Hvem-kan-bli-medlem

Foto: Sverre Jarlid.

Hvem kan bli medlem?

Studerer du til å bli radiograf eller jobber som radiograf eller annen nærliggende yrkesgruppe?

Hvem kan være yrkesaktivt medlem?
For å kunne være yrkesaktivt medlem i Norsk Radiografforbund, må du være autorisert radiograf i Norge, eller tilhøre andre autoriserte faggrupper med høgskole-/universitetsutdannelse innenfor radiografi/stråleterapi eller nukleærmedisin.

Hva innebærer autorisasjon?
Autorisasjon som helsepersonell gir rett til å benytte vedkommende yrkestittel. Personer som ikke har autorisasjon (eller lisens) har ikke rett til å benytte yrkestittelen. Person som ikke har autorisasjon har heller ikke rett til å benytte en tittel som er egnet til å gi inntrykk av at vedkommende har autorisasjon. Hovedformålene med autorisasjonsordningen er å ivareta pasientenes sikkerhet og bidra til kvalitet på helsetjenesten på en slik måte at befolkningen har tillit til helsevesenet. Med autorisasjon følger et selvstendig og personlig ansvar for å utføre arbeidsoppgavene på faglig forsvarlig måte. Alt helsepersonell har et personlig ansvar for å holde seg faglig oppdatert, og til å avstå fra å gi helsehjelp på områder som en ikke behersker eller ikke er kompetent til. I slike tilfelle skal man henvise til en som har den nødvendige kompetansen. Statens helsetilsyn kan tilbakekalle autorisasjonen når man finner at det foreligger grunner for tilbakekall, se www.helsetilsynet.no.Du finner mer informasjon om autorisasjon for helsepersonell på helsedirektoratet.no

Hvem kan være studentmedlem?
Studenter ved radiografudanningene både i Norge og dersom du studerer i utlandet, kan søke om studentmedlemskap i Norsk Radiografforbund.

Powered by Labrador CMS