Foto: Trond Bergesen

Stråleterapiundersøkelsen 2021

I denne spørreundersøkelse spurte vi om bemanningssituasjon og rekrutteringsbehov frem til 2030. Vi har her tatt med personell til planlagte sentre i Skien og Drammen samt til protonsentrene i Bergen og Oslo. Helse Sør-Øst (HSØ) gjorde en lignende kartlegging for stråleterapi i regionen i 2019 og våre resultater sammenlignes med relevante funn i denne. (Ref. HSØ 2019) HSØ beregner behovet å være 20-25 nye stråleterapeuter årlig frem til de nye sentrene er i full drift (som vil være i slutten av kommende ti-års periode).

I spørreundersøkelsen spurte vi også om lederne mente det var andre faktorer som ville påvirke deres drift og tjenester i perioden og hvordan de så på behovet for kompetanseheving på ulike områder samt videreutdanning i stråleterapi på mastergradsnivå.
Les hele undersøkelsen her

Fafo-rapport 2020:06
Mellom menneske og maskin

Arbeidsintensitet og arbeidspress blant radiografer Av: Mona Bråten og Sigurd Oppegaard I denne rapporten undersøker vi arbeidsintensiteten og arbeidspresset blant radiografer i Norge. Radiografer er en yrkesgruppe med en spesifikk kompetanse innen helsesektoren – de jobber både med mennesker og maskiner.

Vi har undersøkt hvordan opplevelser av arbeidsintensitet påvirkes av faktorer som teknologi, arbeidsorganisering, kompetanse samt endringer i behandlingsopplegg og bruker-/pasientgrupper. Rapporten konkluderer med at radiografer i mange tilfeller opplever et stort arbeidspress, og at det er travelt på jobben.
Les hele rapporten her

Stråleterapeutundersøkelsen 2015

Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 viser til utfordringer og ambisjoner som vil påvirke tilbudet av stråleterapi (1). Befolkningen øker i antall, og spesielt økningen av andelen eldre vil føre til større behov for kreftbehandling. Flere regionale helseforetak har revidert sine kreftplaner som følge av dette. Landsmøtet i november 2012 bestemte at «NRF skal arbeide for at det er samsvar mellom samfunnets behov for kompetanse og det antall radiografer som utdannes.» Sommeren 2013 ble en arbeidsgruppe satt sammen og gitt mandat for undersøkelse av sentrale problemstillinger knyttet til utdanningen av radiografer, og denne avga sin rapport første halvdel av 2015.Rapporten omhandler kun i begrenset grad problemstillinger knyttet til oppgavedeling for radiografer og om utdanning av stråleterapeuter. Radiografforbundets styre besluttet derfor å videre kartlegge dagens og fremtidens bemannings- og kompetansesituasjon for stråleterapeuter ved alle stråleterapienhetene i Norge.
Les hele dokumentet her

Foto: Trond Bergesen

Retningslinjer for henvisning til medisinsk bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser

Helsedirektoratet har kommet med nye retningslinjer for henvisning til medisinsk bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser.

Målet er å bidra til en mer målrettet bruk av radiologiske tjenester og til en nedgang i ev. unødvendige undersøkelser. Les hele dokumentet her

Rapport om utdanning av radiografer

Mandat arbeidsgruppe ” Arbeidsgruppen skal vurdere grunnlaget for krav til kompetanse innen dagens og fremtidens arbeidsområder for radiografer og stråleterapeuter, og komme med forslag til tiltak som kan følges opp politisk ovenfor utdanningsmyndigheter og helsemyndigheter. Gruppen skal vurdere sitt arbeid opp mot befolkningsutviklingen, sykdomsutviklingen, den teknologiske utviklingen, organisering av tjenestetilbud, og mulighet for nye og endrede arbeidsoppgaver for radiografer og stråleterapeuter.
Les radiografforbundets nye rapport om utdanning av radiografer her

Glidende overgang - Flaskehalser og oppgavedeling i bildediagnostikk

Rapporten ble utarbeidet av NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) på oppdrag fra Norsk Radiografforbund.

Formålet med rapporten var å få noen fra utsiden å undersøke om oppgavedeling mellom radiografer og radiologer er en hensiktsmessig måte å løse flaskehalser innen bildediagnostikken.

Rapporten bygger på litteraturstudier og intervjuer, og konkluderer med hvilke forutsetninger som skal til for å lykkes med oppgavedeling mellom profesjoner.

NIFU-rapporten
Engelsk versjon: Gradual transition Bottlenecks and task sharing in diagnostic imaging