Politisk plattform

  • Endret

Norsk Radiografforbunds politiske plattform 2019-2021

Innledning

Norsk Radiografforbund ble stiftet den 30.oktober 1973. De første årene var Norsk Radiografforbund en selvstendig organisasjon uten tariffmessig tilknytning. Forbundet har siden 25.april 1988 hatt en selvstendig forhandlingsrett i de tariffområder hvor forbundet har medlemmer. Gjennom vår historie har vi vært tilknyttet flere hovedorganisasjoner men er etter 1.1.2013 tilknyttet Unio - Hovedorganisasjonen for universitets – og høyskoleutdannede.

Norsk Radiografforbund er i dag det mest naturlige forbundsvalget for radiografer og stråleterapeuter, uavhengig av stillingstittel og plass i sin organisasjon. Forbund er radiografenes viktigste stemme i samfunnet og inn mot offentlige myndigheter og institusjoner. Vi skal også i framtiden ivareta medlemmenes lønns og arbeidsvilkår, samtidig som vi søker å sette våre medlemmers posisjon og yrkesutøvelse inn i en samfunnsmessig sammenheng.

Nasjonalt og internasjonalt står vi overfor store utfordringer og spennende omstillinger, der nye teknikker og profesjonsroller samt nye fagområder utvikles. I stadig mer spesialiserte helsetjenester er behovet for kvantitet, presisjon og kvalitet innen bildediagnostikk og stråleterapi økende. En nasjonal og internasjonal utviklingstakt som nå gir seg utslag i at utdanningen av radiografer i Norge endres for å møte fremtidige krav til profesjonen.

Forbundets politiske plattform for 2019 – 2021 vedtas på vårt 12. ordinære Landsmøte. Dokumentet skal være det viktigste styringsredskap i landsmøteperioden og skal gjenspeile organisasjonen strategiske valg og samtidig søke å ta høyde for utviklingstrekk innen våre områder. Plattformen beskriver fire fokus og satsingsområder, foruten å være konkret på forbundets formål.

Basert på plattformens innhold og strategier skal forbundet utvikle årlige delmål og handlingsplaner for perioden. 

Forbundets formål

Norsk Radiografforbund skal ivareta medlemmenes inntekts- og arbeidsforhold på en måte som sikrer yrkesgruppenes posisjon, lønnsutvikling og muligheter i yrkeslivet.

Norsk Radiografforbund skal arbeide for faglig samarbeid og utvikling i Norge og internasjonalt.

Norsk Radiografforbund skal arbeide for opprettholdelse av et samfunn basert på likeverd og rettferdighet, uavhengig av kjønn, etnisitet og religion. 

Norsk Radiografforbund skal fremme forskning, fagutvikling og innovasjon slik at våre tjenester gjenspeiler og har en basis i en kunnskapsbasert praksis. Vi skal bidra til en teknologisk og medisinsk utvikling til nytte for enkeltmennesket, helsetjenesten og befolkningen.

Norsk Radiografforbund skal være en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon.
 

Arbeidslivspolitikk

Norsk Radiografforbund skal bidra til et forpliktende trepartssamarbeid som bidrar til å utvikle den norske modellen. Målsettingen er en bærekraftig utvikling med full sysselsetting, jobbsikkerhet og økonomisk trygghet.

Lønns og arbeidsvilkår
Norsk Radiografforbund skal arbeide for lønns og arbeidsvilkår som ivaretar likelønn og som verdsetter den enkeltes kompetanse og ansvar, inkludert fag- og lederstillinger. Utvidet ansvar og arbeidsinnsats innen fagansvar, samt nye fagområder som for eksempel beskrivende radiografer/ultralydradiografer, må verdsettes som karriereveier og gjenspeiles i lønnsuttelling for den enkelte.

Norsk Radiografforbund skal arbeide for at det tilrettelegges for at eldre arbeidstakere kan stå lengre i arbeid.

Norsk Radiografforbund skal arbeide for en tilpasset grunnbemanning som reflekteres i bemannings og kompetanseplaner, slik at ikke et økende arbeidspress går utover den enkeltes helse eller mulighetene til å utføre sitt arbeid på en faglig forsvarlig måte.

Norsk Radiografforbund skal arbeide for at arbeidstiden organiseres på en slik måte at hensyn til forutsigbarhet, faglig forsvarlighet, og den enkeltes helse ivaretas.

Norsk Radiografforbund skal arbeide for at medlemmene som en hovedregel er omfattet av fast tilsetting i heltid slik at andelen av uønsket deltid minimeres.

Norsk Radiografforbund skal arbeide for at medlemmene er omfattet av forutsigbare pensjonsordninger som gir et godt livslangt ytelsesnivå og som sikrer mobilitet i arbeidslivet.

Norsk Radiografforbund skal arbeide for et partssammensatt arbeidsliv forankret i avtaler som regulerer betingelsene for de tillitsvalgte til å kunne utøve sine verv, og som ivaretar de ansattes rett til tariffestede lønns- og arbeidsvilkår.


Profesjons- og helsepolitikk

Norsk Radiografforbund skal være pådriver i utviklingen av helsetjenesten innen våre fagområder.

Norsk Radiografforbund skal bidra til utviklingen av et kunnskapsbasert tjenestetilbud som løser organisatoriske og helserelaterte problemstillinger, og som tilfredsstiller krav til kvalitet og tilgjengelighet.

Profesjon
Norsk Radiografforbund skal arbeide for å synliggjøre profesjonens rolle og ansvar innen utredning, diagnostisering, behandling og oppfølging av pasienter.

Norsk Radiografforbund skal arbeide for at medlemmene har kunnskap om og forståelse for etiske og juridiske lover og regler som regulerer profesjonens yrkesfunksjon.

Norsk Radiografforbund skal arbeide for en høy faglig og etisk standard i yrkesutøvelsen.

Norsk Radiografforbund skal stimulere til at medlemmene vil påta seg lederansvar og nye og endrede arbeidsoppgaver.

Utdanning og kompetanse
Norsk Radiografforbund skal i samarbeid med myndighetene og utdanningsinstitusjonene arbeide for at innholdet i radiografutdanningen er i samsvar med samfunnets behov for kompetanse, og at det utvikles videreutdanninger, masterstudier og PhD-program i takt med fagfeltets behov for kunnskap.

Norsk Radiografforbund skal arbeide for at radiografer som ønsker å utdanne seg innen tyding og beskrivelse av bildediagnostiske undersøkelser, får mulighet til å videreutdanne seg og praktisere som beskrivende radiograf innen aktuelle områder.

Norsk Radiografforbund skal arbeide for at utdanningskapasitet samsvarer med samfunnets behov for spesialkompetanse innen våre fagområder.

Norsk Radiografforbund skal arbeide for innføring av krav til obligatorisk faglig oppdatering i en kontinuerlig og livslang kompetanseutvikling (Continuing Professional Development - CPD).

Norsk Radiografforbund skal arbeide for at profesjonens kompetanse svarer til det faglige nivået EFRS (European Federation of Radiographer Societies) definerer som standard for EQF 6 og 7 for bachelor- og masterutdanninger.

Spesialistgodkjenning
Norsk Radiografforbund skal videreutvikle ordningene med intern spesialistgodkjenning. Forbundet skal arbeide for en offentlig spesialistgodkjenning for stråleterapeuter og beskrivende radiografer/ultralyd radiografer.

Struktur og organisering av helsetjenesten
Norsk Radiografforbund skal arbeide for en offentlig styrt og finansiert helsetjeneste tilpasset nye og endrede driftsformer. Forbundet skal bidra til at innovasjon og bruk av ny teknologi implementeres slik at radiograffaglige aspekter og perspektiver ivaretas og synliggjøres. Forbundet skal bidra til og arbeide for at effektive løsninger implementeres i helsetjenestene samt at profesjonen er delaktig når ny teknologi som kunstig intelligens (AI) tas i bruk.

Norsk Radiografforbund skal gjennom eksterne forskningsmiljøer søke å kartlegge produktivitetsutvikling for den enkelte radiograf og stråleterapeut sett i lys av fremveksten av stadig mer effektiv teknologi de siste tiårene.

Forskning og fagutvikling
Norsk Radiografforbund skal være en pådriver i arbeidet med å utvikle, dokumentere, og anvende ny kunnskap innen våre fagområder.
Norsk Radiografforbund skal motivere medlemmer til å skape en kultur for forskning og fagutvikling på den enkelte arbeidsplass.

Fagkurs
Norsk Radiografforbund skal være tilbyder av profesjonsrettede fagkurs. Formålet med kursene er å bidra til faglig utvikling i takt med arbeidslivets behov for oppdatert kompetanse samt stimulere til faglig oppdatering, og livslang læring som danner grunnlaget for en kunnskapsbasert praksis.

Forskning Utviklingsarbeid og Innovasjon - FoUI.
Norsk Radiografforbund skal bidra til å øke interessen for forskning, utviklings- og innovasjons arbeid, samt styrke forskerkompetansen blant egne medlemmer.

Norsk Radiografforbund skal bidra til forskning og fagutvikling ved å gi økonomisk støtte til utvalgte prosjekter.

Norsk Radiografforbund skal tilrettelegge for publisering og formidling av faglig og vitenskapelig arbeid i Hold Pusten og på forbundets hjemmesider. Forbundet skal tilby veiledning til forfattere av fagartikler for publisering i Hold Pusten.

Norsk Radiografforbund skal motivere og stimulere til at våre medlemmer deltar med faglige bidrag på nasjonale og internasjonale fagkongresser.


Organisasjon og kommunikasjon

Norsk Radiografforbund skal være en organisasjon for radiografer og stråleterapeuter, en fagforening og et profesjonsforbund som skaper identitet, profesjonstilhørighet og yrkesstolthet.

Norsk Radiografforbund skal gjennom systematisk rekrutteringsarbeid og synlighet på det enkelte arbeidssted øke organisasjonsgraden blant radiografer og stråleterapeuter. Forbundet skal styrke sin tilstedeværelse gjennom en systematisk og utadrettet politikk for oppfølging av enkeltmedlemmer og tillitsvalgte.

Norsk Radiografforbund skal bidra til en intern organisasjonsutvikling tilpasset medlemmenes interesser.

Organisasjon
Norsk Radiografforbund skal ha en organisasjonsoppbygging og en organisasjonstilknytning som ivaretar forbundets partsrettigheter og sikrer medlemmenes tariffmessige og organisatoriske rettigheter.

Norsk Radiografforbund skal videreutvikles til en sterk, tydelig og synlig medlemsorganisasjon som gjør at radiografer, stråleterapeuter og radiografstudenter identifiserer seg med forbundet og inngår som medlemmer.

Norsk Radiografforbund skal samarbeide med andre fagforeninger/profesjonsforbund nasjonalt og internasjonalt, og være en aktiv bidragsyter innenfor det internasjonale samarbeidet.

Tillitsvalgte
Medlemmer av Norsk Radiografforbund skal ha stedlige tillitsvalgte som ivaretar partsrettighetene og medlemmene lokalt.

Norsk Radiografforbund skal skolere tillitsvalgte på alle nivåer i organisasjonen. Tillitsvalgte skal være i stand til å rekruttere og ivareta medlemmer i alle typer stillinger, samt ivareta fellesskapets interesser på en profesjonell, løsningsorientert og forsvarlig måte.
Opplæringstilbudet for tillitsvalgte skal struktureres og videreutvikles med en kursportefølje bestående av bl.a. grunnkurs, videregående- og forhandlingskurs. Kursaktiviteten skal synliggjøres og kommuniseres ut som et opplæringsløp for, og som støtte til den enkelte tillitsvalgte.

Det skal årlig arrangeres kurs og konferanser der temaer som bl.a. forhandlinger, tariff og arbeidsrett settes på dagsorden. Sentrale tillitsvalgte/foretakstillitsvalgte skal få tilbud om skolering i medietrening som sikrer at de har grunnleggende ferdigheter i målrettet kommunikasjon og påvirkningsarbeid.

Norsk Radiografforbund skal videreutvikle samarbeidet mellom foretakstillitsvalgte og sekretariatet om gjennomføring av aktiviteter.

Studenter
Norsk Radiografforbund skal sammen med Studentforums styre videreutvikle forbundets tilbud til radiografstudentene. Målet er å knytte studentene sammen i et fellesskap som bidrar til å styrke forbundets posisjon hos studentene.

Ledere
Norsk Radiografforbund skal jobbe målrettet for å videreutvikle og ivareta tilbudet til ledere.
I samarbeid med Lederforum skal det kartlegges og prioriteres tiltak som ivaretar lederutvikling og lederes lønns- og arbeidsvilkår på en hensiktsmessig måte.

RadForum
Norsk Radiografforbund skal implementere Radiografifaglig Forskningsforum - RadForums rolle i organisasjonen, samt sørge for at aktiviteter knyttet opp mot forsknings-, utviklings- og innovasjonsarbeid synliggjøres.

Pensjonistforum
Norsk Radiografforbund skal jobbe målrettet for å etablere, implementere samt videreutvikle tilbudet for nåværende og kommende pensjonister.
I samarbeid med Pensjonistforums styringsgruppe skal forbundet kartlegge og utvikle tiltak som ivaretar forbundets historie generelt, men også med henblikk på forbundets kommende 50 års jubileum.

Sekretariat
Norsk Radiografforbund skal til enhver tid ha et sekretariat som ivaretar medlemmenes, profesjonens og organisasjonens interesser, som yter profesjonell hjelp til det enkelte medlem, og som representerer forbundet på en verdig og respektfull måte.
Norsk Radiografforbund skal ha en personalpolitikk som ivaretar de ansatte og gir den enkelte mulighet til kompetanseheving og faglig utvikling. Det skal utvikles kompetanseplaner som beskriver sammensettingen av de ansattes kompetanse, den enkeltes ansvarsområde og kompetansebehovet for å realisere organisasjonens målsettinger.

Kommunikasjon
Norsk Radiografforbund skal videreutvikle elektroniske og nettbaserte systemer for intern og ekstern kommunikasjon.

Norsk Radiografforbund skal samkjøre strategi og profil for forbundets kommunikasjonsarbeid samt bruk av ulike kommunikasjonsvirkemidlene, herunder tidsskriftet Hold Pusten, digitale plattformer og sosiale media.

Norsk Radiografforbund skal i landsmøteperioden videreføre påbegynt arbeide med ekstern profilering innen kommunikasjon på alle nivåer i organisasjonen. Profileringen skal søke å øke opinionens bevissthet om vår profesjon og våre fagområder.
Forbundet skal legge til rette for en videreutvikling av fagtidsskriftet Hold Pusten. 

Norsk Radiografforbunds politiske plattform 2019-2021 ble vedtatt på landsmøte november 2018.

​​​​​​