Foto: fotolia.com
Foto: fotolia.com (Foto: Tyler OlsonSimplefoto)

Lov om helsepersonell

  • Endret


Lov om helsepersonell av 2. juli 1999 er en lov som omhandler virksomhet, plikter og rettigheter for helsepersonell og virksomheter som yter helsehjelp i Norge. Lovens formål er å bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helsetjenesten samt tillit til helsepersonell og helsetjeneste.
Lover og forskrifter som gjelder yrkesutøvelsen som radiograf eller stråleterapeut:

Lov om helsepersonell

Forskrift om pasientjournal
Forskrift om begrensninger i helsepersonells adgang til å motta gaver mv.
Forskrift om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land eller fra Sveits
Forskrift om statens helsepersonellnemnd

​​