Tariffoppgjøret ved Martina Hansens Hospital

Arbeidsgiver har som følge av interne prosesser anmodet om at forhandlingene utsettes. Lønns- og arbeidsvilkår som følger av tariffavtaler videreføres.


Som tidligere informert, har prosessen med opprettelse av ny tariffavtale ved Martina Hansens hospital strukket seg godt inn i 2017, og fase 3-forhandlinger var opprinnelig berammet i dag, 3. mars.

Som en følge av interne prosesser ved Martina Hansen, har imidlertid arbeidsgiver anmodet om at forhandlingene utsettes. Organisasjonene på arbeidstakersiden har akseptert det, og partene er på denne bakgrunn enige om følgende:

Videreføring av lønns- og arbeidsvilkår
For arbeidstakere ved Martina Hansens Hospital videreføres lønns- og arbeidsvilkår som følger av tariffavtaler (overenskomst og særavtaler) gjeldende pr. 30.4.2016. Dette gjelder også nyansatte.

Forhandlingene om etablering av nye overenskomster skal være sluttført innen 31. januar 2018.

Lønnsregulering 2016
Lønnsregulering for 2016 skal gjennomføres mellom Martina Hansens Hospital og det enkelte forbunds tillitsvalgte innenfor en økonomisk ramme på 2,4%. Martina Hansens Hospital skal innen  6. mars 2017 ha innkalt til slike forhandlinger. Forhandlingene skal være gjennomført senest innen 31. mars 2017. Dersom partene ikke kommer til enighet i de lokale forhandlingene, kan de lokale partene be om bistand fra sentrale parter.

Følgende minstelønnssatser gjøres gjeldende fra 1. juni 2016:

​ 0 år​ 4 år ​8 år 10 år​
​Stillinger hvor det kreves 3 års høyskoleutdanning ​380.000 ​390.000 ​410.000​ 447.000
​Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning samt ytterligere spesialutdanning​ 415.000​ 430.000​ 447.000​ 490.000


Martina Hansen Hospital skal før de lokale forhandlingene fremlegge for tillitsvalgte en kostnadsberegning av minstelønnsendringene. Det forhandles om innretning for resterende lønnsmidler ut fra en ramme på 2,4%.  Virkningstidspunkt for lokale lønnstillegg er 1. juni 2016.

Det skal foretas omregning og etterbetaling av overtidstillegg mv. fra 1. juni 2016.

Dersom det ikke oppnås enighet i de lokale forhandlingene, kan hver av partene be om bistand fra sentrale parter.

Lønnsregulering 2017
Partene sentralt avtaler på et senere tidspunkt premisser og tidspunkt for forhandlinger om lønnsregulering i 2017.

​Tekst: forhandlingssjef Ole Andrè Gjerde