Høringssvar - Forslag til endring i forskrifter som følge av at manuellterapeuter tas inn i autorisasjonsordningen for helsepersonell

Publisert

Norsk Radiografforbund (NRF) viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat samt invitasjonen til å komme med innspill til denne høringen. NRF organiserer 3500 radiografer, stråleterapeuter, beskrivende radiografer og ultralydradiografer. Våre medlemmer arbeider hovedsakelig i spesialisthelsetjenesten og ved private virksomheter som tilbyr bildediagnostikk.

NRF viser i utgangspunktet til vårt høringssvar fra 2014 og forslag den gang om autorisasjon av fysioterapeuter med videreutdanning (manuellterapeuter).

Med bakgrunn i det prinsipielt betenkelig med at en ønsket å innføre et system for dobbelt autorisasjon var vi den gang negativ til en slik praksis, i det manuellterapeuter allerede hadde og har en autorisasjon som fysioterapeuter. Vi peker nå som den gang på at det naturlige ville være å ta i bruk systemet for spesialistgodkjenning for flere grupper av helsepersonell, slik lov om helsepersonell åpner for, på områder en ser behov for ytterligere regulering av helsepersonell med spesialkompetanse.

Med utgangspunkt i at vi er skeptiske til et system for dobbelt autorisasjon, kommenteres ikke teknikalitetene i forskriftsendringene, fordi vi mener at eventuell ny politikk på dette området bør avventes til etter en bred gjennomgang.

I Stortingets behandling av sak om autorisasjon for flere og nye grupper av helsepersonell samt dobbelautorisasjon for manuellterapeuter, ba Stortinget bl.a. om følgende:

«Stortinget ber regjeringen avklare hvilke av tjenestetilbyderne som er registrert i Registeret for utøvere av alternativ behandling, som kan anses å yte helsehjelp, og komme tilbake til Stortinget med en helhetlig gjennomgang av ordningene for autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning av helsepersonell, herunder en vurdering av hvilke grupper som skal omfattes av disse ordningene og få fritak fra merverdiavgiftsloven, så snart som mulig».

NRF mener at å gi nye grupper dobbeltautorisasjon nå, i forkant av at regjeringen skal komme tilbake til Stortinget med en helhetlig gjennomgang av de ulike ordningene, slik det er formulert i stortingsvedtaket, vil være en forsert og forhastet tilnærming i et sakskompleks som krever langsiktighet og en forutsigbar politikk for alt helsepersonell.

Vedtaket i Stortinget ble fattet uten forutgående utredning, noe som er uheldig da dobbeltautorisasjon av manuellterapeuter tidligere har vært gjenstand for flere utredninger. Myndighetene har ved flere anledninger frarådet autorisasjon av manuellterapeuter, da en slik ordning ikke er tråd med helsepersonellovens føringer. Spørsmålet om autorisasjon av manuellterapeuter var som innledningsvis nevnt ute på en bred høring i 2014.

NRF har tilsvarende grupper med videreutdanninger som det som er utgangspunktet for høringsnotatet, og som kan tenkes å bli berørt av eventuell ny politikk på området dobbeltautorisasjon og eventuelt spesialistgodkjenning for nye grupper. Dette gjelder grupper som beskrivende radiografer, ultralydradiografer samt stråleterapeuter der offentlig spesialistgodkjenninger bør etableres. Dette vil være viktig for å beholde samt rekruttere slikt nøkkelpersonell i helsetjenesten. De nevnte grupper har en kompetanse og en rolle i helsetjenesten som går utover det de i utgangspunktet har sin autorisasjon for. En offentlig spesialistgodkjenning vil derfor være viktig som kontrollmekanisme knyttet til kompetanseinnhold, kvalitetskrav, pasientsikkerhet og utvikling i tjenestene. Dette vil også være i tråd med utviklingen på området og praksis etter at Helsedirektoratet i fjor åpnet for at sykepleiere med mastergrad i avansert klinisk allmennsykepleie nå kan få en offentlig spesialistgodkjenning.

Vennlig hilsen
Bent R Mikalsen
Forbundsleder

Utskriftsvennlig versjon

Powered by Labrador CMS