Endringer i arbeidsmiljøloven og ny lov om statens ansatte fra 1. juli


Regelverket for kveldsarbeid endres fra 1.juli ved at det blir tillatt for arbeidstakere å inngå avtale om arbeid mellom klokka 21 og 23, uten at arbeidets art gjør det nødvendig. Arbeidstakeren må selv ta initiativ til kveldsarbeid etter klokken 21, og det må gjøres en skriftlig avtale.

I tillegg skjerpes vernet av varslere ved at alle virksomheter med fem eller flere ansatte skal ha rutiner for hvordan varsling og varslere skal ivaretas.

Mer om dette her:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-72-l-20162017/id2545705/


Videre blir tjenestemannsloven opphevet og erstattet med en ny lov om statens ansatte. Det nye regelverket berører alle ansatte i staten, og vil omfatte blant annet ansettelsesprosessen, personalreglement, regelverket for midlertidig ansettelser, åremål, prøvetid, oppsigelse, fortrinnsrett og ordensstraff.

Mer om dette her:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-lov-om-statens-ansatte/id2548449/

Tekst: Ole Andre Gjerde, forhandlingssjef