Strålevern

Radiografens forhold til strålevern


Radiografen har ansvar for å gjøre valg ved bruk av røntgenstråling, som direkte avgjør stråledosen til pasient og omgivelser. Valgene skal være basert på hensyn til nødvendig kvalitet i bildematerialet som produseres, apparatur og hjelpemidlers fysiske egenskaper, samt pasientens helse, alder og anatomiske form.

Det er også et lovpålagt krav å ta spesielle hensyn ved undersøkelse av barn og gravide. Radiografer må ta hensyn til at de omgås røntgenstråling over mange år, og at selv små doser akkumulert over tid kan ha skadelig effekt. For å ta riktige avgjørelser for valg av eksponeringsparametre og teknikk, samt for beskyttelse av pasienter og ansatte, gjennomgår alle radiografer grundig teoretisk opplæring innen strålefysikk, strålebiologi og strålevern. Det er også viktige elementer i teoretisk og praktisk opplæringen knyttet til bruk av de ulike undersøkelsesmodalitetene radiografen bruker.

Hovedprinsippene for praktisk strålevern en radiograf benytter seg av kalles forkortet for ALARA, og står for As Low As Reasonably Achievable. Med det menes at det skal velges laveste hensiktsmessige nivå av stråledose. Andre viktige prinsipper knyttet til strålevern som radiografen jobber etter er vurdering av berettigelsen i bestilte undersøkelse, sørge for mest mulig avstand til strålekilder, samt anvendelse av hensiktsmessig strålebeskyttelse. En annen viktig oppgave for radiografen i forhold til strålevern, er å bidra til at undersøkelser ikke må tas om igjen unødvendig.