Norsk Radiografforbunds høringsuttalelse til Regulering av arbeidstid - vern og fleksibilitet

NRFs prinsipielle ståsted er at utfordringer i de enkelte virksomheter, best løses av partene lokalt, og ikke gjennom lovendringer.


Hovedsynspunktene våre er som følger:

  • Arbeidstidsbestemmelsene må utformes slik at arbeidstakerne ikke påføres unødige helsemessige og sosiale belastninger, og innrettes på en måte som legger til rette for lange yrkeskarrierer. I tillegg må arbeidstidsreguleringene ivareta hensynene til virksomhetenes behov, hensynet til brukere, tredjepart og samfunnet for øvrig.

  • NRFs prinsipielle ståsted er at utfordringer i de enkelte virksomheter, best løses av partene lokalt, og ikke gjennom lovendringer.
     
  • Adgangen til å inngå individuelle avtaler om unntak fra arbeidstidsbestemmelsene bør begrenses. Utvalgets (flertallets) forslag vil resultere i økt bruk av individuelle avtaler og styrking av arbeidsgivers styringsrett på bekostning av arbeidstakerne/arbeidstakerorganisasjonene og lokalt partssamarbeid.
  • Arbeidstidsreglene bør i størst mulig grad utformes slik at man unngår særregler for deler av arbeidslivet.
  • Det er svært uheldig at ulike utfordringer som oppleves i helse- og omsorgssektoren stadig benyttes til, eller søkes løst ved, generelle utvidelser av arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser.
  • Det vil være mer hensiktsmessig å søke løsning på de grunnleggende problemene i helsesektoren gjennom tilstrekkelig bemanning, fremfor å «myke opp» arbeidstidsbestemmelsene.
  • Arbeidstidsreglene er viktig for målsettingen om et inkluderende arbeidsliv. Samfunnet har interesse i å begrense arbeidstidsordninger som påfører fellesskapet utgifter til sykefravær og uførepensjon.

 Høringssvar Arbeidstidsutvalget NOU 2016-1

Powered by Labrador CMS