Foto: Adobe Stock, pangoasis

Unio og Spekter har inngått sentrale avtaler om arbeidstidsplanlegging

Unio og Spekter har i dag inngått avtale om avvikende regler for arbeidstidsplanlegging og fordeling av arbeidstiden i forbindelse med korona-pandemien. Avtalene omtalt nedenfor gjelder således også for Norsk Radiografforbundsmedlemmer i helseforetakene, Lovisenberg Diakonale sykehus og Martina Hansen Hospital.

Publisert Sist oppdatert

Avtalen gir en rekke arbeidstakere som jobber overtid som en følge av korona-pandemien, bedre overtidsbetaling. Dette gjelder fra 8. april, og for turnusarbeidere dem som får endret arbeidsplan med kort varslingsfrist, i henhold til avtalen. Merk at det i avtalen vises til tariffavtalens A2. NRF forhandler lokalt, og vi må derfor forholde oss til tilsvarende overtidsbestemmelser i lokale b-deler. Der b-delene måtte ha høyere satser, videreføres disse.I enheter med høy arbeidsbelastning og hvor arbeidstakere arbeider overtid som direkte følge av koronaepidemien, kan arbeidsgiver etter drøftinger fastsette at de utvidede satsene for overtidsgodtgjørelse også blir gjort gjeldende for arbeidstakere som ikke har fått endret arbeidsplan i.h.t. avtalen av 23. mars.Pandemien vil også kunne innebære at også ledere på nivå 4 og lavere for enheter/poster som har fått/får endret arbeidsplan i.h.t. avtalen av 23. mars 2020, får en unormalt høy overtidsbelastning. For ledere på nivå 4 og lavere omfattet av overenskomstens overtidsbestemmelser vil ovennevnte satser være gjeldende. For ledere på nivå 4 og lavere som er unntatt fra overenskomstens overtidsbestemmelser, skal de lokale parter drøfte om det skal gis en særskilt kompensasjon og nivået på kompensasjonen.

Overtidssatser for turnusarbeidere som får endret turnusplanen i henhold til avtalen:- Tillegget økes fra  133 1/3 % til 150 % for overtidsarbeid utført på helge- og høytidsdager og påskeaften samt etter kl 12.00 på pinse-, jul- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag. 

- Tillegget økes fra  50 % til 100% for overtidsarbeid utført de 2 første timer umiddelbart før det ordinære skift begynner samt for overtidsarbeid utført de 4 første timer umiddelbart etter det ordinære skift slutter. 

- Tillegget økes fra 100 % til 150% for overtidsarbeid som sammenlagt overstiger 4 timer utført umiddelbart før eller etter ordinært skift samt for overtidsarbeid utført til andre tider enn nevnt over.

Avtalen for område 10  (helseforetakene) og 13 (Lovisenberg og Martina Hansens hospital Tilleggsavtalen som er en felles forståelse av tidligere uklarheter om forståelsen av avtale om bla godtgjøring mellom NSF og Spekter, og som nå gjøres gjeldende for alle i Spekter-området.

Tekst: forhandlingssjef Ole Andre Gjerde

Powered by Labrador CMS