Foto: Trond Bergesen
Foto: Trond Bergesen ((c) HCTfoto 2018)

Spesialistgodkjenning for radiografer

NRFs spesialistgodkjenning i MR

 

Grunnlag for spesialistgodkjenning for radiografer innen MR

Spesialistgodkjenningen skal bidra til å opprettholde og sikre kvaliteten innen klinisk bruk av MR.  MR som modalitet har utviklet seg mye i senere år og bruksområder og omfang øker stadig. Det er stort behov for radiografer som tar ansvar for fagutvikling og for MR sikkerhet.

Godkjenningsordningen skal være ett virkemiddel for kontinuerlig sikring og opprettholdelse av nødvendige faglig nivå for utførelse av arbeidsoppgaver i henhold til kravet om faglig forsvarlighet i Helsepersonelloven §4 spesialisthelsetjenesteloven § 3-10. Radiografer med spesialistgodkjenning skal ha kontinuerlig fokus på egen kompetanseutvikling samt faglig formidling på egen arbeidsplass og kunne dokumentere dette for senere regodkjenning. Det forventes at radiograf med spesialistgodkjenning i MR har god kunnskap om og behersker fagområder som grunnleggende MR-fysikk, Pulssekvenser, Optimalisering av undersøkelser og MR sikkerhet for pasient og arbeidstaker.

Spesialistgodkjenningen er gyldig for 5 år og må søkes fornyet innen utløp.

Krav for godkjenning

Medlem NRF.

Søker må ha minimum 5 års klinisk arbeidserfaring fra MR innen siste 7 år.

Hoveddel av arbeidstid pr uke må være tilknyttet klinisk bruk av MR.

Bestått videreutdanning innen MR, 60 sp. Uttellingen i antall studiepoeng har variert over tid, så dette kravet vurderes individuelt. Andre relevante dokumenterte studier kan kompensere for manglende ViMR.

Dokumentasjon på relevant etterutdanning i tillegg til videreutdanning. Kurs, konferanser, faglige møter, målrettet hospitering, mottatt faglig veiledning etc. innen fagområdet MR. Søkeren må kunne vise til en bredde i gjennomførte etterutdanningsaktiviteter i løpet av de fem siste årene.

Dokumentasjon på gjennomførte formidlinger av fagkunnskap (foredrag, undervisning, publikasjon, gitt veiledning mm) tilknyttet fagområdet MR i løpet av de fem siste årene. Her vil formidling av fagkunnskap overfor egne kolleger og studenter vektlegges spesielt.

Søknaden må også inneholde attestasjon og/eller anbefaling om spesialistgodkjenning fra faglig ansvarlig leder (for MR).

Aktuelle re-godkjenningskrav

Medlem NRF

Søker må dokumentere klinisk MR utøvelse tilsvarende minimum 3 år i løpet av siste 5-års periode.

Deltakelse på MR-faglige kurs/seminarer/møter tilsvarende minimum 3 dager/18 undervisningstimer pr år (Kurs innen fagutvikling/forskningsmetoder/vitenskapsteori gir også uttelling) siden forrige godkjenning.

Dokumentasjon på delaktighet i MR-relevant fagutviklingsarbeid siden forrige godkjenning.

Formidling av MR-relevant fagkunnskap (foredrag, undervisning, publikasjon, veiledning). Det forventes ett visst volum og spredning av formidlingsaktivitet siden forrige godkjenning. Her vil formidling av fagkunnskap overfor egne kolleger og studenter vektlegges spesielt.

Søknad med dokumentasjon (vitnemål, kursbevis, attesterte bekreftelser mm) på oppfylte godkjenningskrav og/eller spørsmål om ordningen sendes NRF ved Fagsjef Håkon Hjemly; hakon@radiograf.no

NRF har også spesialistgodkjenning for mammografiradiografer og beskrivende radiografer.