne til hva som er radiografers etiske problemstillinger, slik at anbefalte tiltak tilfredsstiller disse.

§ 20 Fagforum

20.1 Innenfor spesifikke fagområder, kan det dannes fagforum ved behov. Forbundsstyret godkjenner nye fora.

20.2 Formål med fagforum er å høyne den faglige standarden innenfor spesifikke fagområder. Fagforum skal bidra til å formidle sin fagkunnskap til andre. Fagforum skal være en faglig ressurs for NRF.

20.3 Fagforum er underlagt Forbundsstyret/sekretariatet i den daglige drift.

20.4 Fagforum skal ha en leder.

20.5 Fagforum plikter å føre referat fra møter, og referatene sendes sekretariatet som har rapporteringsplikt til Forbundsstyret.

20.6 Sekretariatet i samarbeid med Forbundsstyret, bestemmer den nødvendige økonomiske rammen ut fra aktiviteten. Det forutsettes at aktiviteten er innenfor NRFs politiske plattform for fagutvikling.

20.7 Ved nedleggelse av fagfora tilfaller aktiva NRF sentralt.

§ 21 Lovutvalg

21.1 Lovutvalget består av leder og minimum to medlemmer.

21.2 Lovutvalg velges av landsmøte, jfr. § 5. Lovutvalget organiserer sin egen virksomhet, men skal forut for landsmøtene vurdere revideringer og redigeringer av vedtektene, for å sikre at disse er i overensstemmelse med organisasjonens behov og planer.

21.3 Lovutvalget skal vurdere alle innkomne forslag til vedtektsendringer som landsmøte skal behandle etter § 5, og gjøre sin vurdering kjent for landsmøte før behandling av forslagene.

21.4 Lovutvalget kan selv fremme forslag på endringer i vedtektene til landsmøte.

21.5 Lovutvalget skal bistå Forbundsstyret i de tilfeller det oppstår tvist eller uklarheter om vedtektene, jfr. § 7, pkt. 7.10.

21.6 Lovutvalget fører referat fra sine møter.

§ 22 Oppløsning

22.1 Blir det fremmet forslag om oppløsing av NRF, skal forslaget, med skriftlig begrunnelse, legges frem for landsmøtet. Forslaget må vedtas med minst 2/3 (to-tredjedels) flertall av de avgitte stemmene for å bli godkjent.

22.2 Blir oppløsning vedtatt, innkalles ekstraordinært årsmøte innen ett år. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 (to tredjedels) flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære Forbundsstyret kan velges til avviklingsstyre, og får mandat som avviklingsstyre om ikke annet valg foretas.

§ 23 Ikrafttreden

Disse vedtektene trer i kraft umiddelbart ved vedtakelse om ikke annet bestemmes.

Powered by Labrador CMS