Ny avtale om offentlig tjenestepensjon

Den 3.mars inngikk partene i offentlig sektor en avtale om offentlig tjenestepensjon. Avtalen om offentlig tjenestepensjon skal endelig godkjennes av organisasjonene innen 1.juli.

Ny pensjonsordning for offentlig sektor skal gjelde fra 2020 og omfatter 800 000 ansatte som er med i de offentlige tjenestepensjonsordningene (eks. KLP, SPK, Oslo Pensjonsforsikring og andre pensjonskasser) i stat, kommuner, fylkeskommuner, helseforetak, ideelle virksomheter m.m.

Stortinget har allerede vedtatt at de yngre må jobbe lengre for å få en god pensjon. Den nye avtalen som partene nå er enige om gjør at de yngre generasjonene har mulighet til å kompensere for den såkalte levealdersjusteringen raskere enn den ordningen vi hadde.

De som er født til og med 1962 beholder dagens ordning, både bruttoordningen og AFP som tidligpensjon. De som er født i 1963 og senere, får ny ordning. Opptjening til ny ordning starter i 2020. Men mange årskull etter 1962-kullet har opptjente rettigheter fra før 2020 og får derfor pensjonen beregnet både på grunnlag av opptjening i bruttoordningen og nettoordningen.

De som er født fra 1959 til og med 1962 får videreført en individuell garanti, men slik at den reduseres gradvis med hvert årskull fra 90 til 60 prosent. Også de som er født fra 1963 til 1967 får et tillegg i pensjonen dersom de har tjent opp pensjonsrettigheter før 2011.

Alle de fire hovedorganisasjonene, Unio, LO, YS og Akademikerne, har signert avtale om offentlig tjenestepensjon med regjeringen, og alle oppfordrer sine respektive medlemsforbund til forhandlingsløsning.
Se vedlagte dokumenter og Unios pensjonssider for mer informasjon om den fremforhandlede avtalen.

Hvordan skal avtalen nå behandles videre?
Avtalen forankres ute hos medlemmene og i Unios ulike forbund. Det er ulik praksis mellom arbeidstakerorganisasjonene om hvordan man tar stilling til et forhandlingsresultat. Noen har tradisjon for uravstemning, mens andre vedtar forhandlingsresultatet i sine styrer. NRFs sentralstyre valgte ut fra en total vurdering å ikke sende forslaget til ny offentlig tjenestepensjon ut på uravstemning. NRF følger prosessene som nå går i de enkelte Unio-forbund og avtalen om ny offentlig tjenestepensjon må sentralstyret ta endelig stilling til i styremøtet i juni. Unio som hovedorganisasjon og forhandlingspart i den nye avtalen, avgjør støtte til avtalen på vegne av Unio-forbundene innen 1 juli.