NRFs Høringssvar om strategi for rasjonell bruk av bildediagnostikk

NRFs Høringssvar om strategi for rasjonell bruk av bildediagnostikk

Utfordringsbildet

Bildediagnostikk har blitt en stadig viktigere og integrert del av moderne medisin og sykehusbehandling. Som det antydes i høringsdokumentet, bildediagnostikk er en viktig del av og grunnlaget for at presis og målrettet behandling kan gis. Bildediagnostikk er ikke lenger kun utredning og diagnostisering, men nyttes også i større grad til monitorering av pågående behandling gjennom hyppige kontrollintervaller i bl.a. kreftpasienters behandlingsforløp. Sammen med innføring av pakkeforløp for kreft, danner dette noe av grunnlaget for økt bruk av bl.a. MR, CT og ultralyd i de senere år slik vi ser det.

I tillegg har intervensjonsradiologien gjort store fremskritt, der enkelte behandlinger som tidligere ble utført kirurgisk nå utføres gjennom målrettet intervensjon. Innføring av og økt bruk av trombektomi i slagbehandlingen vil forsterke bildet og behovet for spesialisert personell innen dette feltet vil øke som følge av det. Det er også stor utviklingen innen nukleærmedisin, med SPECT, PETCT og ETMR og stadig mer individualisert diagnostikk og behandling som stiller nye og tverrfaglig sammensatte krav til kompetanse.

Dette høringssvaret omhandler følgende viktige emner i bildediagnostikken:

 • Pakkeforløpene
 • Bedre fordeling av oppgaver som strategi i bildediagnostikken
 • Oppgavedeling, eksempler fra Norge
 • Utvidelse av offentlig spesialistgodkjenningsordning
 • Livslangt læringsperspektiv - CPD for helsepersonell
 • Felles bildearkivsystemer – PACS
 • Felles regionale prosedyrer i bildediagnostikken
 • Interaktiv henvisning med beslutningsstøtte
 • Radiografens behov for informasjon av hensyn til pasientsikkerhet og undersøkelseskvalitet
 • Radiografens rolle innen vurdering av berettigelse
 • Mobile enheter

 Her finner du hele høringssvaret

NHSBN Radiology National Report 2017