Lønnsoppgjøret for helseforetakene

Hovedtariffoppgjøret for helseforetakene er nå ferdigstilt.

Publisert Sist oppdatert

I alle foretak hvor man kom til enighet lokalt, skal lønnsoppgjøret gjøres gjeldende fra avtalt dato. Dette gjelder:

 • Finnmarkssykehuset HF
 • Helgelandssykehuset HF
 • Helse Bergen HF
 • Helse Fonna HF
 • Helse Førde HF
 • Helse Nord Trøndelag HF
 • Helse Stavanger HF
 • Nordlandssykehuset HF
 • Sunnaas sykehus HF
 • Sykehuset i Vestfold HF
 • Sykehuset Telemark HF
 • Vestre Viken HF
 • Lovisenberg DS

Årets tariffoppgjør har som kjent vært krevende fra vårparten grunnet situasjonen vi alle står i. En pågående pandemi har gjort oppgjøret i år særskilt vanskelig i det rammen for oppgjørene som følge av pandemien ble kraftig nedjustert – fra 3,6% til 1,7 %.

Forbundsleder Bent Ronny Mikalsen
Forbundsleder Bent Ronny Mikalsen

Forbundsleder Bent Ronny Mikalsen. Foto: Anne Elisabeth Nass

- Honnør til alle de lokale tillitsvalgte som står på tross en vanskelig tid og med et særs vanskelig utgangspunkt for årets oppgjør, sier forbundsleder Bent Ronny Mikalsen.

Utgangspunktet for årets prioriteringer har vært å ta igjen etterslep til sammenlignbare grupper. Mye falt på plass i fjor, men i noen helseforetak gjenstod noe.

Norsk Radiografforbund hadde syv helseforetak hvor man ikke kom til enighet i del lokale forhandlingene. Hovedavtalens bestemmelser er slik at disse lokale uenighetene da behandles av partene sentralt: Det vil si Norsk Radiografforbund og Unio på den ene side, og helseforetakenes arbeidsgiverorganisasjon Spekter, på den annen. Disse avsluttende forhandlingene ble avholdt i går, 10. desember. For de sykehusene/helseforetakene der det ikke var gitt justeringer på lønnsstiger mv. blir oppgjøret sendt tilbake lokale parter og det skal gis lønnstillegg med virkning fra 1.1.21. For helseforetak der det er gitt justeringer på stiger mv. skal partene møtes for å vurdere ytterligere økonomiske tillegg.

Videre er det protokollført en klar tilbakemelding fra de sentrale parter vedrørende diskusjoner om ulikt lønnsnivå i forskjellige forbunds b-deler: Viktigheten av en lokal lønnspolitikk som bidrar til helhetlig lønnspraksis uavhengig av fagforeningsmedlemskap understrekes. Dette må helseforetakene ta på alvor, og Norsk Radiografforbund følger opp denne problematikken umiddelbart, og har som mål at oppgjørene lokalt må stå ferdig før vi skriver nyttårsaften. Da må arbeidsgiver komme på banen med lønnsmidler som retter opp disse skjevhetene.For de øvrige foretak må du kontakte din lokale tillitsvalgt for oversikt på resultatet.

Protokollen