Fagkursgruppen

Bak fra venstre: Ørjan Kjærstad, Janani Moorthy, Lill Iren Simonsen, Bente Lagesen, Henric Söderlund, Rolf Svendsmark, Kent Alexander Johansen (portrett), Hans Flaata, Joanna Fenn og Sindre Solberg. Foto: Faez Waseem.

Fagkursgruppen i NRF

Fagkursgruppen er satt sammen av profesjonelle fra hele landet kalt agenter. Agentene ble valgt ut på bakgrunn av en forespørsel til alle radiografforbundets tillitsvalgte om å sende inn forslag til kandidater. På bildet er noen av agentene i fagkursgruppen samlet.

Mandat
Kartlegge behov for kurs innen radiografi, stråleterapi, ultralyd og nukleærmedisin, ved for eksempel elektroniske spørreundersøkelser.
Utarbeide årlige kursplaner, og bistå sekretariatet med planlegging og gjennomføring av forbundets kursplaner iht. dokumenter for landsmøteperioden. Etablere og bruke et nettverk av fagpersoner fra hele landet som kan bidra som ressurspersoner og/eller forelesere på forbundets fagkurs. Definere aktuelle fagområder (CT, MR osv.) og hvilket nivå det skal satses på. Finne titler og innhold. Danne komiteer blant annet basert på nettverket og/eller finne temaer og forelesere fra hele landet. Bringe frem fagpersoner fra distriktene!


Struktur
Fagforum: Består av flere grupper, deriblant fagkursgruppen.
Fagkursgruppen: Ledes av fagutviklingsleder i Norsk Radiografforbund, og består av Agentene innen hvert fagområde.

Agent: En agent per fagområde som jobber med planlegging og gjennomføring av fagkurs. Agent kan velge å danne en fagkomité for et fagkurs.

Nettverk: Består av frivillige fagpersoner, som for eksempel kan kontaktes om for eksempel å delta i fagkomiteer for fagkurs og/eller være foredragsholdere på fagkurs.


Leder
- Hans Flaata, fagutviklingsleder i Norsk radiografforbund

Fagområder og agenter
Bildebehandling: Tanya Luise Hansen, Sykehuset i Vestfold
Angio-intervensjon: Henric Söderlund, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
Skjelett: Sindre Solberg, Akershus universitetssykehus
MR: Rolf Svendsmark, Siemens Healthcare
CT: Joanna Fenn, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
Strålevern: Ørjan Kjærstad, Haraldsplass Diakonale Sykehus
Barn: Bente Lagesen, Akershus Universitetssykehus
Traume: Lill Iren Simonsen; Oslo universitetssykehus, Ullevål
Stråleterapi: Janani Moorthy, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet
Nukleær: Kent Alexander Johansen, radiografspesialist, UNN
Mammografi: Anne Kathrin Ertzaas, mammografikomiteen
Lederdager: Wenche Maasø, styringsgruppen i lederforum
RadForum: Line Nigardsøy, leder for styret i Radiografifaglig forskningsforum
Ultralyd og beskrivende: Hans Flaata, Norsk Radiografforbund


Nettverk
Egen oversikt med fagområdene, kandidater og kontaktinformasjon. Denne listen vil være mer dynamisk, og kandidatene vil kun bli forespurt om å ta på seg arbeidsoppgaver ved gjennomføring av planlagt aktivitet; typisk planlegging og gjennomføring av kurs. Det er dere arbeidsgruppen for fagkurs i fagforumet, som eventuelt vil utvikle og bruke de andre i nettverket ved behov for delegering av arbeidsoppgaver.

Presentasjon av agentene

• Tanya Luise Hansen
Radiografspesialist og fagradiograf CT
Fagområde bildebehandling
Agent siden 2022

CT radiografspesialist siden 2020, og utdannet radiograf i Sør-Afrika i 1995. Jobbet i Sør-Afrika og England før kom til Norge i 2000. Jobbet som fagradiograf på CT siden 2010 ved Sykehuset i Vestfold, Tønsberg.

”Jeg har alltid hatt et nært forhold til bildebehandling. CT er en modalitet hvor du både får god kontakt med pasienten, men også hvor man bruker kunnskap ved skanning og etterbehandling av undersøkelsene. Jeg ble radiografspesialist i CT, og det var en god bekreftelse på alt jeg har jobbet for i alle disse årene. Jeg er veldig interessert i kvalitetsarbeid innenfor CT og bildebehandling, og liker å utfordre meg selv og kollegaer. Jeg ønsker å engasjere radiografer til å være nysgjerrig og søke mer kunnskap. ”


• Rolf Svendsmark, MSc
Fagområde MR
Agent siden oppstarten i 2010.

Jobbet på Rikshospitalet siden radiografutdanningen ved Høgskolen i Oslo i 2001. Jobbet med MR siden 2002. Tok Mastergrad i MR i 2008 etter 3 års nettbaserte studier ved Anglia Ruskin University, England. Skrev masteroppgave om MR av hjertet. Fagradiograf MR fram til september 2013. Produktspesialist MR, Siemens Healthcare siden september 2013.

”Tilegnet kunnskap lever kun videre dersom det videreformidles. Ved å forelese på kurs, intern-og eksternundervisning osv. lærer man ikke bare enormt mye selv, men det viktig og gøy å dele noe av det man tilegner seg selv. Forhåpentligvis kan det kanskje også være motiverende for andre radiografer. Det er, til min store glede, i ferd med å bli mange dyktige og faglig stolte radiografer som tør å stå fram og presentere faget vårt. I det siste MR kurset hadde vi hele fem radiografer som bidro med presentasjoner av meget høyt nivå. Den røde tråden i programmet var optimalisering av MR undersøkelser, og det er det naturlig nok radiografer som bør gjøre.

NRFs kompetansehevende kurs er et svært viktig tilbud for radiografers fagutvikling. Faglig påfyll bidrar til at vi gjør jobben vår enda bedre, og kan være en motivasjonsfaktor i hverdagen. I tillegg møter man radiografer fra hele landet og kan knytte kontakter. Ved å være med i fagkursgruppen, ønsker jeg å bidra med å planlegge attraktive kurs som kan samle fagtørste radiografer. Når det gjelder videre kurs fremover, så er vi svært takknemlig for innspill til tema for kursene. Det meste er mulig! Ønsker kan sendes på e-post til rolf.svendsmark@siemens.com.”


• Joanna Fenn, MSc
Fagområde CT
Agentsiden oppstarten i 2010.

Fagradiograf CT, Avdeling for Radiologi og Nukleærmedisin, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus. Utdannet Sheffield, England 1986. Jobbet på Royal Hallamshire Hospital, Sheffield, England 1986-1987 Rikshospitalet siden 1987. Videreutdanning i CT 2004. MSc Medical Imaging CT 2009. Medlem i Fagforum NRF / Fagkursgruppen. Medlem i fagspesifikt nettverk for radiografer.

”Det flotte med radiografiyrket er at det er i stadig utvikling, da blir det aldri kjedelig. Man må hele tiden følge med og oppdatere seg. Så er det betydningsfult. . . vi hjelper noen. Synes det er veldig kjekt å være med i fagkursgruppen og påvirke det faglige innholdet på CT-kursene. Kurstilbudet i seg selv, samt muligheten til å delta på kurs, er begrenset. Det er derfor viktig at NRF-kursene holder et høyt faglig nivå og er skreddersydd og relevant for radiografer. Har etterhvert fått et stort nettverk innenfor CT som kan bidra til å sikre dette.”


• Kent Alexander Johansen, radiografspesialist
Fagområde nukleærmedisin
Agent siden januar 2022

Radiografspesialist i nukleærmedisin siden 2019. Utdannet radiograf ved UIT i 2010. Undervist i radiografi på oppdragsbasis siden 2010. Jobbet fast med nukleærmedisin ved UNN siden 2013.

"Å være alene på vakt på mindre sykehus som Harstad og Gravdal, lærte meg mye om selvstendighet på lab. Nukleærmedisin, som for meg var et obskurt fagområde jeg hadde knapt med kunnskap om, ble faget mitt, som jeg er så stolt av å være en del av i dag. Jeg ble radiografspesialist i nukleærmedisin som første i Norge. En motivasjon er at mange vil følge etter, og at vi sammen kan bidra til å løfte faget. Å være den som stikker frem hodet, er ikke nødvendigvis det mest komfortable, men det er der vi lærer best, og det er slik vi skal spille hverandre gode som profesjon."


• Sindre Solberg
Fagområde skjelett
Agent siden 2022

Underviser og sensor ved OsloMet siden 2016. Radiograf ved Akershus Universitetssykehus siden 2016. Før det jobbet ved OUS Rikshospitalet i 2015 og OUS Legevakten i 2014. Utdannet ved OsloMet i 2015.

"Startet karrieren på OUS Legevakten, hvor jeg fikk god innføring i radiografifaget, især konvensjonell røntgen, og noe CT. Det var dyktige og faglig sterke radiografer som pirret min lærelyst for radiografien. Det gjorde at jeg raskt ble interessert og engasjert i faget. Videre jobbet jeg litt på Rikshospitalet. Der fikk jeg utvidet horisonten med en ny spennende tilnærming før jeg havnet på Ahus, hvor jeg jobber i dag. Der har jeg vært engasjert og dyrket nysgjerrigheten ved å være en pådriver for konvensjonell røntgen, hatt tett oppfølging med studenter, opplæring, og vært fagradiograf. Jeg har også vært heldig å få ha et samarbeidet med OsloMet, hvor jeg har bidratt med undervisning og som sensor. Den komplekse sammensetningen faget har å by på, har bidratt til at konvensjonell røntgen har blitt en liten lidenskap, og det gleder meg å kunne jobbe innenfor feltet på flere arenaer."


• Ørjan Kjærstad
Fagområde strålevern
Agent siden 2017

Strålevernkoordinator ved Haraldsplass Diakonale Sykehus (2010-dd)

Strålevernansvarlig Radiologisk Avdeling Haraldsplass Diakonale Sykehus (2002-2010) Høgskolelærer ved Radiografutdanningen på Høgskolen på Vestlandet (2016-dd) Rådgiver for strålebruk og strålevern i Sjøforsvaret (2015-dd) Radiograf, (CT, MR, konvensjonell røntgen, intervensjon og gjennomlysning) ved Radiologisk Avdeling på Haraldsplass Diakonale Sykehus (2000-dd) Videreutdanning i strålevern innen røntgendiagnostikk ved Høgskolen i Oslo (2010) Bachelor i Radiografi ved Høgskolen i Bergen 2000 (R97).

«Jeg har alltid vært veldig opptatt av det faglige og tekniske ved radiografyrket, og spesielt strålevern og strålebruk har lenge vært en lidenskap. Jeg håper at min lange og brede erfaring innenfor fagfeltet kan bidra til å sikre at strålevernkursene holder høy kvalitet, samt at de er faglig oppdaterte, spennende og relevante.»


• Bente Lagesen
Fagområde barn
Agent siden 2019

Radiograf med fordypning innen barn ved seksjon for konvensjonell radiografi, avdeling for radiografi, klinikk for radiologi og nukleærmedisin ved Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet. Utdannet ved Ullevål radiografhøgskole i 1991. Har videreutdanning i digital bildebehandling, strålevern innen røntgendiagnostikk og pediatrisk radiografi.
Startet som radiograf i turnus ved Ullevål sykehus i 1991. Fagradiograf innen barneradiografi samme sted (1997–2015). Fagradiograf med fagansvar innen barn, ortopedi og strålevern ved Generell enhet, Bildediagnostisk avdeling, AHUS (2016–2020).

Har over flere år vært engasjert som foreleser innen tema barneradiografi ved flere av radiografutdanningen på Østlandet, samt på kurs i barneradiografi i regi av NRF. Har sammen med Ruth Mona Tjønneland skrevet boken «Barneradiografi En veiledning i praksis», Fagbokforlaget i 2013.

«Barn er barn, ikke små voksne. De er i vekst og utvikling og har livet foran seg, og det de og deres foresatte opplever og erfarer i møtet med oss tar de med seg videre i livet. Jeg er opptatt av at radiografer har kunnskap og kompetanse om pasientgruppen barn, både menneskelig og radiograffaglig, og at vi bruker vår kompetanse slik at møtet med oss blir en god opplevelse og en positiv erfaring.»


• Lill Iren Simonsen
Fagområde traume
Agent siden oppstarten i 2010.

Fagradiograf, generell røntgen/traume, Avdeling for radiologi og nukleærmedsin, Oslo Universitetssykehus, Ullevål Ferdig utdannet i 2000 Jobbet på Ullevål siden januar 2001. Mastergrad Videreutdanning i CT Diverse traumekurs og kongresser.

”Mest fantastisk med mitt yrke: Traumer... det å jobbe med høyt tempo, prestasjonspress og i team. ikke minst være en del av et livreddende team. Motivasjon for faggruppen: Spre det glade budskap om den faglige gleden det er å jobbe med traumer, samt å utvide egen
horisont.”


• Janani Moorthy
Fagområdet stråleterapi.
Agent siden oppstarten i 2010.

Informasjon om Janani kommer.


• Henric Söderlund
Fagområde angiografi og intervensjon
Agent siden 2017

Intervensjonsradiograf ved OUS Rikshospitalet, Klinikken for Radiologi og Nukleærmedisin, Angio, intervensjon og Ultralyd (2015–dd) Fagradiograf på ultralyd (2011–2015) Radiograf på Angio intervensjon og ultralyd ved Rikshospitalet (2009–2011). Angioradiograf på abdomen, thorax og perifer ved Sahlgrenska Universitets Sjukhus (2007–2009). Radiograf ved Sahlgrenska Universitets Sjukhus på Uro-Gastro Kärl (2005–2007 Medlem av EFRS sin ekspertgruppe (2012–dd) Hatt foredrag på CIRSE 2012 Lisboa, AITRI 2012 Bologna og AITRI 2016 Firenze. Masterkurs i Micro Wave Ablation fra Milano (2010) Er med i undervisningsgruppe på tvers av OUS for radiografer på røntgen og nukleærmedisin (2010–dd) Er også HHLR instruktør. Utdannet radiograf ved Universitetet i Örebro (2005).

Powered by Labrador CMS