Forbundsleder Bent Ronny Mikalsen, fagutviklingsleder Hans Flaata og fagsjef Håkon Hjemly.

Norsk Radiografforbund oppretter nettverk av nasjonale faggrupper

Publisert Sist oppdatert

Er du en engasjert radiograf eller stråleterapeut som brenner for faget, og som ønsker å utvikle det ved å delta i faglige diskusjoner, gi innspill til politikkutforming og kompetansebygging, bistå forbundet i utviklingen av vår kurs og etterutdanningsprofil? Har du meninger om NRFs etterutdanningstilbud; om videreutdanningstilbud for radiografer og stråleterapeuter? Kompetanse utvikling generelt?

Da får du nå anledningen til å bli en del av vår satsing på faggrupper og inngå i et nettverk nasjonalt hvor formålet er å styrke vår profesjon!

Til grunn for opprettelse av faggrupper ligger et ønske om en styrking av forbundets samlede arbeid og ressurser som skal bistå til en positiv utvikling av vår profesjon. Videre skal opprettelsen understøtte et behov for å trekke linjer mellom våre ulike ressurser, som vår fagkursgruppe og våre internt godkjente spesialister.

Gjennom etablering av faggrupper der ulike ressurser internt i forbundet, samt eksterne ressurser fra tjenestene ute inngår, vil vi søke å etablere og få til synergier vi kanskje i dag går glipp av.

En samling av ressursene i egne nasjonale faggrupper som for eksempel CT, MR, Stråleterapi, IKT etc. vil kunne trekke lærdom og erfaringer på tvers av sykehus/foretak og virksomheter.

Vi tenker overordnet at et sterkere fagmiljø vil stå bedre rustet i møte med en fremtid der en økende kompleksitet, digitalisering og effektivitetskrav vil prege utviklingen i helsetjenestene. I en fremtid der ny teknologi og bruk av kunstig intelligens vil spille en større rolle, er det viktig at våre grupper er synlig og tar del i utviklingen.

Radiografer og stråleterapeuter gjør seg sterkt gjeldene innen alle våre tradisjonelle fagfelt, men også innen felt som nå opplever stor utvikling som IKT/KI, nukleærmedisin og ikke minst stråleterapi med etablering av flere nye sentra samt oppstart med protonterapi i Bergen og Oslo.

Vi håper satsingen samlet skal bidra til at profesjonen skal bli bedre rustet til å være en markert aktør innen de tjenestene våre medlemmer arbeider i, i profesjonsfaglige diskusjoner og at forbundet derigjennom skal bli bedre i stand til å møte medlemmenes fagidentitet.

Hva skal faggruppene gjøre?

Hovedformålet med faggruppene er å skape en møteplass for fag- og kunnskapsutvikling som skal bidra til utvikling av profesjonen gjennom å skape en faglig identitet og tilhørighet.

  • Bidra til å fremme NRFs overordnede mål for fag- og profesjonsutvikling gjennom en bredere tilgang på ressurspersoner.
  • Bidra til å styrke NRFs etterutdanningstilbud, og bidra til at videreutdannings tilbudet for radiografer og stråleterapeuter utvikles.
  • Bidra til å styrke NRFs helse- og fagpolitikk.
  • Bidra til utvikling, anvende samt formidling av forsknings- og erfaringsbasert kunnskap.
  • Bidra til samarbeid og utvikling av kompetanse gjennom kompetansenettverk også på tvers av faggruppetilhørighet.

Bare medlemmer i Norsk Radiografforbund kan søke om å bli en del av en faggruppe.

NRFs faggrupper oppnevnes av forbundsstyret. Størrelse og geografisk spredning vurderes utfra det spesifikke fagfeltets kompleksitet og utbredelse. Typisk størrelse på en faggruppe vil ligge på 4-6 stk.

Du kan søke til følgende faggrupper: CT, MR, stråleterapi, nukleærmedisin, konvensjonell radiografi/beskrivende innen skjelett, mammografi, angio-intervensjon, ultralyd og IKT-eHelse.

Norsk Radiografforbund oppfordrer alle som har et faglig engasjement og er interessert i å bli med å bidra til en positiv utvikling av vår profesjon om å melde sin interesse.

Vi dekker utgifter

Norsk Radiografforbund vil dekke utgifter ved å være med i en av faggruppene. Du vil få en kompensasjon i form av møtegodtgjøring for deltagelse i heldagsmøter. Reiseutgifter vil også dekkes i tilknytning til fysiske møter.

Her finner du:

Retningslinjer for nasjonale faggrupper

Søknadsskjema for nasjonale faggrupper

Powered by Labrador CMS