Yrkesetiske retningslinjer

Yrkesetiske retningslinjene vil og bør alltid være gjenstand for fortolkning og diskusjon. På denne måten kan de være en styrke for profesjonen og til hjelp og støtte for den enkelte i vanskelig situasjoner.

Radiografiens grunnlag

Radiografiens fundament er omsorgsfull og kunnskaps basert anvendelse av høyteknologisk apparatur til pasientens beste. Radiografi skal bygge på respekt for menneskerettighetene, likeverd og rettferdighet.
Radiografen ivaretar pasientens sikkerhet, verdighet og integritet, retten til med­bestemmelse og retten til å bli utredet og behandlet i forhold til problem­stillingen.

1.     Radiografen og pasienten 
1.1   Radiografen gir pasienter likeverdig behandling uavhengig av alder, rase, kjønn, sosiokulturelle eller andre forhold.
1.2   Radiografen respekterer pasientens individuelle behov og gir tilpasset informasjon, pleie og omsorg slik at pasienten opplever trygghet i  undersøkelses- eller behandlingssituasjonen.
1.3    Radiografen respekterer pasientens rett til medbestemmelse angående undersøkelser og behandling.
1.4    Radiografen ivaretar pasientens rett til vern om fortrolige opplysninger.
1.5   Radiografen er oppmerksom på pasienten, og integrerer omsorg uavhengig av tidspress og/eller spesielt tekniske krevende prosedyrer.
1.6   Radiografen krenker ikke pasientens bluferdighet.
1.7  Radiografen utsetter ikke pasienten for unødig risiko hverken i diagnostisk, terapeutisk eller forskningsmessig sammenheng.
1.8  Radiografen behandler pårørende med samme verdighet og omsorg som pasienten. 

  
2.     Radiografen og profesjonen
Radiografen har et personlig ansvar for at egen praksis er faglig, etisk og juridisk forsvarlig. Radiografen yter trygge og kunnskapsbaserte helsetjenester
2.1 Radiografen holder seg oppdatert i fagutvikling og forskning, og er åpen for faglig og etisk vurdering av sin yrkesutøvelse.
2.2 Radiografen bidrar til fagutvikling og forskning, og følger de regler og prinsipper som gjelder for slik virksomhet.
2.3  Radiografen nyttiggjør seg potensialet i ny teknologi.
2.4 Radiografen tilpasser anvendelsen av prosedyrer til den kliniske situasjonen og praktiserer strålevern i tråd med gjeldende regelverk og prinsipper.
2.5 Radiografen vurderer henvisningen og utfører ikke undersøkelse og behandling uten et tilstrekkelig informasjonsgrunnlag.
2.6 Radiografen erkjenner grensene for egen kompetanse, praktiserer innenfor disse og søker veiledning ved behov.

  
3.  Radiografen og medarbeidere/arbeidssted 
Radiografen fremmer faglig og tverrfaglig samarbeid.
3.1     Radiografen viser respekt for kollegers og andre samarbeidspartneres kompetanse og tilrettelegger for teamarbeid og samhandling.
3.2     Hensynet til den enkelte pasients liv, helse og velferd bør være overordnet hensynet til kolleger, samarbeidspartnere og økonomi.
3.3     Radiografen ivaretar et faglig og etisk opplærings- og veiledningsansvar for studenter, kolleger og andre samarbeidspartnere. Det forventes at radiografen deler sine fagkunnskaper med kolleger.
3.4     Radiografer setter seg inn i arbeidsstedets målsetting og virksomhetsplan og er lojal mot gjeldende lover, regler og avtaler.
3.5     Radiografer som blir kjent med eller opplever etisk eller faglig uforsvarlig praksis plikter å ta dette opp med rette vedkommende evt. varsle.
  

4.     Radiografen og samfunnet
Radiografen handler slik at tilliten til profesjonen fremmes.

4.1   Radiografen holder seg oppdatert på helsepolitiske prioriteringer og har et reflektert forhold til radiologiens og radiografiens plass i helsetjenesten.
4.2    Radiografen arbeider for en rettferdig og effektiv ressursforvaltning innen helsetjenesten.
4.3    Radiografen verner om fagets omdømme og skal i offentligheten tydeliggjøre om hun/han uttaler seg på vegne av seg selv eller yrkesgruppen.
4.4    Radiografen medvirker ikke i kraft av sin stilling til markedsføring eller annen kommersiell virksomhet som kan påvirke pasientens og samfunnets tillit.

Vedtatt på Norsk Radiografforbunds landsmøte 19. - 21. november 2009