Adobe Stock, fizkes

Permittering

Her finner du informasjon om hvordan du skal forholde deg dersom du blir permittert.

Publisert Sist oppdatert

Minner om NAVs sider med spørsmål og svar om koronavirus. Her kan dere også stille spørsmål i egen chat.

https://www.nav.no/person/kontakt-oss/chat

Reglene om permittering finner du:

 • I folketrygdloven, kapittel 4 (§ 4-7 omhandler permitterte)
 • I dagpengeforskriften kapittel 6
 • I midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien kapittel 2.
 • I hovedavtalen

En rekke av reglene for permittering er endret grunnet den pågående pandemisituasjonen. Ikrafttredelse for endringene er 20. mars. De endrede reglene vil være midlertidige frem til 31. oktober.

Hva er permittering?

Permittering er et påbud fra arbeidsgiver om midlertidig stans av og fratredelse fra arbeidet, og innebærer en midlertid stans i arbeidsforholdet, herunder stans i plikten til å utbetale lønn og plikten til å utføre arbeid. Du kan permitteres fra hele arbeidsforholdet eller delvis. Når behovet for permitteringen opphører, gjeninntrer arbeidsforholdet som normalt.

Permittering grunnet koronapandemien

En permittering skal begrunnes konkret og saklig hos forhold hos arbeidsgiver. Korona-pandemien gir ikke i seg selv grunnlag for permittering. Det er når det er problemer med sysselsettingen at saklig grunn for permittering oppstår. Pandemien kan medføre redusert etterspørsel, bortfall av pasientgrunnlag eller arbeidsoppgaver, produksjonsmessige utfordringer eller sykdom hos personer med sentrale funksjoner, som fører til at driften helt eller delvis stanses, og dette vil kunne være saklig grunn for permittering.

I en slik situasjon må virksomheten vurdere om det vil være mulig å opprettholde driften gjennom å omdisponere arbeidsstokken og arbeidsoppgavene for en periode.

Navs informasjon til arbeidsgivere

https://www.nav.no/no/bedrift/innhold-til-bedrift-forside/nyheter/permitteringer-som-folge-av-koronaviruset

Permittering skal drøftes med tillitsvalgte

Før varsel gis skal saken drøftes med de tillitsvalgte. Fra møtet settes opp en protokoll som undertegnes av partene, jf. hovedavtalen (i Spekter § 19, i Virke kap, IX (Parallellavtalen).

Det bør drøftes hvorvidt det er saklig grunn for permitteringen, omfanget av permitteringer (hel- eller delvis permisjon, rullerende permisjon, mv.), utvelgelseskriterier, lengden på permitteringer, sosiale forhold, og andre relevante momenter.

Utvelgelse av permitterte

Permittering er i liten grad basert på lovfestede bestemmelser (med unntak av Lov om lønnsplikt under permittering. De ulovfestede reglene baserer seg i stor grad på tariffavtaler og rettspraksis.

Utgangspunktet for utvelgelse av hvem som skal permitteres, er ansiennitet.  Etter hovedavtalen kan ansienniteten ved permittering fravikes når det foreligger saklig grunn. Men utgangspunktet er altså ansiennitet. Ved vurdering av om saklig grunn foreligger, vil faglige kvalifikasjoner, sosiale og andre hensyn, være momenter av betydning.

Betinget permittering

Koronapandemien/regelendringene gir ikke adgang til betinget permittering

Dagpenger 

Hvem kan få dagpenger ved permittering?Fra Nav: https://www.nav.no/no/person/arbeid/dagpenger-ved-arbeidsloshet-og-permittering/dagpenger-nar-du-er-permittert

For å ha rett til dagpenger når du er permittert, må punktene under være oppfylt

 • du er permittert på grunn av mangel på arbeid eller andre forhold som arbeidsgiveren din ikke kan påvirke
 • arbeidsgiveren din har gjort det som forventes for å unngå at du ble permittert
 • situasjonen som har ført til at du ble permittert er midlertidig

I tillegg har du

 • hatt en inntekt fra lønnet arbeid på minst 0,75 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) de siste 12 månedene, eller minst 2,25 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) i løpet av de 36 siste månedene
 • har fått redusert arbeidstiden din med minst 40 prosent
 • har redusert arbeidsinntekt
 • er registrert som arbeidssøker og sender meldekort hver 14. dag
 • er reell arbeidssøker
 • er medlem i folketrygden og oppholder deg lovlig i Norge

  

Lønn og beregningsgrunnlag for dagpenger 

Midlertidig forskrift om midlertidig lønnskompensasjon til permitterte for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-04-08-757

Endret 15. april

Du får lønn de 20 første dagene du er permittert

For å begrense den økonomiske belastningen av koronapandemien på arbeidsgivere ble perioden en arbeidsgiver har plikt til å betale lønn ved permittering redusert til to dager. Stortinget har bevilget midler til en midlertidig stønad som skal sikre permitterte arbeidstakere full lønn, inntil 6G, i ytterligere 18 dager. Formålet med den nye midlertidige ordningen er å forlenge den samlede perioden permitterte får full lønn i starten av permitteringsperioden fra 15 dager til 20 dager, samtidig som arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering reduseres fra 15 dager til 2 dager.

Ytelsen gis i 18 kalenderdager

Den nye ytelsen gis ikke for arbeidsdager, slik som arbeidsgivers lønnsplikt, men for fem dager per uke. Ytelsen utbetales for de første 18 ukedagene (dvs. dagene mandag–fredag) etter at arbeidsgiverperioden er avviklet. Det innebærer at perioden med lønnskompensasjon utgjør like mange kalenderdager for helt permitterte som for delvis permitterte.Dette betyr også at en arbeidstaker som er permittert fra en deltidsjobb, for eksempel to dager i uken, får ytelsen i like mange kalenderdager som en som jobber full tid. Deltidsbrøken reflekteres ikke i hvor mange dager de får ytelsen, men hvor høy ytelsen blir per dag.

Beregning av ytelsen

Ved beregning av ytelsen legges det grunn 260 arbeidsdager i året, og dermed 21,7 dager per måned. Når ytelsen skal dekke 18 dager, innebærer det at den skal utgjøre 83 prosent av en månedslønn.

Lønnsinntekter som helt permitterte har fra arbeid i stønadsperioden hos permitterende arbeidsgiver, kommer til fradrag ved beregning av ytelsen.

For delvis permitterte skal ytelsen reduseres i henhold til permitteringsgrad, men også her kommer lønnsinntekter fra permitterende arbeidsgiver til fradrag hvis disse er høyere enn det den oppgitte permitteringsgraden tilsier.

Det utbetales ikke stønad dersom søkeren samtidig mottar sykepenger eller omsorgspenger.

Søknad og utbetaling

Den permitterte må søke for å kunne få denne stønaden. For at det skal være mulig å beregne ytelsen riktig, er det ikke praktisk mulig for NAV å behandle søknaden før etter at det har gått 18 dager fra utløpet av arbeidsgiverperioden. 

Refusjon av forskuttert lønn fra arbeidsgiver

Det er allerede en del arbeidsgivere som har forskuttert lønn til sine permitterte arbeidstakere i de 18 dagene utover arbeidsgiverperioden. Disse arbeidsgiverne vil få refundert det de har betalt ut, begrenset oppad til 6G. For å forenkle saksbehandlingen i NAV vil denne muligheten opphøre for permitteringsperioder som starter etter 20. april 2020.

Arbeidsgivere må fremme søknad om refusjon innen 31. oktober 2020.

Dager med permisjon, ferie og sykdom telles ikke med i permitteringsperioden.

Beregningsgrunnlag for dagpenger

 • 80 % av dagpengegrunnlag ditt under 3G
 • 62,4 % av dagpengegrunnlag ditt mellom 3G og 6G

Bestemmelsen om tre dagers ventetid før dag pengeutbetalingene starter er midlertidig opphevet. Dermed slipper de som blir permittert å gå tre dager uten inntekt. Endringen gjelder også dem som blir oppsagt og må søke om dagpenger.

Disse inntektene tas med i beregningen av dagpenger: lønnsinntekt som arbeidstaker, sykepenger, omsorgspenger, pleiepenger, opplæringspenger, svangerskapspenger, foreldrepenger ved fødsel og adopsjon og dagpenger.

Disse inntektene tas ikke med i beregningen av dagpenger: næringsinntekt, arbeidsavklaringspenger, pensjon og engangsstønad ved fødsel.

Inntekt over 6 ganger gjennomsnittet av folketrygdens grunnbeløp (6G) per periode på 12 måneder, tas ikke med i beregningen av dagpenger.

Den nedre inntektsgrensen for rett til dagpenger senkes til 0,75G siste 12 måneder eller 2,25 G siste 36 måneder.

Varslingsfrist

Flere arbeidsgivere har tolket regelendringene som ble gjort gjeldende fra 20. mars slik at koronasituasjonen automatisk gir arbeidsgivere rett til å permittere med 2 dagers varsel. Det er ikke riktig. Det er fortsatt er 14 dagers varslingsfrist ved permittering som er hovedregelen.

Varslingsfristen kan under noen omstendigheter kan være to dager. Da må det foreligge uforutsette hendelser. For frisører, hudpleiesalonger, treningssentre og andre som har fått beskjed av myndighetene om at de må stenge, vil todagers-regelen gjelde. De fleste andre virksomheter kan ikke benytte seg av denne regelen i forbindelse med pandemien.

For virksomheter som nå opplever at det blir en gradvis reduksjon i arbeidsmengden, vil det altså i all hovedsak fortsatt være 14 dagers varslingsfrist som gjelder. Virksomheter som ikke har rett til det, men som likevel bruker unntaksregelen om to dagers varslingsfrist risikerer å få søksmål mot seg fra permitterte ansatte, i tillegg risikerer man at Nav ikke aksepterer permitteringen.

I hovedavtalen i Spekter fremgår det i § 20:

Ved permittering på grunn av slike uforutsette hendinger som nevnt i arbeidsmiljølovens § 15-3 (10) første setning, er varslingsfristen 2 dager og ved brann er fristen 14 dager.

Varslet løper fra arbeidstidens slutt den dagen det gis.

Fristene gjelder ikke når konflikt i annen virksomhet, tariffstridig konflikt i egen virksomhet eller ulegitimert fravær fører til at arbeidstakere ikke kan sysselsettes på rasjonell måte. Virksomheten plikter allikevel å gi varsel med den frist som er mulig.

Fristen gjelder ikke hvis tariffavtale gir adgang til kortere varsel. Det samme gjelder arbeidsreglement opprettet før 1. mars 1999.

Hvis virksomheten permitterer uten å overholde varselfristen, skal arbeidstakerne utbetales normalt forventet lønn fram til fristens utløp. Ved permittering som nevnt i annet ledd utbetales ordinær lønn.

Innkalt til jobb under permitteringen

Arbeidsgiver kan benytte deg til korte arbeidsoppdrag i inntil seks uker i permitteringsperioden.

Varer arbeidet mer enn 6 uker, må arbeidsgiver gi nytt varsel og betale nye lønnspliktdager for å kunne permittere deg videre.

Les mer om dette her: https://www.nav.no/no/person/arbeid/dagpenger-ved-arbeidsloshet-og-permittering/dagpenger-nar-du-er-permittert/avbrudd-i-permitteringsperioden

Tilkallingsvikar/ringevikar/ekstrahjelp mv.

Også disse gruppene kan ha krav på dagpenger. Dette vurderes på linje med andre, basert på hvor mye du har tjent (inntekt fra lønnet arbeid på minst 0,75 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) de siste 12 månedene, eller minst 2,25 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) i løpet av de 36 siste månedene).

Les mer om dette her: https://www.nav.no/no/bedrift/innhold-til-bedrift-forside/nyttig-a-vite/arbeidsgiver-hva-gjelder-i-min-situasjon#chapter-4

Sykmeldte

Du kan permitteres selv om du er sykmeldt. Da vil du ha rett på sykepenger i den perioden du er sykmeldt, lønn fra arbeidsgiver om friskmeldingen kommer i varslingsperioden (14 dager, alternativt 2 dager), lønn fra Nav (maks grunnlag 6 G) om friskmeldingsperioden kommer i de 18 dager etter arbeidsgiverperioden, deretter dagpenger.

Hvis du blir syk under lønnspliktdagene vil lønnsplikten stanse, og det beregnes sykepenger av dagpengegrunnlaget. Blir du sykmeldt etter at permitteringen er iverksatt, vil Nav stå for sykepengene. Sykepengene vil bli beregnet på grunnlag av dagpengene.

Les mer om dette her: https://www.nav.no/no/bedrift/innhold-til-bedrift-forside/nyttig-a-vite/arbeidsgiver-hva-gjelder-i-min-situasjon#chapter-4

Kan jeg jobbe for en annen arbeidsgiver under permitteringen?

Du kan jobbe hos andre arbeidsgivere som ikke står i et konkurranseforhold til eksiterende arbeidsgiver. Dette bør du eventuelt gå i dialog med arbeidsgiver om.

Det du tjener vil avkortes mot dagpengene du mottar fra Nav. 

Delvis permittert, men arbeidsgiver ønsker å utvide permitteringsgradenArbeidsgiver må i slike tilfeller sende nytt permitteringsvarsel med varslingsfrist på 14 dager (eventuelt to dager). Lønnspliktdagene er allerede avholdt og det kreves således ikke en ny periode.

Hva skjer med dagpenger ved permittering i påsken?

Regjeringen har opphevet særreglene slik at permitterte får dagpenger i påsken. Endringen innebærer at dagpenger ved permittering vil løpe som normalt, selv om det er høytid.

Arbeidsgivere trenger ikke lenger søke om dispensasjon fra særregelen knyttet til permitteringer i høytidene.

Les mer om det her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/rett-til-dagpenger-ved-permittering-i-pasken/id2694572/?fbclid=IwAR0fbXn0cEbG7GOT_3NKtF0uORh-exeON_0FiI7mjCcGwvjTUauNa2aNGi0

Pensjon og permittering

Ta kontakt med Nav og pensjonsleverandør eller arbeidsgiver for mer om dette.

Se også Spekters sider om pensjon og permittering: https://spekter.no/Nyheter/Nyheter-2020/Pensjon-og-permittering

Virke skriver om dette her: https://www.virke.no/virke-forsikring/koronaviruset-forsikring/

Fødselspermisjon og permittering

Også personer i fødselspermisjon kan permitteres, men beholder perioden med foreldrepenger som innvilget og påbegynt før permitteringen.  Les mer om reglene for dette her: https://familie.nav.no/?fbclid=IwAR2kDw9qXY_a-8bwjBi5r6gRTBQaDrM-JpXtPxUteRFk0KhmXTk4mEs9mL4

Ferie under permittering

Ferieloven gjelder også når du er permittert. Innenfor ferielovens bestemmelser kan arbeidsgiver legge opp til avvikling av ferie i permitteringstiden. Arbeidsgiver og arbeidstaker bør sammen avtale når ferien skal avvikles under permittering.

Avvikler du ferie under permitteringen, forlenges permitteringsperioden tilsvarende under dette fraværet. Dagpengene s stopper i ferieperioden, feriepenger utbetales normalt.

Tekst av forhandlingssjef Ole Andre Gjerde 

Oppdatert 15.04.2020

Powered by Labrador CMS