Politisk-platform

Foto: Adobe Stock.

Politisk plattform

NORSK RADIOGRAFFORBUNDS POLITISKE PLATTFORM 2022 -2024

Innledning
Norsk Radiografforbund ble stiftet den 30.oktober 1973. De første årene var Norsk Radiografforbund en selvstendig
organisasjon uten tariffmessig tilknytning. Forbundet har siden 25.april 1988 hatt en selvstendig forhandlingsrett i de
tariffområder hvor forbundet har medlemmer. Gjennom forbundets historie har vi vært tilknyttet flere hovedorganisasjoner, men har etter 1.1.2013 vært tilknyttet Unio - Hovedorganisasjonen for universitets – og høyskoleutdannede.

Norsk Radiografforbund er i dag det mest naturlige forbundsvalget for radiografer og stråleterapeuter, uavhengig av
stillingstittel og plass i sin organisasjon. Forbundet er radiografenes og stråleterapeutenes stemme i samfunnsdebatten,
i møte med offentlige myndigheter og institusjoner.
Forbundet skal også i framtiden, som fagforbund, ivareta medlemmenes lønns og arbeidsvilkår, som profesjons forbund, skal vi bidra til å utvikle profesjonsforståelsen samt sette våre medlemmers posisjon og profesjonsutøvelse inn i en samfunnsmessig sammenheng.

Nasjonalt står vi overfor store utfordringer for helsetjenestene. Utfordringene oppsummeres slik i Nasjonal Helse - og Sykehusplan 2020-2023.

Norsk Radiografforbund landsmøte 2021 «Vi blir flere, vi blir eldre og vi forventer mer. Det gjør det krevende å forene ønsker og muligheter innenfor ressursrammene vi har til rådighet. Det er særlig knapphet på arbeidskraft som vil sette grenser for hvordan vi kan løse oppgavene. En bærekraftig helsetjeneste forutsetter derfor at vi utnytter mulighetene teknologien gir, bruker kompetansen hos de ansatte best mulig og løser oppgavene så effektivt som mulig.»

Dette utfordringsbildet er videre fulgt opp i Perspektivmeldingen 2021 (Meld. ST 14 2020 – 2021).

Fafo-rapporten «Mellom menneske og maskin» fra 2020 avdekket videre utfordingsbildet radiografer står i knyttet til kapasitet i tjenestene.

Kommende demografiske endringer med en eldrebølge, og som følge av den, en antatt stor økning bl.a. i antall årlige
krefttilfeller fremover – vil sette krav til stadig mer spesialiserte helsetjenester. Behovet for kvantitet samt presisjon og
kvalitet innen bildediagnostikk og stråleterapi vil øke.

Dette vil igjen kontinuerlig påvirke behovet for omstilling, kompetansebygging og kvalitetsutvikling. For spesialisthelse-
tjenesten vil utviklingen også medføre økende krav til kompetanse på vakt og i vaktberedskap. En tilstrekkelig grunn-
bemanning og kompetanse må sikres slik at f.eks. intervensjonsradiologi samt andre høyt spesialiserte tjenester er
organisert innen forsvarlige rammer til alle av døgnets timer.

For våre grupper kan en derfor se et økende behov for flere spesialiserte stillinger innen et stadig mer komplekst helsevesen i kommende år – på noe sikt vil også behovet for flere stillinger innen våre tjenester generelt være økende.

Dette utfordringsbildet må vi som forbund møte sentralt som lokalt i de enkelte institusjonene – radiografer og
stråleterapeuter vil ta sin del av ansvaret for en utvikling som gagner samfunnet og pasientene. Organisering av tjenestene må legge til rette for at utfordringene kan møtes på en faglig forsvarlig måte. Det må legges til rette for at våre medlemmer skal kunne stå i yrket over tid i tråd med arbeidslinjen i samfunnet.

Forbundets politiske plattform for 2022 – 2024 vedtas på vårt 13. ordinære Landsmøte. Dokumentet skal være det viktigste styringsredskap i landsmøteperioden og skal gjenspeile organisasjonens valg samt søke å ta høyde for viktige utviklingstrekk i de kommende tre år.

Basert på plattformens innhold skal forbundet utvikle årlige prioriteringer og delmål samt handlingsplaner for perioden.

Forbundets formål
NRF skal ivareta medlemmenes inntekts- og arbeidsforhold på en måte som sikrer yrkesgruppenes posisjon, lønnsutvikling og muligheter i yrkeslivet. NRF skal arbeide for faglig samarbeid og utvikling i Norge og internasjonalt. NRF skal arbeide for opprettholdelse av et samfunn basert på likeverd og rettferdighet, uavhengig av kjønn, etnisitet og religion. NRF skal fremme forskning, fagutvikling og innovasjon slik at våre tjenester gjenspeiler og har en basis i en kunnskapsbasert praksis. Vi skal bidra til en teknologisk og medisinsk utvikling til nytte for enkeltmennesket, helsetjenesten og befolkningen. Norsk Radiografforbund skal være en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon.

Arbeidslivspolitikk
Som fagforening skal Norsk Radiografforbund bidra til et forpliktende trepartssamarbeid som bidrar til å utvikle den norske modellen. Målsettingen er en bærekraftig utvikling med full sysselsetting, jobbsikkerhet og økonomisk trygghet.

Lønns og arbeidsvilkår
En stor del av forbundets virksomhet vil være rettet mot å hjelpe medlemmer å ivareta sine rettigheter knyttet til lønns- og arbeidsvilkår. NRF skal arbeide for et partssammensatt arbeidsliv forankret i avtaler som regulerer betingelsene for de tillitsvalgte til å kunne utøve sine verv, og som ivaretar de ansattes rett til tariffestede lønns- og arbeidsvilkår.

NRF skal arbeide for lønns og arbeidsvilkår som ivaretar likelønn og som verdsetter den enkeltes kompetanse og ansvar. NRF skal arbeide for en tilstrekkelig grunnbemanning, samt at arbeidstiden organiseres slik at hensyn til forutsigbarhet, faglig forsvarlighet, og den enkeltes helse ivaretas. NRF skal arbeide for at vaktordninger organiseres på en slik måte at den
enkelte kan stå i yrket i hele sin yrkesaktive karriere.

NRF skal arbeide for at medlemmene som en hovedregel er omfattet av fast tilsetting i heltid. NRF skal arbeide for at det
tilrettelegges for at eldre arbeidstakere kan stå lengre i arbeid.

NRF skal arbeide for et pensjonssystem som sikrer medlemmene økonomisk uavhengighet og mulighet til å videreføre
levestandarden som pensjonister.

Mange har belastende arbeid som kan vanskeliggjøre lange yrkeskarrierer. En egen AFP-ordning og et eget tidligpensjonstillegg for offentlig ansatte må sikre gode pensjonsnivåer for de som må gå av tidlig. Ved privatisering, konkurranseutsetting og tariffhopping skal det ikke være mulig for arbeidsgiver å tjene penger på å kutte i ansattes pensjonsrettigheter.

Ansatte som følger med ved en virksomhetsoverdragelse må ikke risikere å ende opp med en langt dårligere tjenestepensjonsordning. Dette gjelder både ved overdragelse mellom private virksomheter, der offentlig virksomhet skilles ut til et
privat, offentlig eller delvis offentlig eid selskap og der virksomheter skifter arbeidsgiverorganisasjon.

NRF skal arbeide for at medlemmene er omfattet av forutsigbare pensjonsordninger som gir et godt livslangt ytelsesnivå og som sikrer mobilitet i arbeidslivet.

Profesjons- og helsepolitikk
NRF skal være pådriver i utviklingen av helsetjenesten innen våre fagområder. Vi skal bidra til utviklingen av et kunnskapsbasert tjenestetilbud som løser organisatoriske og helserelaterte problemstillinger, og som tilfredsstiller krav til kvalitet og tilgjengelighet.

Profesjonsforbund – utvikle profesjonen og profesjonstenkning
Som et profesjonsforbund skal vi gå i bresjen for utviklingen av egen profesjon samt egen profesjonstenkning NRF skal
arbeide for å synliggjøre profesjonens rolle og ansvar innen utredning, diagnostisering, behandling og oppfølging av
pasienter. Vi skal arbeide for at medlemmene har kunnskap om og forståelse for etiske og juridiske lover og regler som
regulerer profesjonens yrkesfunksjon. Vi skal arbeide for en høy faglig og etisk standard i yrkesutøvelsen. Vi skal stimulere til at medlemmene vil påta seg lederansvar og nye og endrede arbeidsoppgaver.

Utdanning og kompetanse
NRF skal i samarbeid med myndighetene og utdanningsinstitusjonene arbeide for at innholdet i den teoretiske og praktiske delen av radiografutdanningen er i samsvar med samfunnets behov for kompetanse, og at det utvikles videreutdanninger, masterstudier og PhD-program i takt med fagfeltets behov for kunnskap.NRF skal arbeide for at ny teknologi, herunder
kunstig intelligens, innarbeides i grunnutdanningen av radiografer.

NRF skal arbeide for at radiografer som ønsker å utdanne seg innen tyding og beskrivelse av bildediagnostiske undersøkelser, får mulighet til å videreutdanne seg og praktisere som beskrivende radiograf innen aktuelle områder. NRF skal arbeide for at oppgavedeling innen helsetjenestene bidrar til å dekke behovet for kompetanse og krav til kvalitet i tjenestene. NRF skal arbeide for at utdanningskapasitet samsvarer med samfunnets behov for spesialkompetanse innen våre fagområder. NRF skal arbeide for innføring av krav til obligatorisk faglig oppdatering i tråd med en kontinuerlig og livslang kompetansebygging. Norsk Radiografforbund skal arbeide for at profesjonens kompetanse svarer til det faglige nivået EFRS (European Federation of Radiographer Societies) definerer som standard for EQF 6 og 7 for bachelor- og masterutdanninger.

Spesialistgodkjenning
NRF skal videreutvikle og forankre ordningene med intern spesialistgodkjenning som et ledd i profesjonsutviklingen for våre medlemmer. Forbundet skal arbeide for en offentlig spesialistgodkjenning for stråleterapeuter og beskrivende radiografer/ultralyd radiografer.

Struktur og organisering av helsetjenesten
NRF skal arbeide for en i hovedsakelig offentlig styrt og finansiert helsetjeneste som organisatorisk tilpasses demografiske og teknologiske utviklingstrekk. NRF skal arbeide for at kvalitet og arbeidsvilkår skal vektlegges i større grad ved offentlige anbud innen privat bildediagnostikk.

Forbundet skal bidra til at innovasjon og bruk av ny teknologi implementeres slik at våre faglige aspekter og profesjonsetiske perspektiver ivaretas og synliggjøres. Forbundet skal bidra til, og arbeide for at effektive løsninger implementeres i helsetjenestene. Vi skal bidra til at våre medlemmer har kunnskap og kompetanse innen kunstig intelligens for å kunne forstå,
implementere, anvende, kontrollere samt evaluere ny teknologi.

Forskning og fagutvikling
NRF skal være en pådriver i arbeidet med å utvikle, dokumentere, og anvende ny kunnskap innen våre fagområder. NRF skal motivere medlemmer til å skape en kultur for forskning og fagutvikling på den enkelte arbeidsplass.

Etterutdanning
NRF skal være tilbyder av profesjonsrettede etterutdanningskurs og webinarer som treffer behovet for etterutdanning for våre medlemmer. Formålet med kursene er å bidra til faglig utvikling i takt med arbeidslivets behov for oppdatert kompetanse samt stimulere til faglig oppdatering, og livslang læring som igjen kan danne grunnlaget for en kunnskapsbasert praksis.

Forskning, utviklingsarbeid og innovasjon
NRF skal bidra til å øke interessen for forskning, utviklings- og innovasjons arbeid, samt styrke forskerkompetansen blant egne medlemmer. NRF skal bidra til forskning og fagutvikling ved å gi økonomisk støtte til utvalgte prosjekter. NRF skal tilrettelegge for publisering og formidling av faglig og vitenskapelig arbeid i Hold Pusten og på forbundets hjemmesider. Forbundet skal tilby veiledning til forfattere av fagartikler for publisering i Hold Pusten. NRF skal motivere og stimulere til at våre medlemmer deltar med faglige bidrag på nasjonale og internasjonale fagkongresser.

Organisasjon og kommunikasjon
NRF skal være en organisasjon for radiografer og stråleterapeuter, en fagforening og et profesjonsforbund som skaper identitet, profesjonstilhørighet og yrkesstolthet. NRF skal gjennom systematisk rekrutteringsarbeid og synlighet på det enkelte arbeidssted øke organisasjonsgraden blant radiografer og stråleterapeuter. Forbundet skal styrke sin tilstedeværelse gjennom en systematisk og utadrettet politikk for oppfølging av enkeltmedlemmer og tillitsvalgte. NRF skal bidra til en intern organisasjonsutvikling tilpasset medlemmenes interesser.

Organisasjon
NRF skal ha en organisasjonsoppbygging og en organisasjonstilknytning som ivaretar forbundets partsrettigheter og sikrer medlemmenes tariffmessige og organisatoriske rettigheter. NRF skal videreutvikles til en sterk, tydelig og synlig medlemsorganisasjon som gjør at radiografer, stråleterapeuter og radiografstudenter identifiserer seg med forbundet og inngår som medlemmer. NRF skal samarbeide med andre fagforeninger/profesjonsforbund nasjonalt og internasjonalt, og være en aktiv bidragsyter innenfor det internasjonale samarbeidet.

Tillitsvalgte
De tillitsvalgte er forbundets stedlige representanter. Medlemmer av NRF skal ha stedlige tillitsvalgte som ivaretar partsrettighetene og medlemmene lokalt. NRF skal skolere tillitsvalgte på alle nivåer i organisasjonen. Tillitsvalgte skal være i stand til å rekruttere og ivareta medlemmer i alle typer stillinger, samt ivareta fellesskapets interesser på en profesjonell, løsningsorientert og forsvarlig måte. Opplæringstilbudet for tillitsvalgte skal struktureres og videreutvikles med en kursportefølje bestående av bl.a. grunnkurs, videregående- og forhandlingskurs. Kursaktiviteten skal synliggjøres og kommuniseres ut som et opplæringsløp for, og som støtte til den enkelte tillitsvalgte. Det skal årlig arrangeres kurs og konferanser der temaer som bl.a. forhandlinger, tariff og arbeidsrett settes på dagsorden. Sentrale tillitsvalgte/foretakstillitsvalgte skal få tilbud om skolering i medietrening som sikrer at de har grunnleggende ferdigheter i målrettet kommunikasjon og påvirkningsarbeid. NRF skal videreutvikle samarbeidet mellom foretakstillitsvalgte/hovedtillitsvalgte og sekretariatet om gjennomføring av aktiviteter.

Studenter
NRF skal sammen med Studentforums styre videreutvikle forbundets tilbud til radiografstudentene. Målet er å knytte studentene sammen i et fellesskap som bidrar til å styrke forbundets posisjon hos studentene.

Ledere
NRF skal jobbe målrettet for å videreutvikle og ivareta tilbudet til ledere. I samarbeid med Lederforum skal det kartlegges og prioriteres tiltak som ivaretar lederutvikling og lederes lønns-og arbeidsvilkår på en hensiktsmessig måte.

RadForum
NRF skal implementere Radiografifaglig Forskningsforum - RadForums rolle i organisasjonen, samt sørge for at aktiviteter knyttet opp mot forsknings-, utviklings- og innovasjonsarbeid synliggjøres.

Pensjonistforum
NRF skal jobbe målrettet for å etablere, implementere samt videreutvikle tilbudet for nåværende og kommende pensjonister. I samarbeid med Pensjonistforums styringsgruppe skal forbundet kartlegge og utvikle tiltak som ivaretar forbundets historie generelt, men også med henblikk på forbundets kommende 50 års jubileum i 2023.

Sekretariat
NRF skal til enhver tid ha et sekretariat som ivaretar medlemmenes, profesjonens og organisasjonens interesser, som yter profesjonell hjelp til det enkelte medlem, og som representerer forbundet på en verdig og respektfull måte. NRF skal ha en personalpolitikk som ivaretar de ansatte og gir den enkelte mulighet til kompetanseheving og faglig utvikling. Det skal utvikles kompetanseplaner som beskriver sammensettingen av de ansattes kompetanse, den enkeltes ansvarsområde og kompetansebehovet for å realisere organisasjonens målsettinger.

Kommunikasjon
NRF skal videreutvikle elektroniske og nettbaserte systemer for intern og ekstern kommunikasjon. Vi skal intensivere og systematisere oppfølgingen av tillitsvalgte. NRF skal samkjøre strategi og profil for forbundets kommunikasjonsarbeid samt bruk av ulike kommunikasjonsvirkemidlene, herunder tidsskriftet Hold Pusten, digitale plattformer og sosiale media. NRF skal i landsmøteperioden videreføre påbegynt arbeide med ekstern profilering innen kommunikasjon på alle nivåer i organisasjonen. Profileringen skal søke å øke opinionens bevissthet om vår profesjon og våre fagområder. Forbundet skal legge til rette for en videreutvikling av fagtidsskriftet Hold Pusten.

Norsk Radiografforbunds politiske plattform ble vedtatt på landsmøtet 2.-4. november 2021

Powered by Labrador CMS