Høringssvar - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten

Norsk Radiografforbund er positiv til at regjeringen ønsker å redusere helsekøene. Intensjonen om å innføre fritt behandlingsvalg er god, men NRF er skeptisk til en innføring av en ordning uten en bakenforliggende helhetlig konsekvensutredning.

​NRF er positiv til en helsepolitikk der pasientrettighetene øker, der pasientene gis rett til å gjøre egne valg basert på god og kunnskapsbasert informasjon, men vi er skeptiske til innføringen av et system der vesentlige og avgjørende elementer ikke er godt nok avklart før tiltak iversettes. Vårt synspunkt er at en i forkant av innføringen av fritt behandlingsvalg må avklare de økonomiske vilkårene, og de organisatoriske utfordringene ordningen vil medføre for den totale spesialisthelsetjenesten. 


Les hele høringssvaret


 Høringssvar - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten

Powered by Labrador CMS