Tariffoppgjøret 2016

En kort oppsummering av resultatene fra tariffoppgjøret 2016.


Hovedoppgjøret i Spekter område 4 og 10 (helseforetakene og Lovisenberg)
I tråd med forhandlingsmodellen i Spekter forhandles det først på nasjonalt nivå (A-nivå) om overenskomstens generelle del mellom Spekter og den enkelte hovedorganisasjon. Denne delen er felles for alle virksomheter innenfor et overenskomstområde og forplikter arbeidsgiver og den aktuelle hovedorganisasjonens medlemmer. Deretter forhandles overenskomstens spesielle del (B-delen) mellom det enkelte helseforetak og NRF.
Spekter og forbundene i Unio med sentral forbundsvis avtaledel (Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund og Utdanningsforbundet) kom til enighet i de sentrale forbundsvise forhandlingene (A2).
NRF kom til enighet i de enkelte foretak med en lønnsramme i tråd med frontfaget.

Hovedoppgjøret i Spekter område 9
NRF har i område 9 medlemmer i Unilabs og Curato (nå Aleris Røntgen), hvor man kom til enighet. Oppgjøret ble dog først effektuert sent i september grunnet uenighet (i all hovedsak knyttet til pensjon) i en del andre virksomheter i område 9.

KS
Partene i kommunesektoren kom fram til en forhandlingsløsning i hovedoppgjøret 30. april. Rammen for oppgjøret er på 2,4 prosent og dermed på nivå med frontfaget.

Resultatet innebærer blant annet:
• dersom en av partene krever det, kan pensjon gjøres til et forhandlingstema i perioden
• at alle stillinger med høyere utdanning er samlet i en felles gruppe
• at lønnsstigene blir like for grupper med likt utdanningsnivå, og at alle får 16-årstrinn
• partene er også enige om en fordeling for mellomoppgjøret i 2017. Dette har en ramme på 2,2 prosent

Hovedoppgjøret i staten
I hovedoppgjøret i det statlige tariffområdet i 2016 ble det inngått to hovedtariffavtaler, en med Akademikerne og etter mekling en annen med LO Stat, Unio og YS Stat. Det vil si at det for første gang er blitt to lønnssystemer i staten – ett for medlemmer av Akademikerne og ett for de tre andre hovedorganisasjonene.  Et partssammensatt utvalg skal utarbeide et nytt lønns- og forhandlingssystemet i staten innen mellomoppgjøret 2017.
Fordelingen av lønnsmidlene var det store temaet etter at pensjon ble løftet ut av oppgjøret fordi regjeringen avviser at endringer i offentlig tjenestepensjon skal skje gjennom forhandlinger med partene i staten.
Avtalen med LO Stat, Unio og YS Stat ga et generelt tillegg på 1,15 prosent fra 1. mai på hovedlønnstabellen og det ble avsatt 1,5 prosent av lønnsmassen til lokale forhandlinger med virkning fra 1. juli.

Hovedoppgjøret i Virke (HUK-området)
Unio-forbundene brøt forhandlingene med Virke for medlemmene innen helse-, utdanning- og kultursektoren 9. september. Bruddet var i hovedsak begrunnet i at Virke ønsket styringsrett på endringer i pensjonsordningene blant annet spesialisthelsetjenesten, skoler og høyskoler. Dette kunne ikke forbundene i Unio slutte seg til. I tillegg var det flere utestående spørsmål som tidligere i år er løst i korresponderende tariffområder.
Etter mekling kom partene til enighet 19. november om et lønnsoppgjør på linje med korresponderende områder i offentlig sektor. Enigheten innebærer også videreføring av offentlig tjenestepensjon og offentlig AFP for konkrete sykehus integrert i spesialisthelsetjenesten, skoler, høgskoler og museer.

Hovedoppgjøret for Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) og Martina Hansens hospital
Begge disse virksomhetene har meldt seg ut av Virke og inn i Spekter (de er ennå ikke blitt områdeplassert), og NRF har ført forhandlinger ihht Spekters forhandlingsmodell.
Vi har etter bistandsfasen brutt forhandlingene med Martina Hansen, og avventer fase 3-forhandlinger.
Vi har etter fase 3-forhandlinger brutt forhandlingene med LHL, og oppgjøret går til Riksmekleren.