Sentral arbeidstidsavtale i Virke-HUK-området

For å sikre tilstrekkelig bemanning og forsvarlige helsetjenester, er det i tariffområde Virke-HUK inngått sentral arbeidstidsavtale.

Dersom det oppstår behov for det, gir avtalen arbeidsgiver utvidede fullmakter når det gjelder organisering av arbeidstiden, for å bidra til løse arbeidstidsutfordringer som kan oppstå i forbindelse med pandemien. Avtalen er begrenset til bruk i den ekstraordinære situasjonen som er oppstått som følge av pandemien og for å sikre tilstrekkelig personell, slik at forsvarlig drift av nødvendige tjenester ivaretas.

Det er fortsatt viktig å sikre at den enkelte ikke utsettes for uforsvarlige arbeidsbelastninger. Arbeidstidsavtalen som inngås må oppfylle kravene i arbeidsmiljølovens § 10-2, første ledd, dvs. at arbeidstakerne ikke skal utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og at det skal være mulig å ivareta sikkerhetshensyn. Det er derfor avgjørende at lokale parter i drøftingene om turnusplanen har et særskilt fokus på arbeidstidens lengde, antall vakter i strekk og hvileperiode mellom vakter. I tillegg skal tillitsvalgt ha tilgang på oversikter som viser den enkelte sykepleiers samlede arbeidstid, og eventuelle brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Hvis det er behov for å lage en ny turnusplan med kortere varslingsfrist enn 14 dager, skal arbeidstakerne ha betalt for forskjøvet arbeidstid første gang dette gjøres i perioden avtalen gjelder.

Det er viktig at medlemmene i tiden fremover er ekstra nøye med å sjekke lønnsslippen sin. Dersom det oppstår tvil om lønnen er korrekt er det viktig at arbeidstakerne tar opp dette med nærmesteleder. Avtalen åpner for at eventuelle feil skal rettes opp og ingen skal tape økonomisk på økt fleksibilitet i denne ekstraordinære situasjonen.

Dersom det er tvil om hvordan punktene i avtalen skal forstås, kan du ta kontakt med din tillitsvalgt eller NRFs sekretariat.

Her finner du avtalen

Powered by Labrador CMS