Utvikling av nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS)

Utvikling av nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS)
Forfatter: Aud Mette Myklebust

I forrige uke startet arbeidet med å utarbeide nasjonale retningslinjer for hver enkelt av grunnutdanningene i helse- og sosialfag. I første omgang gjelder det de åtte utdanningene som i dag har rammeplaner: barnevernspedagog-, bioingeniør-, ergoterapeut-, fysioterapeut-, radiograf-, sosionom-, sykepleier- og vernepleierutdanning.
Programgruppen for radiografi ledes av Aud Mette Myklebust fra Høgskolen i Sørøst Norge. Nestleder er Tonje Apalen-Velde fra Helse Vest. De andre medlemmene av gruppen er: Herbjørg Raaen og Karl Kristian Storvoll fra Helse Sør- Øst, Eli Eikefjord fra Høgskulen på Vestlandet, Øystein Olsen fra NTNU og student Simen Pedersen fra UiT.
Formålet med dette 4-årige prosjektet er å innføre et nytt styringssystem for helse og sosialfagutdanningene. Programgruppenes mandat er å utarbeide retningslinjer for de ulike utdanningene, der utdanningene selv, tjenestene og sektormyndighetene det utdannes til, får økt innflytelse på det faglige innholdet i utdanningene. Programgruppene består av representanter fra utdanningene, representanter fra relevante helse- og velferdstjenester og studentrepresentanter, og eventuelle forskningsmiljøer.
Retningslinjene skal utformes i tråd med: 1) Tjenestenes kompetansebehov og brukernes behov for kvalitet i tjenestene, 2) Oppdatert og forskningsbasert kunnskap, 3) Sentrale politiske føringer og nasjonale reformer, 4) Utvikling av utdanningssektoren og helse- og sosialsektoren og 5) Nasjonalt og internasjonalt regelverk
Retningslinjene skal være førende for institusjonenes arbeid med utdanningene. Det skal være handlingsrom innenfor retningslinjene til faglig utvikling, nyskaping og institusjonell tilpasning ved den enkelte institusjon.
 I fase 1 av prosjektet skal programgruppene levere et utkast til retningslinjer innen 1.mars 2018, dette skal så ut på høring og det er planlagt at KD vedtar retningslinjene i desember 2018.Det tas sikte på å implementere de nye retningslinjer for samtlige utdanninger fra og med oppstart av studieåret 2020/21. Fase 2 av prosjektet vil gjelde de 11 andre helse og sosialfagutdanningene som starter sitt arbeid i mars 2018.
Vi i programgruppen gleder oss til arbeidet, men trenger gode innspill fra alle som mener noe om radiografutdanning.
Prosjektet har egen nettside: www.regjeringen.no\\RETHOS
 

Programgruppe –radiografi i gang med arbeidet.