Foto: Adobe Stock

Koronaviruset: Hvilke rettigheter og plikter har du som arbeidstaker?

Publisert Sist oppdatert

Artikkelen er oppdatert 16. mars, etter at partiene på Stortinget enige om en krisepakke om økonomien i forbindelse pandemien.

Helsedirektoratets har vedtatt omfattende tiltak for å hindre spredning av Covid-19 : Les mer om dette her

Har jeg rett på sykepenger hvis jeg blir satt i karantene på grunn av koronasmitte eller mistanke om smitte?

Påvist smitte er grunnlag for sykemelding og rett til sykepenger, og er gyldig fravær på linje med annet sykefravær. Vurderingen gjøres av lege.

Smittede blir satt i isolasjon i den tiden helsetjenesten mener det er nødvendig. Selv om man ikke har symptomer eller føler seg syk, gis det sykemelding og sykepenger i denne perioden.

Du må selvsagt straks gi beskjed til arbeidsgiveren din om at du er i karantene og holde arbeidsgiver løpende orientert om situasjonen.

Isolasjon i 14 dager er et virkemiddel som iverksettes for personer som anses som mulig smittet. Hvis du etter legens vurdering må isoleres som følge av mulig koronasmitte, kan du få sykemelding og rett til sykepenger. NAV har åpnet for at sykmelding kan gis etter telefonkonsultasjon med legen.

Dette gjelder også dersom kommunelegen nedlegger forbud mot at du utfører arbeid på grunn av smittefare. Det kreves ikke bevis for at du faktisk er smittebærer, det er tilstrekkelig at det foreligger en risiko for dette.

Les mer om sykemelding i forbindelse med koronaviruset på NAVs nettside.

Kan arbeidsgiver pålegge karantene?

Ja, men dette dekkes ikke av sykepengerettighetene, arbeidsgiver må dekke lønnskostnader. Sykepenger forutsetter at du har fått vurdering av lege.

Dersom du pålegges å jobbe hjemmefra, og arbeidet kan tilrettelegges til dette, hjemmefra, plikter du å gjøre det. Dersom arbeidet ikke kan utføres hjemmefra så har du likevel krav på lønn dersom det kun er arbeidsgivers frykt for smittefare, og ikke en medisinfaglig vurdering, som ligger til grunn for pålegget om karantene.

Har du vært på reise i koronautsatte områder, plikter du i kraft av lojalitetsplikten å informere arbeidsgiver om dette eller om andre aktiviteter som kan tilsi smittefare.

Hvem betaler lønnen min dersom jeg settes i karantene eller blir syk?

Dersom du har blitt sykemeldt fordi du er korona-smittet, har du rett til sykepenger fra første sykefraværsdag. Arbeidsgiver betaler da sykepenger for de første 16 kalenderdagene, og Folketrygden tar over fra og med 17. sykedag. Det kan komme endringer i lengden på arbeidsgiverperioden fredag 12.mars, og vi vil oppdatere etter hvert som vi vet mer.

Gjelder det egne regler for radiografer/helsepersonell?

Helsedirektoratet varsler i dag 12. mars:

Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet – både tjenestereiser og privatreiser. De vil få kostnadene kompensert. Gjelder foreløpig ut april 2020.

Hvilke tiltak kan arbeidsgiver iverksette for å hindre smitte?

Arbeidsgivers styringsrett gir arbeidsgivere vid adgang til å gi arbeidstakerne instrukser og pålegg. Slike instrukser og pålegg må imidlertid fremstå saklige og forholdsmessige. Arbeidsgiver har en generell plikt til å sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og vil i kraft av sin styringsrett kunne iverksette en rekke tiltak for å forebygge sykdom på arbeidsplassen.

Radiografer og annet helsepersonell er en kritisk gruppe i situasjonen vi er i, og bør være særlig aktsom. Les mer om dette her

Selv om arbeidsgiver kan pålegge deg karantene (se over), vil det ikke være innenfor arbeidsgivers styringsrett å pålegge deg å ta ut ferie eller avspasere i denne perioden.

Kan jeg selv velge å isolere meg?

Slik situasjonen har blitt, er det forståelig at noen ønsker å skjerme seg fra mulige smitteutsatte områder. Særlig gjelder dette risikogrupper. For disse gruppene kan man søke å avtale ordninger med arbeidsgiver, eksempelvis å ta ut ferie, avspasering, fri med eller uten lønn, eller annet. Situasjonen tilsier at dette bør innvilges.

Friske personer som ikke er i risikogrupper, plikter å stille sin arbeidskraft til disposisjon i henhold til arbeidsavtalen, med mindre annet er avtalt eller det foreligger gyldig grunn for fravær. Frykt for smitte vil normalt ikke anses som gyldig fraværsgrunn. Om du isolerer deg selv i frykt for smitte, uten anbefaling fra lege, vil du heller ikke ha rett på sykepenger. 

Kan arbeidsgiver pålegge overtid?

Arbeidsgiver kan i utgangspunktet pålegge arbeidstaker å arbeide utover avtalt og alminnelig overtid når det foreligger et «særlig og tidsavgrenset behov». Det må forutsettes at ulike former for uregelmessigheter i den alminnelige driften og stort press på og behov for helsetjenester, gir grunnlag for bruk av overtid.

I tillegg inngås det beredskapsavtaler mellom NRF/tillitsvalgte og arbeidsgiver i de fleste helseforetakene. I disse avtalene ligger det også utvidet alminnelig arbeidstid og overtid. 

Har jeg krav på fri/velferdspermisjon for å passe barn ved stengt skole/ barnehage?

 

Helsedirektoratet varsler i dag, 12. mars, at alle landets barnehager, skoler, ungdomsskoler, videregående skoler, høyskoler og universiteter stenges og at sykedager med sykt barn utvides. 

Endring etter tiltakspakken 16.mars: De som er hjemme med barn og som har nådd grensen for omsorgspenger eller som er nært å nå grensen, kommer til å få en dobling av perioden med omsorgspenger, 20 dager totalt for hver forelder.

Dersom du må ta fri for å passe eget barn som følge av stengt skole/barnehage, har du i utgangspunktet ikke rett til sykemelding.

Har du barn i skole eller barnehage, må du så raskt som mulig meddele arbeidsgiver om situasjonen, slik at dere i fellesskap kan finne praktiske løsninger på situasjonen som har oppstått, eksempelvis avspasering, ferie, ulønnet permisjon eller annet.

Har du sykt barn, eller barnet ditt er ilagt karantene, vil du imidlertid ha rett til omsorgspenger etter reglene om barns sykdom. Er du hjemme med barn under 12 år så er det i utgangspunktet 10 omsorgsdager per kalenderår, og det dobbelte om du er alene om omsorgen.

Etter tariffavtale eller personalhåndbok, kan du også ha rett til velferdspermisjon.

Må du være hjemme fordi andre i husstanden er syke, kan du også ha rett til sykmelding fordi du selv kan være smittet. Ta kontakt med lege for vurdering.

Kan jeg nekte å utføre arbeidsoppgaver jeg anser som særlig risikofylte eller hvor smitte faren er stor?

Du har en viss rett til å avbryte eller nekte arbeidsoppgaver som medføre fare for liv og helse, og er da forpliktet til å informere og opplyse arbeidsgiver om forholdet. Forholdet må begrunnes i den gitte oppgaven/situasjonen og ikke på permanent grunnlag.

I helsesektoren vil stansing av arbeid kunne innebære store konsekvenser for pasientene og samfunnet. Som en følge av arbeidets art må derfor helsepersonell antagelig akseptere en noe høyere risiko for virussmitte enn andre yrkesgrupper, og terskelen for hva man kan nekte å utføre vil være høy, også sett i lys av plikten til å gi øyeblikkelig hjelp.

I tillegg til å informere arbeidsgiver, bør du kontakte verneombud, som i særlige situasjoner kan stanse arbeidet (frem til Arbeidstilsynet har stilling til saken) dersom det er nødvendig. Arbeidet må bare stanses i det omfang verneombudet anser det nødvendig for å avverge fare. Stansing er et svært inngripende tiltak som kun skal brukes dersom det ikke finnes andre handlingsalternativer. Stansingen skal begrenses til de arbeidsoperasjoner som utløser den umiddelbare faren.

Arbeidsgiver plikter på sin side å foreta risikovurderinger og eventuelt sette inn nødvendige tiltak.

Kan turnusen min bli endret på kort varsel?

Ja. Situasjonen rundt koronaviruset gjør at det kan bli behov for å endre den enkeltes turnus med kortere varslingsfrist enn normalt, for å sikre forsvarlig drift. NRF har ved de fleste helseforetak inngått avtaler om at turnus/arbeidsplaner kan endres med kortere varslingsfrister enn normalt.

Må jeg påregne å jobbe merarbeid eller overtid?

Ja. Den ekstraordinære situasjonen rundt koronaviruset kan gi grunnlag for å pålegge overtid og merarbeid etter arbeidsmiljølovens regler.

I de fleste helseforetak er det inngått lokale arbeidstidsavtaler knyttet til beredskap i den pågående situasjonen.

Videre har partene sentralt, ved Unio og Spekter, inngått avtale om utvidede rammer for overtidsarbeid i forbindelse med koronavirusepidemien. Denne avtalen gjelder Spekter-områdene 10, 11 og 13.

Kan arbeidsgiver nekte meg å reise utenlands?

Helsemyndighetene fremmet 12. mars 2020 fattet vedtak etter helseberedskapsloven om utreiseforbud for helsepersonell som jobber med pasientbehandling.

Utgiftene til den avbestilte ferieturen vil dekkes av det offentlige, og arbeidsgiver vil komme med mer informasjon om hvordan dette håndteres praktisk.

Utreiseforbundet for helsepersonell gjelder foreløpig ut april 2020 med mulighet for forlengelse.

Kan jeg bli permittert på grunn av koronaviruset?

Permittering er et ensidig påbud fra arbeidsgiver om midlertidig stans av arbeidet. Det må være et konkret og saklig grunnlag for å permittere.

Men den pågående pandemien gir ikke i seg selv grunnlag for permittering.. At ansatte blir satt i karantene gir eksempelvis ikke saklig grunnlag for permittering. Det må foreligge sysselsettingsproblemer som gir saklig grunn til å permittere, dvs. at arbeidstakerne for en begrenset periode ikke har relevante arbeidsoppgaver i virksomheten.

Bortfall av pasientgrunnlag eller arbeidsoppgaver grunnet koronarestriksjoner vil for eksempel være et saklig grunnlag. Grunnen til permittering skal altså ha en direkte årsak til hvorfor arbeidsplassen legger ned driften.  Permitteringer og varsler om dette skal gis skriftlig og de skal være individuelle.

Kan alders- eller AFP-pensjonister jobbe så mye man vil på ordinær lønn uten å tape pensjon?

Alderspensjonister som jobber ekstra i helsesektoren i forbindelse med Covid-19, kan gjøre dette på ordinære lønnsvilkår uten å tape pensjon.

Stortinget har vedtatt midlertidige endringer i pensjonslovgivningene. Lovendringene innebærer at løpende alderspensjon ikke faller bort eller reduseres ved (i) beordret tjeneste i forbindelse med koronaviruset, eller (ii) frivillig tjeneste i offentlig helsetjeneste som er nødvendig for å møte et ekstraordinært personellbehov i forbindelse med koronaviruset.

Ifølge lovforslaget skal begrepet «offentlig helsetjeneste» forstås på samme måte som tilsvarende uttrykk i helseberedskapsloven § 1-3 første ledd bokstav a. Dette omfatter typisk virksomheter som går inn under lov om spesialisthelsetjenesten m.m., lov om helseforetak m.m. og helse- og omsorgstjenesteloven. Arbeid for private som i henhold til lov eller avtale med det offentlige tilbyr helsetjenester til befolkningen, jf. tilsvarende uttrykk i helseberedskapsloven § 1-3 første ledd bokstav b, likestilles.Pensjonister som engasjeres som følge av koronautbruddet har rett til den lønnen som følger av overenskomsten. De er ikke ansatt på særskilte pensjonistvilkår, og vil som følge av lovendringene ikke få avkortning eller bortfall av pensjonen i denne perioden.Lovendringene får virkning for pensjonister som har utført arbeid i forbindelse med utbruddet av koronavirus fra 13. mars 2020. Virkningstidspunktet er fastsatt på bakgrunn av at enkelte pensjonister allerede frivillig gjør tjeneste i forbindelse med utbruddet av koronavirus. Lovendringene opphører å gjelde 1. november 2020.

Hvile rettigheter har jeg som gravid arbeidstaker i denne situasjonen?

Gravide arbeidstakere har krav på et forsvarlig arbeidsmiljø, jf. arbeidsmiljøloven kapittel 4. Du må ta opp din bekymring med arbeidsgiver, og gjerne tillitsvalgt, for å få avklaring på om det er behov for tilrettelegging. Har lagt ut følgende informasjon om gravide og koronaviruset: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-for-gravide-barn-og-ungdom/

Kan jeg bli tilkalt på jobb når jeg er i fødselspermisjon?

Ja, dersom vedtak om det fattes i henhold til helseberedskapsloven, så kan du bli tilbakekalt. Det må i så tilfelle vurderes konkret i den aktuelle situasjonen.

Kan jeg pålegges å gjøre andre arbeidsoppgaver enn ellers?

Arbeidsgiver har i utgangspunktet styringsrett som gir rett til å lede, fordele og kontrollere arbeidet, men dette må skje innenfor rammen av det arbeidsforhold som er inngått. Ved tolkingen og utfyllingen av arbeidsavtalene må det blant annet legges vekt på stillingsbetegnelse, omstendighetene rundt ansettelsen, sedvaner i bransjen, praksis i det aktuelle arbeidsforhold og hva som finnes rimelig i lys av samfunnsutviklingen. Styringsretten begrenses videre av lover, arbeidsavtalen og tariffavtaler mv. Dette betyr at du må finne deg i enkelte endringer, så lenge stillingens grunnpreg ikke endres.

Innenfor styringsretten vil altså arbeidsgiver ha en viss adgang til omdisponeringer i ekstraordinære situasjoner.

Som følge av korona-utbruddet kan imidlertid arbeidsgiver i større grad enn normalt sette helsepersonell til å utføre andre oppgaver. 

Det må imidlertid være et rimelig samsvar mellom utdanning og erfaring og de oppgaver du settes til å utføre, og du må få nødvendig opplæring til å utføre de oppgavene. Forsvarlighetskravene i helsetjenesten gjelder som ellers, og sikkerhet din må ivaretas.

Har jeg rett på barnepass eller barnehage dersom jeg blir beordret til å jobbe?

Selv om de fleste barnehager nå er stengt, kan myndighetene ha ansvar for å skaffe deg nødvendig omsorgsavlastning for små eller funksjonshemmede barn, dersom du er beordret til å jobbe etter helseberedskapsloven. Barnehager og barneskoler er pålagt å sørge for et tilbud til barn av beordret helsepersonell som er alene om omsorgen for barnet eller dersom begge foreldre/omsorgspersoner i helse- og omsorgstjenesten eller annen samfunnskritisk virksomhet.

Kontakt barnehagen eller barneskolen i kommunen din for mer informasjon.  

Kan arbeidsgiver pålegge avspasering?

Uttak av avspasering er ikke regulert i lov eller tariffavtale, men kan noen steder være nedfelt i personalhåndbok eller andre lokale retningslinjer. Der sistnevnte ikke er tilfellet, faller dette under arbeidsgivers styringsrett, og ansatte kan således pålegges å ta ut avspasering. Dersom du jobber i et helseforetak, vil vi imidlertid anbefale at du umiddelbart tar det opp med tillitsvalgt, dersom du pålegges avspasering under den pågående pandemien. Slik situasjonen er, stiller vi oss kritisk til at noen helseforetak pålegger avspasering, mens andre helseforetak sliter med å skaffe tilstrekkelig personell og mange ansatte jobber lange dager og mye overtid. Man bør gå i dialog for å se på ordninger som gjør det mulig for den enkelte å stille seg til disposisjon for helseforetak som har behov for arbeidskraften.

Er arbeidsgiverperioden ved sykemelding den samme som ellers, dersom jeg blir korona-smittet?

Nei. Gjennom midlertidig forskrift 27. mars, er dette endret slik at arbeidsgiver arbeidsgiverperioden for sykepenger knyttet til korona er redusert til tre dager (inkludert dager med delvis fravær).

Arbeidsgiver utbetaler fortsatt sykepenger til 16. dag og, og krever deretter refusjon for dag fire til dag 16. For at arbeidsgiver skal kunne kreve refusjon, må arbeidstaker i egenmelding eller gjennom legeerklæring opplyse arbeidsgiver om at sykefraværet skyldes covid-19-pandemien. Sykepengene beregnes etter folketrygdloven § 8-28 (sykepengegrunnlaget i arbeidsgiverperioden).

Kan jeg bruke egenmelding ved karantene?

Regjeringen skriver følgende i pressemelding 20.03.2020:

NAV har i dag et krav om legeerklæring for å akseptere sykmelding. Når folketrygden/NAV nå går inn og betaler for korona-relatert sykefravær fra dag fire, vil det med det vanlige regelverket bety at egenmeldinger ikke kan brukes. Derfor får NAV i dag (20. mars) hjemmel til å fravike kravet om legeerklæring.

Et viktig budskap til arbeidsgivere er derfor at kortere arbeidsgiverperiode ikke innskrenker dagens adgang til bruk av egenmelding.

I praksis betyr dette at arbeidsgivere kan godta egenmelding for hele den nåværende arbeidsgiverperiode på 16 dager i trygg forvissning om at NAV senere ikke vil nekte å refundere sykepengene fordi arbeidstakeren brukte egenmelding framfor legeerklæring, sier statsråden.

Ingen skal tape på å bruke egenmelding, verken arbeidsgivere eller arbeidstakere, legger han til.

Grunnen til at egenmeldinger er viktig nå er at fastlegene og legevaktlegene må bruke kompetansen og arbeidskraften sin på å behandle pasienter, ikke skrive sykmeldinger.

Alle som sitter i karantene eller er syke uten behov for legehjelp er derfor oppfordret til å be arbeidsgiver akseptere egenmelding i hele den vanlige arbeidsgiverperioden.

NAV har i dag et krav om legeerklæring for å akseptere sykmelding. Når folketrygden/NAV nå går inn og betaler for korona-relatert sykefravær fra dag fire, vil det med det vanlige regelverket bety at egenmeldinger ikke kan brukes. Derfor får NAV i dag (20. mars) hjemmel til å fravike kravet om legeerklæring.

I praksis betyr dette at arbeidsgivere kan godta egenmelding for hele den nåværende arbeidsgiverperiode på 16 dager i trygg forvissning om at NAV senere ikke vil nekte å refundere sykepengene fordi arbeidstakeren brukte egenmelding framfor legeerklæring, sier statsråden.

Arbeidstakeren har rett til å bruke egenmelding for opptil 16 kalenderdager fra første fraværsdag. Egenmelding kan nyttes når arbeidstaker har arbeidet hos arbeidsgiveren i minst fire uker. For at arbeidsgiver skal kunne kreve refusjon etter § 3-2 andre ledd, må arbeidstaker i egenmelding eller gjennom legeerklæring opplyse arbeidsgiver om at sykefraværet skyldes covid-19-pandemien.

Kan jeg få sykemelding dersom jeg ikke drar på jobb fordi jeg er redd for smitte?

Friske personer som ikke er pålagt karantene av helsemyndighetene har ikke rett til sykepenger.

Vi oppfordrer arbeidstakere og arbeidsgivere dialog for å finne løsninger på dette.

Ifølge NAV har heller arbeidstakere som er i risikogrupper automatisk rett til sykepenger. Dette gjelder for eksempel pasienter som isolerer seg i hjemmet på grunn av smittefare uten at de selv er syke, smittet eller pålagt karantene. Disse pasientene har ikke rett til sykepenger. De oppfordres til å ta kontakt med lege og arbeidsgiver for å få vurdert situasjonen

Tekst: Forhandlingssjef, Ole Andre Gjerde

Artikkelen ble oppdatert 02.04.2020.

Powered by Labrador CMS