NRFs stipend til faglige og vitenskapelige prosjekter 2016

NRFs stipend til faglige og vitenskapelige prosjekter 2016

I henhold til vedtak fattet på Representantskapsmøte 19. november 2015 er det avsatt midler i budsjettet for 2016 øremerket FoU-tiltak. I 2016 kan det søkes støtte til faglige og vitenskapelige prosjekter. 

Det kan søkes støtte til:

1. Faglige prosjekter innen strålevern, metode- og kvalitetsutvikling innen bildediagnostikk, radiografi og stråleterapi.

2. Prosjekter som omhandler kompetansehevende tiltak som kvalifiserer radiografer til nye roller med arbeidsoppgaver som kan bidra til økt effektivitet og kvalitet i helsetjenestene.

Søknadsfrist er 1. september 2016 med tildeling innen 15. oktober.

Kun medlemmer i Norsk Radiografforbund kan søke stipend. Søkere må være à jour med kontingentbetalingen.

Det vises til retningslinjer for tildeling av stipend, om krav til dokumentasjon på hva man søker støtte til, oppsett av kostnadsoversikt og opplysninger om hvorvidt det søkes støtte fra andre instanser.

Søknadsskjema og retningslinjer finnes her

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til nrf@radiograf.no.