Koronaviruset: Hvordan forholder jeg meg til ferie?

Publisert

Kan arbeidsgiver pålegge ferie med kort varsel?

Vi får en del henvendelser knyttet til at arbeidsgiver ønsker at arbeidstaker avvikler ferie i forbindelse med pandemien, og at ferie varsles med svært korte frister.

Vår vurdering av bestemmelsene i ferieloven knyttet til dette, følger nedenfor. Merk at dette gjelder de lovbestemte 25 virkedagene, og ikke den avtalefestede ferien.

Når det gjelder den avtalefestede, anbefaler vi at tillitsvalgte og arbeidsgiver går i dialog knyttet til avviklingen av denne, dersom det er behov for det, eller det fremstår som hensiktsmessig.

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at arbeidstaker som fyller 60 år i løpet av ferieåret, skal gis ekstraferie på 6 virkedager. Arbeidstaker bestemmer selv tiden for avvikling av ekstraferien, med mindre annet er avtalt. Arbeidsgiver skal gis minst 2 ukers varsel før avvikling av denne ferien.

Ferieloven § 6

(1) (Hvem som bestemmer tiden for ferie)

Arbeidsgiver skal i god tid før ferien drøfte fastsetting av feriefritid og oppsetting av ferielister med den enkelte arbeidstaker eller vedkommendes tillitsvalgte. Oppnås ikke enighet, fastsetter arbeidsgiver tiden for ferien innenfor de grenser som følger av §§ 7–9

Drøfting med arbeidstakeren skal finne sted i god tid før ferien. Det fremgår av forarbeidene at departementet med uttrykket «i god til» ville understreke betydningen av at den enkelte arbeidstaker gis anledning og tid til å fremme sine ferieønsker før arbeidsgiveren fastsetter tiden for ferien, jf. Ot.prp. nr. 54 (1986–87), kapittel 5.

(2) (Underretning)

Arbeidstaker kan kreve å få underretning om feriefastsettingen tidligst mulig og senest  måneder før ferien tar til, såfremt ikke særlige grunner er til hinder for dette.

Dette innebærer at også den enkelte arbeidstaker må ta et visst ansvar for feriefastsettelsen. Først når arbeidstakeren har krevd to måneders forhåndsvarsel, vil unnlatelse av å overholde fristen innebære pliktbrudd. Departementet understreket i denne forbindelse at en arbeidstaker vil kunne fremsette et slikt krav også etter at arbeidsgiveren har varslet feriefastsettelsen med kortere forhåndsvarsel enn to måneder.

Om virkningen av at det gis underretning om ferien med for kort frist, sier ikke loven noe om, men forarbeidene legger til grunn at det er en ordensforskrift. En arbeidstaker som mottar varsel med for kort frist, vil således ikke uten videre kunne nekte å ta ferie, men vil etter omstendighetene kunne kreve erstatning for både økonomisk tap og for velferdstap.

Loven sier heller ikke noe om hvilke «særlige grunner» som kan gi grunnlag for feriefastsettelse med kortere varselfrist. Basert på forarbeidene er det først og fremst er driftsmessige forhold som kan begrunne dette, eller dersom det ikke hvis det i løpet av den gjenstående del av ferieåret ikke er tilstrekkelig tid til å gi varsel med 2 måneders frist.

Unntak ved avtale Bestemmelsene nevnt foran, kan fravikes ved tariffavtale eller annen avtale. Avtale som innebærer dårligere ordninger for arbeidstakeren enn det som fremgår av ferieloven, må være skriftlig for å kunne påberopes av arbeidsgiver, jf. ferieloven § 3. 

Hva om jeg blir satt i karantene i ferien?

Dette vurderes tilsvarende sykdom under ferieavvikling. Du vil ha rett til å få ta igjen samme antall feriedager i ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt.

Kan arbeidsgiver pålegge at jeg endrer avtalt ferie?

Arbeidsgiver kan også endre avtalt ferie hvis det er nødvendig på grunn av uforutsette hendelser. Dette kan være aktuelt dersom mange på arbeidsplassen blir syke, eller om presset på helsetjenestene blir så stort at det går på forsvarligheten løs. I slike tilfeller skal arbeidsgiver dekke merkostnadene ved endring av ferie.

Kan jeg bli pålagt ferie mens jeg er permittert, eller pålegges å ta ut avtalt ferie i permitteringsperioden?

Ja. Ferieloven gjelder også når arbeidstaker er permittert, og du kan bli pålagt å avvikle planlagt ferie. Feriedager teller ikke med som permitteringsperioden. Dagpengene som utbetales i permitteringen stopper i fraværsperioden.

Når har jeg krav på å få vite når ferien skal avlegges?

Du har etter Ferieloven har rett til å få svar om feriefastsetting tidligst mulig og senest 2 måneder før ferien tar til. Her gjelder det imidlertid likevel et unntak, nemlig hvis særlige grunner er til hinder for dette. Her anbefaler vi at begge parter utviser stor fleksibilitet så lenge vi er i en pandemisk situasjon.

Hva skjer med avtalt ferie, dersom jeg blir syk?

Hvis du blir syk før planlagt ferie starter, kan ferien utsettes til senere i ferieåret. Da må du selv ta kontakt med arbeidsgiver og kreve ferien utsatt, og dokumentere sykdom med legeerklæring. Hvis du blir syk i løpet av ferien kan du få tilsvarende antall feriedager utsatt til senere i ferieåret.

Ifølge Arbeidstilsynet er det dog slik at dersom du er i karantene av preventive hensyn, og mottar sykepenger etter den midlertidige forskriften om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien (§ 3-1), er du ikke sykemeldt. Da har du heller ikke krav på å få utsatt allerede avtalt ferie som sammenfaller med karanteneperioden.

Teksten er oppdatert 02.04.2020

Tekst: forhandlingssjef Ole Andre Gjerde

Powered by Labrador CMS