Hvordan lykkes i jobbintervjuet

Litt generelt om intervjuet – en av mange metoder til bruk i ansettelser
Jobbintervjuet er den vanligste utvalgsmetoden som brukes i forbindelse med ansettelser.
Selv om det har blitt mer og mer vanlig med bruk av psykologiske tester i forbindelse med ansettelser kommer man ikke utenom at man må ha et møte med kandidaten ansikt til ansikt. Dermed har man også muligheten til å danne seg noen gjensidige inntrykk.

I et intervju fremkommer også mye ekstra informasjon utover ordene som blir sagt, i form av holdninger og kroppsspråk m.m. Dessuten vil erfarne intervjuere benytte seg av  informasjon i form av inntrykk og intuisjon omkring selve samhandlingen mellom den som intervjues og intervjuer.

Et intervju skal ideelt sett være et møte mellom to likeverdige parter, en som selger arbeidskraft (jobbsøker) og en som kjøper den (arbeidsgiver). Mange av de som intervjuer vil heller foretrekke å kalle det for en samtale fremfor et intervju nettopp for å gjøre det mindre formelt, og for å vise det gjensidige behovet for mer informasjon for begge parter.

Hvilke forberedelser kan du gjøre i forkant av et intervju?
Er du første innkalt til et intervju betyr det at du formelt sett er kvalifisert til stillingen. Det betyr at arbeidsgiver synes du er en interessant kandidat, men at hun eller han ønsker å finne ut av hvem av søkerne som vil passe inn i organisasjonen og er best egnet i forhold til den stillingen som skal besettes.

Når det her snakkes om forberedelser til intervjuet handler det sjelden om det å titte gjennom fagbøkene på nytt, men faktisk bruke litt tid til å sette deg inn i hva virksomheten står for og hvordan de arbeider. Slik informasjon kan man for eksempel lese ut av årsrapporter eller få på Internett. Stiller du forberedt vil intervjuer forstå at du er motivert og interessert. Det vil alltid virke veldig positivt.

Din oppgave på intervjuet blir å finne ut av om du virkelig vil ha jobben. Er jobben og arbeidsplassen det rette for deg? Intervjuet gir deg sjansen til å finne ut om jobben gir deg de utfordringer og utviklingsmuligheter du trenger. Et uhyre viktig moment er derfor å tenke gjennom hva som er viktig for deg i jobben – dvs. hvilke arbeidsverdier er det du legger vekt på og som vil gjøre at du trives i en jobb? Arbeidsverdiene dine kan omhandle forholdene rundt selve arbeidssituasjonen, miljøet eller rammene for arbeidet. Noen eksempler på slike arbeidsverdier kan være:

• Hvor viktig er det for deg at arbeidsgiver har lagt forholdene godt til rette for din  
  faglige utvikling i arbeidstiden.
• Foretrekker du mer selvstendig arbeid eller å jobbe i team?
• Hvor viktig er det å ha mye fritid?
• Hva med lønn – er det viktig for deg?
• Hva slags ansettelsesform tilbys du? Er det et midlertidig engasjement eller er det
  fast ansettelse?

Punktene over representerer bare noen få eksempler på spørsmål du kan stille deg selv for å finne frem til dine arbeidsverdier. Og dette er bare én av svært mange mentale forberedelser du kan gjøre i forkant av et intervju. Du bør også tenke gjennom hvilken kompetanse du har, dvs. hva slags ferdigheter, kunnskaper og evner du besitter. Det kan være litt av en utfordring å formidle dette til arbeidsgiver, særlig dersom den fagbakgrunnen du har fra studiene er lite kjent og i tillegg kanskje veldig teoretisk!!  Det kan derfor være greit å ha øvd seg litt på forhånd og tenke gjennom hvordan du ønsker å formidle din kompetanse. De fleste opplever imidlertid at det er en større utfordring å formidle sine personlige egenskaper, både sterke sider og mulige forbedringsområder. Disse kan det være greit å tenke gjennom på forhånd. Det er her viktig å tenke på at det som trekkes frem av kompetanse, erfaring og egenskaper bør ha en viss relevans til den stillingen man søker på.


Tenk gjennom mulige vanskelige spørsmål på forhånd og vær forberedt på dem
Mange intervjuere vil kunne komme til å stille spørsmål som du ikke i det hele tatt var forberedt på å få. Dette kan være spørsmål om virksomheten, deg, eller andre viktige forhold. Det er likevel ikke alt man som intervjuer har lov til å stille spørsmål om. I følge arbeidsmiljøloven § 55 A er det ikke tillatt til å stille spørsmål om politikk, religion eller kultur, medlemskap i lønnstaker organisasjoner, seksuell legning og samlivsform. Det betyr at du ikke skal kunne få et spørsmål som for eksempel ”hvilket parti stemmer du på?” eller ”Hva synes du om den kulturen du er en del av?” Det vil imidlertid være noen unntak her, som i de tilfellene hvor slik informasjon er relevant for den stillingen som skal besettes.

Det er imidlertid lov til å stille spørsmål om helsen din, om forhold til alkohol og stoff, graviditetsplaner m.m. Imidlertid er det en god regel at man som intervjuer spør om det som er relevant for stillingen. La deg her ikke lede til å svare på spørsmål som ”går for langt” eller som du ikke kan se relevansen av. Du kan risikere å sitte igjen med en ubehagelig følelse dersom du føler du har gitt mer informasjon enn det som var på sin plass. Husk at intervjuets hensikt er at begge parter skal finne ut om en ansettelse vil være riktig, og at det således ikke er grunn til å utlevere alt.

Noen eksempler på ulike typer av spørsmål som kan dukke opp: 
• Hvorfor vil du arbeide for vår virksomhet?
• Hva kan du gjøre for oss som ingen andre kan
• Hva synes du er mest eller minst attraktivt med denne stillingen?
• Hva ser du etter i en jobb?
• Hvor lang tid tror du det vil ta før du gir et meningsfullt bidrag til vår virksomhet?
• Hvor lenge blir du hos oss?
• Hva ser du som muligheter for vår virksomhet?
• Hva kan du tilføre vår virksomhet?
• Hvor lenge tror du at du vil være i denne jobben?
• Planlegger du å bli gravid i nær fremtid?
• Synes du at dine kvalifikasjoner samsvarer med stillingen?
• Hvilke andre typer jobber vurderer du?
• Hva mener du denne jobben bør avlønnes med?
• Kan du beskrive deg selv?
• Snakker du generelt til mennesker før de snakker til deg?
• Hva vil være den vanskeligste biten av jobben for deg?
• Er du kreativ?
• Hvordan vil du beskrive din egen personlighet?
• Anser du deg selv for å være en leder?
• Hva er dine fremtidige mål?
• Hva er dine sterke sider?
• Hva er dine forbedringsområder?
• Hvordan er du til å arbeide under press?

Hvordan gjøre et godt inntrykk under selve intervjuet?
Ikke fokuser så mye på hva du tror arbeidsgiver vil ha, men heller på å fremstille deg på en mest mulig riktig måte, som samtidig er tilpasset arbeidsgivers behov. Intervjuet er din mulighet til å vise arbeidsgiver at du er den rette for stillingen. Mange jobbsøkere stiller seg spørsmålet om hvor ærlig man bør være. Her gjelder som godt gammelt ordtak sier – nemlig at ærlighet varer lengst. Godt rutinerte intervjuere vil sjekke sannhetsgehalten i det du sier ved å stille oppfølgingsspørsmål eller be deg komme eksempler hvor du handlet i samsvar med det du trakk frem.  Så det lønner seg å være ærlig, men det utelukker jo ikke at du samtidig kan være litt strategisk: Fokuser på dine sterke sider, og du kan til og med vinkle din mindre gode sider positivt. Det som vil være positivt for noen, kan være negativt for andre. De sidene du trekker frem – enten det er sterke eller svake sider bør uansett ha en relevans til den stillingen du søker på.

Ansettelsesintervjuer kan variere enormt både i form og innhold, og intervjuere vil være forskjellige med hensyn til hva de vektlegger. Ideelt sett er det stillingsbeskrivelsen og kravspesifikasjonen som skal legges til grunn for dette. Men det er ikke til å komme i fra at noen intervjuere også velger ut i fra den man foretrekker – kanskje også med hensyn til hva som stemte best i forhold til kjemi!  Budskapet blir; ikke la en dårlig intervjuer lure deg i fella.

Det er langt i fra nok å stille godt forberedt. En viktig forutsetning for å gi et godt inntrykk er også at du er tilstede under selve intervjuet. Dårlig konsentrasjon som følge av nervøsitet er svært vanlig, og det vil merkes dersom man er litt fraværende. Det er også lett å henge seg opp i at man har sagt noe man ikke burde sagt, men da er det greit å huske på at det er få ting man ikke kan rette opp igjen. Noen ganger kan det være greit å late som ingenting, mens andre ganger kan det være aktuelt å spørre om du tråkket i baret. Slike avklaringer kan i hvert fall bidra til at du kanskje sitter igjen med en litt bedre følelse etterpå.

Du må ta ditt ansvar for at intervjuet skal bli vellykket. Det er ikke lurt å vente på at du skal få de riktige spørsmålene som likevel kanskje aldri dukker opp. Derfor kan det være greit at du selv tar noe av styringen, og i hvert fall sørger for at du får den informasjonen som du selv har behov for. Utvikle gjerne din egen intervjustrategi slik at dine sterke sider kommer frem i dagen, og de svake blir nedtonet. Med en gang du er den som stiller spørsmål, er det også du som sitter med kontrollen i situasjonen. Dette vil igjen kunne bidra til at du føler deg tryggere i intervjusituasjonen og dermed slapper litt mer av… .

Hva betyr kroppsspråket under intervjuet?
Vår kommunikasjon er mer enn bare de ordene som sies. En stor del av det budskapet vi kommuniserer er gjennom ikke-verbale kanaler som kroppsspråk, blikkontakt og stemmebruk. Det å ikke si noe er også kommunikasjon! Når det gjelder kroppsspråket kan det være greit å tenke på at uvaner ofte er mer synlige i situasjoner hvor man er nervøs. 

Men informasjon fra kroppsspråket ditt kan også brukes til å kvalitetssikre det du sier! Kroppsspråket signaliserer ofte mer ærlighet enn de ordene som blir sagt. Så kroppsspråket kan dermed brukes til å sjekke ut om du er ærlig eller ikke!

Det er viktig at du holder øyekontakt med den som intervjuer. Se direkte på intervjuer, men ikke stirr eller flakk med øynene! Er det flere intervjuere tilstede, kan det være greit å veksle og ikke bare gi all oppmerksomheten til den ene som snakker, ikke minst fordi alle vil være med i vurderingen. Prøv å sitte rett i ryggen, og hold armer og ben i ro, slik at ikke unødvendig ”fibling” tar oppmerksomheten fra det du sier.

Tilslutt – noen generelle tips:
• Vær ydmyk, men opptre bestemt.
• Kan du vise frem din selvinnsikt og refleksjonsevne vil du imponere intervjueren.
• Ta deg tid til å tenke i situasjonen.