Fag og bistand

Norsk Radiografforbund er det eneste forbundet som kan tilby deg både faglig tilhørighet og bistand i ditt ansettelsesforhold. ​


Faglig tilhørighet

Vi jobber for å synliggjøre radiografer og stråleterapeuters rolle, og i samarbeid med myndighetene og utdanningsistitusjonene sørge for at innholdet i radiografutdanningen er i samsvar med samfunnets behov for kompetanse. Vi arbeider også for at det utvikles videreutdanninger, masterstudier og phd-program i takt med fagfeltets økende behov for kunnskap. Vi tilbyr profesjonsrettede fagkurs, som bidrar til faglig utvikling, stimulerer til faglig oppdatering og danner grunnlaget for kunnskapsbasert praksis. NRF bidrar aktivt for å øke forskerkompetansen blant egne medlemmer ved å tilby metodekurs, arrangerer forskningsseminarer og phd-seminar, samt tilbyr opplæring og individuell bistand i metodevalg, skriving og publisering.

Bistand
NRF jobber for en lønnsdannelse som fremmer vekst, og sikrer medlemmene en reallønnsutvikling. Lønnsdannelsen skal ivareta likelønn, verdsette den enkeltes kompetanse, ansvar og arbeidsinnsats.

NRF er der for deg hvis du opplever konfliktsituasjoner på jobb, både gjennom vårt lokale tillitsvalgtapparat og sentralt i sekretariatet. Bistand kan være hjelp i møter med arbeidsgiver, rådgivning over telefon eller e-post, men det kan også være juridisk bistand dersom det blir nødvendig.