Forbundsleder Bent Ronny Mikalsen.

Forbundsleder i Norsk Radiografforbund kommenterer revidert nasjonalbudsjett

Regjeringen legger opp til mer overtid i sykehusene og ved instituttene?

2 milliarder ekstra til sykehusene skal redusere køene allerede i 2024.

Publisert Sist oppdatert

Skal sykehusene behandle flere pasienter gjennom særskilte tiltak, som for eksempel ekstra poliklinikker, vil det bety økt aktivitet og arbeidsmengde innen bildediagnostikk og stråleterapi.

For spesialisert personell som radiografer og stråleterapeuter finnes det ikke en stående reservestyrke med vikarer man kan leie inn som midlertidig tiltak. Våre medlemmer er i kraft av å arbeide innen høyt spesialiserte støttefunksjoner i større grad sine egne vikarer. Gjennom pandemiårene så vi at grunnbemanningen er for lav mange steder. De aller fleste av våre medlemmer, godt over 90%, arbeider også heltid – det er dermed lite å hente i en arbeidskraftreserve. 

En slik midlertidig bevilgning for å ta unna pasientkøer bærer preg av skippertak og brannslukking.

Slik brannslukking vil kun ha kortvarig effekt dersom det ikke følges opp med bevilgninger som legger til rette for investeringer i mer utstyr og økt grunnbemanning. 

I revidert nasjonalbudsjett foreslås å øke bevilgningen i 2024 med 400 mill. kroner til ettårige tiltak for å redusere ventetider i spesialisthelsetjenesten. Tiltakene skal rettes mot områder der minst ett av følgende kriterier er oppfylt: - tjenestene har pasienter med alvorlige tilstander med høy risiko for forverret helse ved lange ventetider - tjenestene har mange pasienter på venteliste og/eller i forløp - tjenestene har lang ventetid. Det skal legges vekt på tiltak som gir varige effekter, og som ivaretar de ansatte og arbeidsmiljø. 

Norsk Radiografforbund er i utgangspunktet positive til en økt satsing på sykehusene for å korte ned ventetid for pasientene. Vi vet at prognosene forverres for kreftpasienter som venter på diagnostikk og behandling. Tiltak som får ned ventetidene for pasientene er derfor bra. 

Norsk Radiografforbund anbefaler at partene lokalt setter seg ned og avtaler hvordan kraftfulle tiltak kan organiseres for å få ned helsekøene; enten det er organisering av arbeidet, oppgavedeling eller etablering av særavtaler for den særskilte innsatsen nå for å få ned ventetid for pasientene.

forbundsleder

Bent Ronny Mikalsen

Norsk Radiografforbund

Powered by Labrador CMS