Spørsmål til etisk refleksjon


Her ønsker vi å gi eksempler på spørsmål og problemstillinger som kan oppstå i din hverdag som radiograf og som kan/bør gi opphav til etisk refleksjon. Lenker til relevante lesestoff omkring tematikken legges ut forløpende.

Kan du nekte å utføre undersøker du mener er faglig uforsvarlig?
Det er flere hensyn som gjør at radiografen oppfatter det å gjennomføre undersøkelsen som uforsvarlig. For eksempel: tvil om undersøkelsen er berettiget, strålevernhensyn, pasienten er ikke tilstrekkelig sedert, er terminal.

En bioingeniør har rettet et tilsvarende spørsmål til Klinisk etisk komité på sin arbeidsplass, og fått følgende tilbakemelding:  Prøvetaking på døende pasient 

Hvordan håndterer vi avvik på mitt arbeidssted?
Er du faglig oppdatert i forhold til jobben din?
Skal radiografer gjøre omsorgsarbeid – og hva er i så fall omsorg for radiografer?
Hvordan møter vi pasienter som ikke har samtykkekompetanse?
Hvordan vi møter ”ustelte” pasienter?
Hvor villig er radiografer til å hjelpe og avlaste hverandre?
Hvordan prioritering mellom pasienter når det lange ventelister?
Hva gjør du hvis du møter en påseilet kollega kl. 01.00 om natten som du vet skal på vakt neste morgen?
Hvordan omtaler jeg pasienter og kollegaer?
Respekterer jeg pasientens holdninger, livssyn, meninger og prioriteringer?
Overholder jeg taushetsplikten, også i private sammenheng?
Hva skal jeg gjøre når en kollega opptrer faglig uforsvarlig?
Hvordan foregår faglige og etiske diskusjoner på arbeidsplassen?

​​