Helseberedskapsloven

Om blant annet beordring av helsepersonell i forbindelse med koronapandemien.

Publisert Sist oppdatert

Lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap lov (helseberedskapsloven) har som formål å verne befolkningens liv og helse og bidra til at nødvendig helsehjelp, omsorgstjenester og sosiale tjenester kan tilbys befolkningen under krig og ved kriser og katastrofer i fredstid. 

Se https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-06-23-56

Loven gjelder for ansatte i den offentlige helsetjenesten, og for ansatte i virksomheter som utfører helsetjenester på vegne av det offentlige, og gir myndighetene mulighet til å pålegge helsepersonell utvidet tjenesteplikt eller andre arbeidsoppgaver i krisetider. Det betyr at hvis det blir behov for det, gir bestemmelsene hjemmel til bl.a. å rekvirere, beordre personell og disponere ressursene i helse- og omsorgstjenesten. 

Det ble i statsråd 6. mars 2020 fattet vedtak om at lovens bestemmelser kommer til anvendelse for å håndtere koronautbruddet, jfr. lovens § 1-5. 

Helse- og omsorgsdepartementet delegerte ved forskrift 2020-03-09-302 departementets myndighet etter lovens § 3-1, § 4-1, § 5-1 og § 5-2 til Helsedirektoratet.

Fullmaktene skal gjelde inntil 6. april 2020.

Beordring

Alt helsepersonell kan bli beordret til utvidet arbeidstid og pålagt andre oppgaver for å bidra til under koronapandemien: 

Det vil etter helseberedskapsloven § 4-1 være mulig å pålegge tjenesteplikt eller beordre personell. Det kan være aktuelt å beordre og omdisponere helsepersonell både i og utenfor helse- og omsorgstjenesten. Det kan også være behov for å beordre personell til å jobbe utover ordinær arbeidstid og eventuelt geografisk omfordeling/flytting. 

Slik vi forstår det, må Helsedirektoratet fatte vedtak om det, dersom beordring etter § 4-1 skal benyttes, at så ikke er tilfelle ennå, men at det formelle og lovmessige er på plass, dersom det skulle bli behov for det. Det tilligger altså ikke den enkelte arbeidsgiver å fatte vedtak med hjemmel i loven.

Tekst: forhandlingssjef Ole Andre Gjerde

Saken ble oppdatert 27.03.2020

Powered by Labrador CMS