Stråleterapi


Du har kanskje hørt om stråleterapeuter, men har du hørt om lineærakseleratorer?


Hvem er stråleterapeutene?
Stråleterapeuter har autorisasjon som radiograf, eller tilsvarende helsefaglig utdanning på bachelornivå. I tillegg har de ett års videreutdanning i stråleterapi.

Hva jobber de med?
Ved strålebehandling påvirkes cellenes evne til å dele seg, slik at en kreftsvulst vil kunne slutte å vokse, skrumpe inn og dø. Stråling kan fjerne rester etter svulstvev som ikke lar seg fjerne ved operasjon, og kan også skrumpe inn en svulst slik at den senere kan fjernes kirurgisk. Strålingen påvirker kun vevet i det aktuelle strålefeltet, og virkningen av strålingen øker med dosen. Selv om de normale, friske cellene rundt svulsten også får stråler på seg, har de heldigvis mye bedre evne til å reparere stråleskaden enn kreftcellene har.

Målet med behandlingen er å gi en stråledose stor nok til å ødelegge svulstvevet, men med minst mulig skade på friskt vev. Strålebehandling kan gis som eneste behandlingsform, den kan gis i kombinasjon med cellegift, før operasjon for å redusere størrelsen på svulsten, eller etter operasjon for å redusere risikoen for tilbakefall. Noen kan bli helt friske ved hjelp av strålebehandling. For andre er målet å utsette sykdomsutvikling, og dermed lindre smerter og andre plager som sykdommen forårsaker.

Hvor jobber stråleterapeuter?
De fleste stråleterapeuter jobber på sykehus som har stråleterapitilbud.
Stråleterapimaskinene kalles lineærakseleratorer. Følgende sykehus i Norge tilbyr strålebehandling (pr januar 2006) og antall behandlingsmaskiner for ekstern strålebehandling ved sykehusene:

Sykehus​Antall lineærakseleratorer
Sykehuset Innlandet, Gjøvik​2
Rikshospitalet – Radiumhospitalet​8
Ullevål Universitetssykehus​3
Sørlandet Sykehus, Kristiansand​2
Stavanger Universitetssjukehus​2
Haukeland Universitetssykehus​6
Ålesund Sjukhus​2
​St. Olavs Hospital, Trondheim​5
Universitetssykehuset i Nord-Norge​4


Hvordan stråleterapeuter?
Stråleterapi er i stor grad en virksomhet der suksess er avhengig av et godt tverrfaglig samarbeid mellom flere fagdisipliner. Stråleterapeuter, leger, medisinske fysikere, ingeniører og merkantilt ansatte jobber sammen. Forbedringer innen stråleterapifaget krever god forståelse for fagområdene som har betydning for behandlingen. Stråleterapeutene må ha gode kunnskaper om, og ferdigheter i bruken av, det høyteknologisk utstyret som benyttes i stråleterapien.

Fremtidens stråleterapi
Stråleterapifaget er i stadig utvikling. Ny teknologi gir mer avanserte behandlingsmetoder. Endringer i den medisinsk-tekniske utvikling skjer raskt og i et betydelig omfang, og både innen diagnostikk og stråleterapi har den teknologiske utvikling ført til økning av informasjonsmengden om pasienten. Ved å utnytte de mulighetene denne informasjonen gir, kan man gi pasientene individuelt tilpasset behandling. Nye kunnskaper innen onkologi, klinisk strålebiologi og medisinsk fysikk fører også til betydelige framskritt, både når det gjelder leveutsiktene for pasientene og når det gjelder å bedre livskvaliteten etter stråleterapien. I arbeidet med stråleterapi møter man kreftpasienter med stort behov for omsorg. Den alvorlige sykdomssituasjonen de fleste pasientene er i, stiller store krav til personalet. Mange pasienter får lengre behandlingstid og flere behandlinger; dette krever mer av personalet når det gjelder oppfølging av pasienten i forhold til informasjon og omsorg.

Stråleteraputene står stadig overfor nye utfordringer i arbeidsituasjonen, og det vil være et kontinuerlig behov for tilegning av nye kunnskaper - også etter endt studie.


Skrevet av: Hege Østerberg Andersen, stråleterapeut