Først og fremst. Høringsuttalelse til NOU 2015:17

Norsk Radiografforbund mener det av hensyn til pasienters trygghet ved akutt sykdom og skade er viktig at bildediagnostiske helsetjenester har tilstedeværelse av radiografkompetanse i tråd med lovkrav også i distriktene.


Norsk Radiografforbund registrerer at vi ikke er oppført som høringsinstans til denne utredningen som blant annet omhandler tilstedeværelse av bildediagnostikk i første og fremste rekke innen primærhelsetjenesten.
Norsk Radiografforbund organiserer radiografer som i sitt virke ivaretar pasienters behov for kvalitet og sikkerhet knyttet til røntgen, MR og CT undersøkelser i kommunal og spesialisthelsetjenesten.
Våre medlemmer er i første rekke til å se at tilgang til tidlig og rask bildediagnostikk har stor helsemessig verdi for befolkningen, bildediagnostikk som ofte er avgjørende for pasientens overlevelse i den akutte fase. Vi er imidlertid opptatt av at tjenestene må være innenfor kvalitativt sikre rammer med tanke på undesøkelseskvalitet og strålevern.

Norsk Radiografforbund fokuserer i vårt høringsinnspill på radiografens rolle og funksjon knyttet til anskaffelse og drift av stasjonær CT ved lokal medisinske sentre (LMS).

Radiografkompetanse innen CT bildediagnostikk.

Vi vil i særlig grad kommentere uttalelser i kap. 13.3 s. 168-169 om CT maskin tilknyttet legevakt/LMS og påstanden «Det trengs ingen radiograf for å gjennomføre en CT-undersøkelse, slik at utgiftene vil begrense seg til innkjøp og vedlikehold av CT-maskin» (s. 169).

Overstående avdekker en svært mangelfull forståelse av radiografens rolle og kompetanse, samt hva som kreves av kompetanse for optimal drift av en moderne CT-maskin. Installasjon og drift av en CT-maskin er regulert i Strålevernforskriften (1) og utdypet i tilhørende Veileder 5 (2).
Vi henviser til at radiograf er påkrevet for å betjene en avansert røntgenutstyr som CT jfr. Strålevernforskriften § 45 1. ledd.

Det kan se ut som denne utredningen ikke har tatt høyde for strålevernforskriftens spesifikke krav til kompetanse. Det er svært bekymringsfullt at en tilsynelatende ser bort fra kompetansekrav knyttet til undersøkelser som gir høye stråledoser til pasientene. Det er videre angitt på s 169 at «å unnlate å ansette radiografer til å betjene CT-maskinen vil begrense utgiftene til innkjøp».

En slik argumentasjon oppfatter vi som skremmende lite fokusert på kvalitet i tjenester som skal sikre pasienters helse i en kritisk fase og skiller seg markant fra kvalitetstenkning generelt.
Radiografer er den helsefaglige profesjonen som gjennom sin bachelorutdanning har kompetanse til å utføre avanserte bildediagnostiske undersøkelser som ved en moderne CT maskin.

Videre har radiografer kompetanse til å gjøre nødvendig optimaliseringsarbeid og kvalitetskontroller påkrevd for CT-maskiner. Radiografer har også generell helsefaglig kompetanse, på enkelte områder på linje med sykepleiere, som kan utnyttes i annen pasientbehandling. Dette er ikke minst aktuelt i kommuner der omfanget av røntgentjenester ikke fordrer en hel radiografstilling.

Norsk Luftambulanse og prosjekt CT i ambulanse

Vi er spørrende til om Statens stråleverns dispensasjon for krav til radiograffaglig kompetanse i forbindelse med Norsk Luftambulanses(NLA) prosjekt CT i ambulanse,- nå åpner for fri bruk av CT utenfor spesialisthelsetjenesten?

Utvalgets uttalelser gir grunnlag for stor bekymring om at dette er tilfelle. Vi ser ikke noe dokumentasjon på, eller noe målsetning om å undersøke, hvorvidt en begrenset utprøving av CT for hodeundersøkelser i NLA sitt prosjekt, skal kunne overføre konklusjoner til bruk ved fullskala og helkropps CT modaliteter i primærhelsetjenesten generelt.

Vi vil fra et faglig og stråleverns perspektiv understreke at man ikke kan likestille stasjonære CT maskiner med CT-utstyret i en hjerneslagsambulanse/luftambulanse som beskrevet i kap. 13.3 s. 168-169 i utredningen.

En CT maskin vil kunne gi betydelige stråledoser til pasienter og bruken må være underlagt krav til kompetanse. Vi vil igjen her henvise til at autorisert radiografkompetanse er påkrevet for å betjene en avansert røntgenutstyr som CT jfr. Strålevernforskriften § 45 1. ledd.

Samarbeid helseforetak og kommunale røntgentjenester

Ved Hallingdal lokalmedisinske senter, som er spesifikt nevnt som eksempel i utredningen, er det nå vedtatt innkjøp av CT (5). Hallingdal lokalmedisinske senter er del av Vestre Viken HF, og CT installasjonen i Hallingdal representerer en utvidelse av CT bruken i helseforetaket. Det er per i dag en fast ansatt radiograf der og det er planer om å ansette en til grunnet anskaffelsen av CT. Her planlegges CT tjenester og drift med autorisert radiografkompetanse i tråd med forskrift. Hallingdal lokalmedisinske senter kan således trekke på den tverrfaglige kompetansen i helseforetaket og vil dermed kunne utnytte investeringen i dyrt CT utstyr til undersøkelser utover akutt hjerneslag.

Dette er en tilnærming til CT og røntgentjenester i distriktene som Norsk Radiografforbund har støttet gjennom flere høringer og som sikrer tjenestene i forhold til lovkrav og kvalitet. Ved CT drift vil det være behov for kontinuerlig optimalisering av protokoller, innstiling av parameter på CT maskinen samt registrering og dokumentering av stråledoser til pasienter. jfr. Strålevernforskriften § 38. Intensjonen i regelverket er at arbeidet skal gjøres i et flerfaglig samarbeid mellom radiograf, radiolog og medisinsk fysiker (1, 2).

Norsk Radiografforbund vil understreke at å avvike fra en slik optimaliseringsprosess potensielt kan utgjøre en alvorlig trussel mot pasientsikkerhet og HMS.

Dersom bruk av CT ikke optimaliseres, slik vi har beskrevet, legges det til rette for en kommunal praksis som skiller seg vesentlig fra spesialisthelsetjenestens ivaretakelse av sikkerhet, strålevern og kvalitet i tilknytning til CT undersøkelser.

Statens stråleverns kartlegging av kompetanse.

Vi viser også til Statens stråleverns kartlegging av utdanninger til 14 ulike helseprofesjoner med henblikk på innhold av strålevern og kompetanse i bruk av stråling (6). Den peker på at læreplanene til radiografer, spesialister i nukleærmedisin og profesjonene i tannhelsetjenesten er tilfredsstillende og på nivå med de
internasjonale anbefalingene, mens alle de andre grupper har ulike grader av mangler i utdanningen. For de fleste legespesialiteter er det svært lite strålevern i utdanningene, noe Strålevernet peker på som bekymringsfullt.

Først og Fremst. Et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader utenfor sykehus – må og inkludere helhetlige kompetansekrav.

Det ligger i mandatet at gruppen skal jobbe for å ivareta behov for trygghet ved akutt sykdom og skade. Da må det være vesentlig å benytte personell som er utdannet til å betjene og få det beste ut av en CT-maskin. Prosedyrer, bruk av ioniserende stråling og strålevern, bruk av intravenøse kontrastmidler, pasientomsorg, pasientkommunikasjon, tekniske innstillinger og radiograffokus ved problemløsning er noe som må være tilstedte for at en pasient skal få den beste og mest effektive gjennomføring av en CT-undersøkelse.
CT er av både nasjonale og internasjonale strålevernsmyndigheter i en årrekke pekt å på som den største menneskeskapte strålekilden for befolkningen. Det har alltid vært tilknyttet særlig strenge reguleringskrav samt krav til kompetanse for bruk av CT.

Bruken av CT har ifølge Statens strålevern doblet seg i Norge fra 2002-2008 og Norge ligger derav på toppen når det gjelder stråledoser fra radiologiske undersøkelser sammenlignet med resten av Europa (ref. 7).

Norsk Radiografforbund ser med bekymring på dersom en reduserer kravet til kvalitet og kompetanse ved et allerede høyt forbruk av CT undersøkelser i Norge.

Kapasitet, kompetanse og kvalitet i tjenestene

Det skal være et nasjonalt løft for å øke kapasitet, kompetanse og kvalitet. Da kan ikke Norsk Radiografforbund forstå begrunnelsen om ikke å benytte personell som er utdannet til nettopp å levere kvalitet, trygghet og kompetanse. Ved geografiske og/eller økonomiske utfordringer bør ikke kvalitet, kompetanse og kapasitet måtte vike, hele befolkningen har rett på lik behandling med samme standard. Der det er utdannet kvalifisert personelle så skal den kompetanse benyttes, det er FØRST OG FREMST til pasientens beste!

Norsk Radiografforbund mener det av hensyn til pasienters trygghet ved akutt sykdom og skade er viktig at bildediagnostiske helsetjenester har tilstedeværelse av radiografkompetanse i tråd med lovkrav også i distriktene.

Norsk Radiografforbund mener at det essensielt for å opprettholde kvaliteten innen røntgentjenester i distriktene og i de pre-hospitale tjenester at disse er faglig knyttet opp mot spesialisthelsetjenesten.

Norsk Radiografforbund
Bent R Mikalsen forbundsleder
Oslo 18.3.2016

 18 3 16 Først og Fremst Høringsuttalelse NOU 2015 17

Powered by Labrador CMS