Publikasjoner

​​

​Rapporter
Glidende overgang - Flaskehalser og oppgavedeling i bildediagnostikk
Rapporten ble utarbeidet av NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) på oppdrag fra Norsk Radiografforbund.

Formålet med rapporten var å få noen fra utsiden å undersøke om oppgavedeling mellom radiografer og radiologer er en hensiktsmessig måte å løse flaskehalser innen bildediagnostikken.

Rapporten bygger på litteraturstudier og intervjuer, og konkluderer med hvilke forutsetninger som skal til for å lykkes med oppgavedeling mellom profesjoner.
 Rapporter-NIFU-rapporten

Engelsk versjon
Gradual transition
Bottlenecks and task sharing in diagnostic imaging

 Rapporter-NIFU-rapporten-engelsk versjon

Rapport om utdanning av radiografer
Mandat arbeidsgruppe
” Arbeidsgruppen skal vurdere grunnlaget for krav til kompetanse innen dagens og fremtidens
arbeidsområder for radiografer og stråleterapeuter, og komme med forslag til tiltak som kan følges opp
politisk ovenfor utdanningsmyndigheter og helsemyndigheter. Gruppen skal vurdere sitt arbeid opp
mot befolkningsutviklingen, sykdomsutviklingen, den teknologiske utviklingen, organisering av
tjenestetilbud, og mulighet for nye og endrede arbeidsoppgaver for radiografer og stråleterapeuter.
Se radiografforbundets nye rapport om utdanning av radiografer her
 Rapport om utdanning av radiografer
Retningslinjer og veiledere​ ​


Retningslinjer for henvisning til medisinsk bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser
Helsedirektoratet har kommet med nye retningslinjer for henvisning til medisinsk bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser.
Målet er å bidra til en mer målrettet bruk av radiologiske tjenester og til en nedgang i ev. unødvendige undersøkelser.
Les hele dokumentet her
 Bildediagnostikk-ved-ikke-traumatiske-muskell-og-skjelettlidelser-IS-1899

Stråleterapeutundersøkelsen 2015
Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 viser til utfordringer og ambisjoner som vil påvirke tilbudet av stråleterapi (1). Befolkningen øker i antall, og spesielt økningen av andelen eldre vil føre til større behov for kreftbehandling. Flere regionale helseforetak har revidert sine kreftplaner som følge av dette.

Landsmøtet i november 2012 bestemte at «NRF skal arbeide for at det er samsvar mellom samfunnets behov for kompetanse og det antall radiografer som utdannes.» Sommeren 2013 ble en arbeidsgruppe satt sammen og gitt mandat for undersøkelse av sentrale problemstillinger knyttet til utdanningen av radiografer, og denne avga sin rapport første halvdel av 2015. Rapporten omhandler kun i begrenset grad problemstillinger knyttet til oppgavedeling for radiografer og om utdanning av stråleterapeuter.
Radiografforbundets styre besluttet derfor å videre kartlegge dagens og fremtidens bemannings- og kompetansesituasjon for stråleterapeuter ved alle stråleterapienhetene i Norge.
Les hele dokumentet her
 Stråleterapeutundersøkelsen 2015