Spesialistgodkjenning

Foto: Trond Bergesen.

Radiografforbundets Spesialistgodkjenning

Norsk Radiografforbund har i de senere år lansert interne spesialistgodkjenninger for radiografer og stråleterapeuter innen de fleste av våre fagområder. Tilbudet må ses i sammenheng med forbundets søkelys på en kontinuerlig utvikling av profesjonen der vi arbeider for å synliggjøre radiografen og stråleterapeutens rolle og ansvar innen utredning,
diagnostisering, behandling og oppfølging av pasienter.

Bakgrunn
Utviklingen innen medisinsk bildediagnostikk og stråleterapi har i de siste tiårene vært betydelig og vil trolig fortsette å være det i årene som kommer. Radiografi, nukleærmedisin og stråleterapi er tverrfaglige kunnskapsområder som henter kunnskap fra generell fysikk, strålefysikk, bildeopptak og bildebehandling, diagnostikk, funksjonell medisin, anatomi og fysiologi samt psykologi og omsorgsfag. Gitt den utviklingen vi har sett, og kan forvente, vil en opplisting av kunnskapsområdene ikke være uttømmende. De ulike kunnskaps-områdene er allikevel illustrerende for hvor sammensatte våre ulike fagfelt er. Det kreves stadig fornyet kunnskap, kompetanse og utdanning for å holde seg oppdatert i yrket, utvikle en profesjonell rolle og møte nyeoppgaver. De interne spesialistordningene må derfor ses i sammenheng med en videre utvikling av vår profesjon samt å stimulere til fagligrefleksjon og tenkning om profesjonens plass i helsetjenestene.

I Norsk Radiografforbunds interne spesialistgodkjenninger er utgangspunktet at kompetanse utvikling kan gjøres og dokumenteres innenfor rammen av arbeids forholdet tilknyttet klinisk yrkesutøvelse i de ulike tjenestene. Den interne spesialistgodkjenningen vil dermed passe for de som vil fordype og videreutvikle seg faglig, enten de har en særskilt rolle som fagansvarlig eller ikke. Godkjenningene gjelder for 5 år hvor en etter gitte krav kan søke om re-godkjenning. Tilbudet er ikke ment å erstatte eller konkurrere med allerede eksisterende tilbud som kurs og videreutdanninger, men være ett supplement som bygger videre på disse.

Målsetning
Systematisk oppbygning av egen kompetanse i forhold til et spesifikt fagområde. Spesialistordningen skal øke motivasjonen for fagutvikling iprofesjonen. Rekruttering til fagspesialisering. Økt kvalitet i tjenesten gjennom en styrking av det faglige og profesjonelle ståstedet for våre medlemmer. Spesialistordningen skal bidra til å opprettholde og videreutvikle den yrkesprofesjonelle standarden. Synliggjøring av profesjonskunnskap og kompetanse for radiografer og stråleterapeuter. Radiografforbundets interne spesialistordninger har som målsetting å vedlikeholde, videreutvikle og etablere ny kunnskap,
engasjement og nysgjerrighet, samt bidra til økt rekruttering av radiografer til fagområdene.

Spesialistrådet
Forbundets Spesialistråd arbeider kontinuerlig med videreutvikling av spesialistgodkjenningsordningene. Spesialistrådet består av representant fra utdanningene, ett sentralstyremedlem, samt fagsjef og forbundsleder. Spesialistrådet vil ved behov også knytte til seg fagpersoner fra de ulike fagfeltene for vurdering av godkjenningssøknader samt ved utarbeidelse og revisjon av spesifikke krav for aktuelle spesialistområder.

Beskrivelse av spesialistordningene

Søknadsskjema

Skjema for re-godkjenning

Radiografer med Norsk Radiografforbunds spesialistgodkjenning

Powered by Labrador CMS