Foto: fotolia.com
Foto: fotolia.com (Picture Partners)

Spesialistgodkjenning


 • Endret

Radiografforbundets spesialistgodkjenningsordning

 • I tråd med tidligere landsmøtevedtak har forbundets sentralstyre for perioden 2015-2018 etablert et spesialistråd og vedtatt opprettelse av intern spesialistgodkjenning innen områdene radiografi, stråleterapi og nukleærmedisin. De grupper som først tilbys spesialistgodkjenningsordning er radiografer spesialisert innen mammografi og de som tilhører gruppen beskrivende radiografer (herunder også beskrivende radiografer innen ultralyd).

  Utviklingen innen medisinsk bildediagnostikk og stråleterapi har vært stor og vil trolig fortsette å være det i årene som kommer. Radiografi, nukleærmedisin og stråleterapi er tverrfaglige kunnskapsområder som henter kunnskap fra generell fysikk, strålefysikk, bildeopptak og behandling, funksjonell medisin, anatomi og fysiologi samt psykologi og omsorgsfag. Det krever stadig fornyet kunnskap, kompetanse og utdanning for å holde seg oppdatert i yrket, utvikle profesjonell rolle og møte nye oppgaver. Norsk Radiografforbund har derfor utarbeidet tilbud om intern spesialistgodkjenningsordning, hvor kompetanseutvikling kan gjøres innenfor rammen av arbeidsforholdet tilknyttet klinisk yrkesutøvelse innen fagområdene radiografi, nukleærmedisin og stråleterapi.

  Tilbudet er ikke ment å erstatte eller konkurrere med allerede eksisterende tilbud om kurs og videreutdanninger men være ett supplement som bygger videre på disse.

  Målsetning:
  • Systematisk oppbygning av egen kompetanse i forhold til et spesifikt fagområde.
  • Spesialistgodkjenningsordningen skal øke motivasjonen for fagutvikling.
  • Rekruttering til fagspesialisering.
  • Økt kvaliteten i tjenesten.
  • Spesialistordningen skal bidra til å opprettholde og videreutvikle den yrkesprofesjonelle standarden.
  • Synliggjøring av profesjonskunnskap og kompetanse.

Radiografforbundets interne spesialistordning innen mammografi har som målsetting å vedlikeholde, videreutvikle og etablere ny kunnskap, engasjement og nysgjerrighet, samt bidra til økt rekruttering av radiografer til fagområdet. Spesialistgodkjenning for beskrivende radiografer (BR) og ultralydbeskrivende radiografer (UBR) skal være ett virkemiddel for kontinuerlig sikring og opprettholdelse av nødvendige faglig nivå for utførelse av arbeidsoppgaver i henhold til kravet om faglig forsvarlighet i Helsepersonelloven §4. En etablert ordning med spesialistgodkjenning av BR og UBR gir økt faglig anseelse og forutsigbarhet i forventninger og krav for den enkelte spesialist og dens arbeidsgiver. Det er en målsetning at NRFs interne spesialistgodkjenning for BR og UBR kan bidra til opprettelse av en offentlig godkjenningsordning for disse gruppene samt for stråleterapeuter.

Forbundets Spesialistråd skal arbeide videre med videreutvikling av spesialistgodkjenningsordningen. Spesialistrådet består av representanter fra spesialistområdene, ett sentralstyremedlem, samt fagsjef. Rådet vil ved behov også knytte til seg fagpersoner for vurdering av godkjenningssøknader samt ved utarbeidelse og revisjon av spesifikke krav for aktuelle spesialistområder.

Tekst: Håkon Hjemly – Fagsjef i Norsk Radiografforbund

Spesialistgodkjenning for beskrivende radiografer

Spesialistgodkjenning i mammografi