Foto: Tryfonov, Adobe Stock
Foto: Tryfonov, Adobe Stock (Foto: Adobe Stock, Tryfonov)

Spørreundersøkelse om arbeidsintensitet og stress

Vi får stadig tilbakemeldinger fra tillitsvalgte og medlemmer om at arbeidsintensiteten og arbeidspresset blant radiografer er blitt høyere de siste årene, og at denne utviklingen stadig synes å tilta. Medlemmene våre rapporterer om at de opplever å måtte «løpe fortere», at de får færre små pauser/avbrekk i løpet av arbeidsøktene, et økende press på å utføre arbeidsoppgaver raskere, og opplever generelt at tiden ikke strekker til. Vi har videre en oppfatning om at effektiviteten i radiografyrket har vært sterkt økende de siste årene.

Norsk Radiografforbund har derfor gitt FAFO, en frittstående samfunnsvitenskapelig forskningsstiftelse, i oppdrag å gjøre en undersøkelse om arbeidsintensitet og arbeidspress blant radiografer, og hvorvidt disse faktorene oppleves å ha tiltatt de siste årene. Prosjektet baseres på en survey og tre kasusstudier. 

Formålet med kasusstudiene er å studere hvordan tillitsvalgte, ledere og radiografer forstår og opplever egen arbeidssituasjon og endringer i radiografenes arbeidsprosesser og arbeidshverdag. Til grunn ligger antagelsen og erfaringen med at bildediagnostiske avdelinger opplever et større press etter innføring av nye oppgaver og pakkeforløp de senere år.

Spørreundersøkelsen vil bli sendt ut til alle medlemmer, med unntak av studentene, om kort tid og vi oppfordrer dere til å svare på den.