Vedtekter


  • Endret

Norsk Radiografforbunds vedtekter vedtatt på landsmøtet 
18. november 2015.

§ 1  Navn 
§ 2 Formål 
§ 3 Medlemskap 
§ 4 Organisasjonsform 
§ 5 Landsmøtet 
§ 6 Representantskapet 
§ 7 Sentralstyret 
§ 8 Avdelinger 
§ 9 Uravstemning 
§ 10 Regnskap / revisjon 
§ 11 Forbundets fagtidsskrift 
§12 Rettigheter og plikter 
§ 13 Kontingent 
§ 14 Utmelding 
§ 15 Utelukking av medlemmer 
§ 16 Forhold til andre organisasjoner 
§ 17 Valgkomite 
§ 18 Rådet for radiografetikk 
§ 19 Fagforum 
§ 20  Lovutvalg 
§ 21 Oppløsning 
§ 22 Ikrafttreden 

§ 1  Navn
Forbundets navn er Norsk Radiografforbund, og initialene er NRF.


§ 2 Formål
Norsk Radiografforbund skal være en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon. NRF skal arbeide for å utvikle og opprettholde en høy faglig standard i utdanning og utøving av faget.
NRF skal ivareta medlemmenes inntekts- og arbeidsforhold på en måte som sikrer yrkesgruppenes posisjon, lønnsutvikling og muligheter i yrkeslivet.
NRF skal arbeide for faglig samarbeid og utvikling i Norge og over landegrensene.


§ 3 Medlemskap
3.1 Autoriserte radiografer/stråleterapeuter kan opptas som medlem. Andre nærliggende yrkesgrupper med høgskole eller universitetsutdanning, med arbeid innen medisinsk bildediagnostikk, stråleterapi eller tilsvarende fagområder, kan også opptas som medlem.

3.2 Radiografer/stråleterapeuter som er utdannet i utlandet, med norsk autorisasjon kan opptas som medlemmer.

3.3 Studenter ved radiografutdanningene kan opptas som studentmedlemmer i NRF.

3.4 Personer som har gjort seg særlig fortjent til det, kan av landsmøtet utnevnes til æresmedlemmer. Forslag fremmes av sentralstyret.

3.5 Andre yrkesgrupper enn radiografer/stråleterapeuter med faglige interesser, kan opptas som assosierte medlemmer.


§ 4 Organisasjonsform
4.1 Landsmøtet
Landsmøtet er forbundets høyeste myndighet, og avholdes ordinært hvert tredje år.

4.2  Representantskapet
Representantskapet består av til sammen 19 faste medlemmer. 10 medlemmer velges av landsmøtet. Det velges fire nummererte varamedlemmer, disse møter etter egen innkalling. Øvrige medlemmer består av sentralstyret. Studentobservatøren i sentralstyret møter med tale‐ og forslagsrett i representantskapet. Studentforum møter med ytterligere en representant med tale‐ og forslagsrett, valgt av og blant studentforums medlemmer.

4.3  Sentralstyret
I perioden mellom landsmøtene er sentralstyret forbundets høyeste myndighet, når ikke annet følger av vedtektene.

Alle vedtak kan overprøves av overordnede organ i forbundet.

4.4  Avdelinger
Virksomheter med 10 eller flere medlemmer skal danne egen avdeling.
Flere virksomheter innen samme tariffområde som til sammen har 10 eller flere medlemmer kan danne en avdeling.

Enkeltmedlemmer som ikke er knyttet til en avdeling, fremmer selv ønske om hvilken avdeling medlemmet ønsker å være tilknyttet. Sekretariatet behandler avdelingstilknytning etter denne bestemmelse.
Studenter er organisert i en egen avdeling.


§ 5 Landsmøtet
5.1 Landsmøtet består av delegater, valgt av og blant medlemmene i avdelingene, sentralstyrets medlemmer, ledere for komiteer, utvalg og fora. Det er kun delegatene som har stemmerett under landsmøtet.

5.2 Sentralstyret innkaller til landsmøtet med 16 ukers varsel.

5.3 Avdeling med mer enn 10 medlemmer har rett til å velge en delegat til landsmøtet, avdeling med mer enn 30 medlemmer har rett til å velge to delegater til landsmøtet, avdeling med mer enn 80 medlemmer har rett til å velge tre delegater til landsmøtet. Ut over 80 medlemmer gis det en delegat per 35 medlemmer. Virksomhetens representasjon fastsettes per 1. september det året landsmøtet avholdes.

5.4 Delegatene møter med ubundet mandat.

5.5 Sentralstyrets medlemmer har møteplikt på landsmøtet med tale og forslagsrett.

5.6 Leder for komitéer/ utvalg/ fora eller dennes stedfortreder har møteplikt på landsmøtet.

5.7 Landsmøtet avgjør hvem som skal være tilstede under behandlingen av de enkelte sakene.

5.8 Landsmøtet er beslutningsdyktig når minst 50 % av delegatene er tilstede. Alle personvalg og avstemminger over saker og beretninger gjøres med alminnelig stemmeflertall, unntatt i saker om vedtektsendringer og oppløsning som avgjøres med 2/3 (to tredjedeler) flertall.

5.9 Landsmøtet skal behandle sentralstyrets årsberetninger inklusiv en redegjørelse om periodens økonomiske aktivitet siden forrige landsmøte.

5.10 Landsmøtet skal vedta endringer av vedtektene.

5.11 Landsmøtet skal vedta kontingentens størrelse for kommende landsmøteperiode.

5.12 Landsmøtet skal fastsette forbundets strategiske målsetninger for kommende landsmøteperiode.

5.13 For kommende landsmøteperiode velger landsmøtet:
a) Sentralstyrets medlemmer og fire nummererte varamedlemmer. Forbundsleder, 1. nestleder og 2. nestleder velges separat.
b) Representantskapets medlemmer med fire nummererte varamedlemmer.
c) Valgkomite med leder og to medlemmer, jfr. § 17. I tillegg velges to varamedlemmer.
d) Rådet for radiografetikk med leder og tre medlemmer, jfr. § 18.
e) Lovutvalg med leder og minimum to medlemmer, jfr. § 20.

5.14 Landsmøtet kan opprette komiteer og utvalg, og velger medlemmer til disse.

5.15 Saker til landsmøtet fremmes gjennom avdelingen, og skal være sentralstyret i hende senest 12 uker før landsmøtet.

5.16 Landsmøtedokumenter skal være tilgjengelig for delegatene senest to uker før landsmøtet.

5.17 Ekstraordinært landsmøte kan sammenkalles med fire ukers varsel av sentralstyret når det finner at viktige saker gjør det nødvendig, eller etter vedtak i avdelinger som til sammen organiserer minst halvparten av medlemmene.


§ 6 Representantskapet
6.1 Representantskapet vedtar forbundets årlige budsjetter, etter forslag fra sentralstyret.

6.2 Representantskapet skal møtes minimum en gang årlig for å behandle regnskap og budsjett.

6.3 Representantskapet er beslutningsdyktig dersom minst halvparten av de stemmeberettigede er tilstede.

6.4 De landsmøtevalgte representantene skal ha stemmeflertall. Dersom dette ikke er mulig skal stemmene vektes slik at de landsmøtevalgte representantenes stemme utgjør 10/19 (ti nittendedeler) av totale stemmer og sentralstyret utgjør 9/19 (ni nittendedeler) av totale stemmer.

6.5 Representantskapet skal føre protokoll fra møtene.

§ 7 Sentralstyret
7.1 Sentralstyret er sammensatt av forbundsleder, 1. og 2. nestleder, og seks styremedlemmer. Det velges fire nummererte varamedlemmer, disse møter i sentralstyret etter innkalling. Studentforum gis observatørplass med møte-, tale- og forslagsrett i sentralstyret.

7.2 Arbeidsutvalget består av forbundsleder og 1. og 2. nestleder.

7.3 Sentralstyret er beslutningsdyktig når minst syv medlemmer er til stede. Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjøres saken med forbundsleders dobbeltstemme.

7.4 Sentralstyret skal føre protokoll fra møtene.

7.5 Sentralstyret skal lede forbundet og representere dette i samsvar med gjeldende vedtekter og bestemmelser, samt inneha arbeidsgiveransvaret for sekretariatet. Sentralstyret administrerer og fører nødvendig kontroll med forbundets økonomi i landsmøteperioden.

7.6 Sentralstyret vedtar årlig egen instruks for sitt arbeid. Sentralstyret vedtar instruks for forbundsleder og arbeidsutvalg. Forbundsleder forplikter forbundet.

7.7 Sentralstyret skal utarbeide årlige beretninger, regnskap og forslag til budsjett for forbundets virksomhet, samt fastsette streikebidrag. Budsjettforslaget skal årlig vedtas av representantskapet. 

7.8 Ved behandling av spesielle saker for en avdeling, vil sentralstyret, når det finner det nødvendig, innkalle en representant fra avdelingen til møtet.

7.9 Sentralstyret har ansvar for utdeling av fondsmidler.

7.10 Oppstår det tvist eller uklarhet om vedtektene, avgjøres spørsmålet av sentralstyret. Sentralstyret skal innhente lovutvalgets syn før beslutning fattes.

§ 8 Avdelinger 
8.1 Avdelingenes oppgave er å ivareta medlemmenes interesser på den enkelte arbeidsplass.

8.2 Avdelingsstyret
Avdelingsstyret skal bestå av minst to og maks åtte medlemmer som velges på avdelingens årsmøte. Avdelingsstyret velges hovedsakelig blant de tillitsvalgte i avdelingen. Styret suppleres deretter med andre medlemmer. Sentralstyret kan etter søknad fra den enkelte avdeling gi dispensasjoner til annen styresammensetning for det enkelte avdelingsstyre.

8.3 Avdelingsstyrets oppgaver
Avdelingsstyret skal holde NRF underrettet om viktige saker i avdelingen og påse at NRFs vedtekter og bestemmelser følges.

8.4 Avdelingsstyret skal føre referater fra avdelingens styremøter, medlemsmøter og årsmøter.

8.5 Årsberetning, godkjent regnskap, referat fra årsmøtet, handlingsprogram og budsjettforslag sendes sekretariatet straks etter at årsmøtet er avholdt.
Protokoller fra lokale forhandlinger, særavtaleforhandlinger og lokale overenskomster sendes sekretariatet når forhandlinger er sluttført.

8.6 Avdelingsstyret sender melding om avdelingens delegater til sekretariatet minst fire uker før landsmøtet.

8.7 Avdelingsårsmøte
Avdelingens årsmøte har høyeste myndighet og skal avholdes innen utgangen av april måned hvert år. Hvert medlem skal innkalles skriftlig, med minst 14 dagers varsel. Avdeling fastsetter frist for innsending av saker til årsmøtet. Årsmøtet er alltid beslutningsdyktig.

8.8 Sentralstyret kan etter søknad fra den enkelte avdeling gi dispensasjon for frist for avvikling av årsmøte.

8.9 Avdelingsårsmøtets oppgaver:
- godkjenne avdelingens regnskap
- godkjenne avdelingsstyrets årsberetning
- vedta handlingsprogram og budsjettforslag for kommende periode
- behandle saker innsendt fra avdelingens medlemmer
- påse at tidligere vedtak er gjennomført
- velge medlemmer til styret
- velge aktuelle komiteer og medlemmer til disse
- avgjøre interne kontingenter
- behandle og vedta saker avdelingen ønsker å fremme på landsmøtet når dette er aktuelt
- valg av delegater til landsmøtet
- i landsmøteår fremme kandidater til sentrale verv i organisasjonen

8.10 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med 14 dagers varsel når det gjelder suppleringsvalg av leder og nestleder, eller når saker av prinsipiell karakter gjør det nødvendig.

8.11 Tillitsvalgte
I alle avdelinger skal det velges hoved-/foretakstillitsvalgt for to år av gangen. I tillegg skal det velges tillitsvalgte/ kontaktpersoner på alle arbeidsplasser for forbundets medlemmer. I tillegg kan det velges datatillitsvalgt, studietillitsvalgt og varatillitsvalgt. Valgene gjennomføres i tilknytning til medlemsmøte/elektronisk avstemming.

8.12 Medlemmer som innehar stillinger med personalansvar bør ikke velges som tillitsvalgt i avdelingen eller på den enkelte arbeidsplass.


§ 9 Uravstemning
9.1 Uravstemning kan iverksettes når sentralstyret, eller minst ¼ (en firedel) av medlemmene krever det.

9.2 Uravstemning kan iverksettes for å avgjøre om et hovedtariffoppgjør kan godtas eller skal forkastes

9.3 Resultatet av en uravstemning vedrørende et hovedtariffoppgjør, avgjøres av simpelt flertall av de avgitte stemmene. Resultatet er bindende dersom minst 50 prosent av de stemmeberettigede har deltatt i avstemningen. Stemmeberettigede er yrkesaktive medlemmer innenfor det aktuelle tariffområdet.

§ 10 Regnskap / revisjon
10.1 NRF fører regnskap i henhold til god bokføringsskikk.

10.2 Sentralstyret engasjerer registrert revisor.

10.3 Regnskapet skal behandles av representantskapet, etter fremleggelse av sentralstyret og med revisors vurderinger. Representantskapet skal sikre at NRFs midler blir brukt i samsvar med organisasjonsmessige vedtak.

§ 11 Forbundets fagtidsskrift
11.1 NRF utgir et fagtidsskrift som er forbundets interne og eksterne organ.

11.2 Fagtidsskriftet skal gjenspeile den aktivitet som foregår i NRFs organisasjon. Fagtidsskriftet skal gjenspeile den faglige utviklingen innen radiografi, stråleterapi og nukleær medisin.

11.3 Prinsippene i Redaktørplakaten legges til grunn for fagtidsskriftets drift.


§12 Rettigheter og plikter
12.1 Medlemmer plikter å rette seg etter NRFs vedtekter og andre vedtak i forbundets lovlige organer.

12.2 Medlemmer plikter å underrette NRF om navne- og adresseendring, samt skifte av arbeidsgiver og arbeidsforhold.

Yrkesaktive medlemmer
12.3 Yrkesaktive er medlemmer med lønnsinntekt, sykelønn eller annen arbeidsinntekt i Norge.

12.4 Yrkesaktive medlemmer har rett til å møte på landsmøtet.

12.5 Alle yrkesaktive medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv. Stemmerett oppnås så snart bekreftet melding om innbetalt kontingent er mottatt.

12.6 Yrkesaktive medlemmer har rett til å bli ivaretatt av NRFs tillitsvalgte og av NRFs sekretariat i saker som har med yrket og arbeidsforholdet å gjøre når det har vært fullt betalende medlem i tre måneder. Medlemmet har ikke rett til hjelp i saker som oppsto før vedkommende ble medlem. Yrkesaktive medlemmer har fortrinnsrett til deltakelse på NRFs kurs.

Ikke-yrkesaktive medlemmer
12.7 Ikke-yrkesaktive medlemmer er medlemmer uten arbeidsinntekter i Norge.

12.8 Ikke-yrkesaktive har ikke stemmerett eller rett til bistand fra NRF i saker som angår yrket og arbeidsforholdet å gjøre.

Studentmedlemmer
12.9 Medlemmer som studerer ved radiografutdanningene har rett til å velge to delegater til å representere seg på landsmøtet.

12.10 Studenter har ikke stemmerett ved en uravstemning.

Assosierte medlemmer
12.11  Assosierte medlemmer har ikke stemmerett eller rett til bistand fra NRF i saker som angår yrket og arbeidsforholdet å gjøre.

Æresmedlemmer
12.12 Æresmedlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv.

12.13 Æresmedlemmer har rett til å bli ivaretatt av NRFs tillitsvalgte og av NRFs sekretariat i saker som har med yrket og arbeidsforholdet å gjøre.

12.14 Æresmedlemmer har fortrinnsrett til deltakelse på NRFs kurs.

12.15 Æresmedlemmer er fritatt fra å betale kontingent og abonnement på fagtidsskriftet.


§ 13 Kontingent
13.1 Medlemmene plikter å betale den kontingent som landsmøtet har vedtatt.

13.2 Sentralstyret har rett til å kreve inn ekstra kontingent i spesielle situasjoner.

13.3 Medlemmer som etter purring fremdeles skylder kontingent, blir strøket som medlem, og informeres om opphør av medlemskapet.

12.4 Medlemmer som er strøket på grunn av ubetalt kontingent, kan søke sentralstyret om nytt medlemskap.

§ 14 Utmelding 
14.1 Utmelding er personlig og kan kun skje skriftlig til NRFs sekretariat. Slik melding må sendes sekretariatet med to måneders varsel. Utmelding gjelder fra den 1. i måneden etter at sekretariatet har mottatt den skriftlige utmeldingen.

14.2 Utmelding vil ikke være gyldig under en konflikt mellom NRF og en arbeidsgiver, eller mellom NRF og en arbeidsgiverorganisasjon.

§ 15 Utelukking av medlemmer
15.1 Et medlem som overtrer NRFs vedtekter, eller på annen måte skader NRF, kan utelukkes.

15.2 Betalt kontingent blir ikke refundert ved utelukking.

15.3 Beslutning om utelukking tas av sentralstyret.

§ 16 Forhold til andre organisasjoner
16.1 NRF kan inngå samarbeidsavtale med andre organisasjoner på vegne av enkelte medlemmer/grupper, og som innebærer dobbelt medlemskap. Avgjørelsen tas av sentralstyret.

16.2 NRF kan inngå eller si opp tilslutningsavtaler med andre hovedorganisasjoner på ordinært eller ekstraordinært landsmøte. Vedtaket gjøres med absolutt flertall.


§ 17 Valgkomite
17.1 Valgkomiteen består av leder og to medlemmer, i tillegg to varamedlemmer.

17.2 Valgkomiteen fremmer forslag på kandidater til valgte posisjoner i NRF. Valgkomiteen innstiller på alle valg på landsmøtet. For valg til valgkomite fremmer valgkomiteen forslag til kandidater. Alle medlemmer har rett til å fremme forslag på kandidater i NRFs valgte posisjoner.

17.3 Valgkomiteleder fra forrige valgperiode innkaller til første konstituerende møte senest seks uker etter landsmøte, og har selv møteplikt på dette møtet.

17.4 Valgkomiteleder fra forrige valgperiode har ansvaret for at alle forespurte kandidater får beskjed om valgresultatet senest tre uker etter landsmøtet.

17.5 Valgkomiteen skal i den grad det er hensiktsmessig informere medlemmene gjennom egnete fora om kandidaters navn, utdanningssted, utdanningsår, arbeidssted og tidligere tillitsverv.

17.6 Valgkomiteens innstilling på kandidater til de enkelte verv sendes sekretariatet senest åtte uker før landsmøtet. Dersom valgkomiteen ikke har innstilling klar på enkelte posisjoner, skal dette redegjøres snarest mulig til sentralstyret, og senest åtte uker før landsmøtet.

17.7 Valgkomiteen skal gjøre seg kjent med foreslåtte kandidaters faglige kompetanse, tidligere organisasjonserfaring og interesse for sentrale verv i NRF.

17.8 Valgkomiteen fører referat fra møtene.

§ 18 Rådet for radiografetikk
18.1 Rådet for radiografetikk skal bestå av fire medlemmer, hvorav en er leder. Disse velges på landsmøte.

18.2 Rådet for radiografetikk skal arbeide for å utvikle og opprettholde en høy etisk standard i utdanningen og ved utøvelse av yrket.

18.3 Rådet for radiografetikk skal arbeide for oppretting og ajourhold av "Yrkesetiske retningslinjer for radiografer".

18.4 Rådet for radiografetikk skal vurdere etiske problemstillinger og kunne gi råd basert på et yrkesetisk verdisyn.

18.5 Rådet for radiografetikks hovedoppgave er å være rådgivende ovenfor forbundets medlemmer, forbundets sentrale organer og samfunnet.

18.6 Rådsleder fra forrige landsmøteperiode innkaller til konstituerende møte senest seks uker etter landsmøte, og har selv møteplikt på dette møtet.

18.7 Rådet for radiografetikk fører referat fra møtene. Referatene sendes sentralstyret til orientering.

18.8 Skal enkeltvedtak fattes i en sak, oversendes saken sentralstyret, som bestemmer den videre saksgang.
18.9 Årsberetning sendes sekretariatet senest 12 uker før landsmøtet.

18.10 Rådet for radiografetikks medlemmer bør rekrutteres fra et bredt faglig grunnlag, ha arbeidet med etiske problemstillinger og være kjent med hva etiske spørsmål innebærer.

18.11 Rådet for radiografetikks medlemmer må ha kjennskap til radiografenes arbeidsfelt, og kjenne til hva som er radiografers etiske problemstillinger, slik at anbefalte tiltak tilfredsstiller disse.


§ 19 Fagforum
19.1 Innenfor spesifikke fagområder, kan det dannes fagforum ved behov. Sentralstyret godkjenner nye fora.

19.2 Formål med fagforum er å høyne den faglige standarden innenfor spesifikke fagområder. Fagforum skal bidra til å formidle sin fagkunnskap til andre. Fagforum skal være en faglig ressurs for NRF.

19.3 Fagforum er underlagt sentralstyret/sekretariatet i den daglige drift.

19.4 Fagforum skal ha en leder.

19.5 Fagforum plikter å føre referat fra møter, og referatene sendes sekretariatet som har rapporteringsplikt til sentralstyret.

19.6 Sekretariatet i samarbeid med sentralstyret, bestemmer den nødvendige økonomiske rammen ut fra aktiviteten. Det forutsettes at aktiviteten er innenfor NRFs politiske plattform for fagutvikling.

19.7 Ved nedleggelse av fagfora tilfaller aktiva NRF sentralt.


§ 20  Lovutvalg
20.1 Lovutvalget består av leder og minimum to medlemmer.

20.2 Lovutvalg velges av landsmøte, jfr. § 5. Lovutvalget organiserer sin egen virksomhet, men skal forut for landsmøtene vurdere revideringer og redigeringer av vedtektene, for å sikre at disse er i overensstemmelse med organisasjonens behov og planer.

20.3 Lovutvalget skal vurdere alle innkomne forslag til vedtektsendringer som landsmøte skal behandle etter § 5, og gjøre sin vurdering kjent for landsmøte før behandling av forslagene.

20.4 Lovutvalget kan selv fremme forslag på endringer i vedtektene til landsmøte.

20.5 Lovutvalget skal bistå sentralstyret i de tilfeller det oppstår tvist eller uklarheter om vedtektene, jfr. § 7, pkt. 7.10.

20.6 Lovutvalget fører referat fra sine møter.

§ 21 Oppløsning
21.1 Blir det fremmet forslag om oppløsing av NRF, skal forslaget, med skriftlig begrunnelse, legges frem for landsmøtet. Forslaget må vedtas med minst 2/3 (to-tredjedels) flertall av de avgitte stemmene for å bli godkjent.

21.2 Blir oppløsning vedtatt, innkalles ekstraordinært årsmøte innen ett år. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 (to tredjedels) flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære sentralstyret kan velges til avviklingsstyre, og får mandat som avviklingsstyre om ikke annet valg foretas.


§ 22 Ikrafttreden
Disse vedtektene trer i kraft umiddelbart ved vedtakelse om ikke annet bestemmes.

 NRFvedtekter2015 

Vedtatt  på landsmøtet 18.11.2015.