NRFs politiske plattform 2016-2018

  • Endret

 

 

BAKGRUNN
Norsk Radiografforbund ble stiftet den 30.oktober 1973, og den 25. april 1988 fikk forbundet sin selvstendige forhandlingsrett. Dette skjedde gjennom AF som hovedorganisasjon. Til å begynne med var Norsk Radiografforbund en selvstendig organisasjon uten tariffmessig tilknytning. Over en kort periode var forbundet tilsluttet KFO (nå Delta) som en egen yrkesgruppe, før det på et ekstraordinært Landsmøte i september 1988 ble fattet vedtak om å melde seg inn i AF som hovedorganisasjon. Og det var som medlem i AF at forbundet ble akseptert som selvstendig part i tariffavtalene med Norske Kommuners Sentralforbund, KS.

Pr.d.d er Norsk Radiografforbund medlem i Unio som hovedorganisasjon, som egen organisasjon med selvstendig forhandlingsrett i de tariffområder forbundet har medlemmer. Storparten av forbundets medlemmer arbeider ved de offentlige sykehusene, en del arbeider ved private røntgeninstitutter og ved ideelle sykehus. Kun et fåtall har sitt virke innenfor den kommunale helsetjenesten. Pr. 01.01.2015 hadde Norsk Radiografforbund 2490 yrkesaktive medlemmer og 280 ikke yrkesaktive medlemmer, av disse er 96 student-medlemmer.
På sentralstyremøte i mai 2014, ble RadForum (Radiografifaglig forskerforum) tatt opp som egen faggruppe i Norsk Radiografforbund, og er pr.d.d organisert som et underforum med eget styre. Forumet ble stiftet i 2006, og var før tilslutningen til Norsk Radiografforbund en selvstendig gruppe regulert gjennom egne vedtekter. RadForum har som mål å fremme radiografifaglig forskning, og har ved sin tilslutning til Norsk Radiografforbund, styrket forbundets kunnskap og kompetanse innen forskning og fagutvikling. 

Forbundets politiske plattform vedtas på Landsmøte, og er det viktigste styringsdokument i en landsmøteperiode. Plattformen tydeliggjør forbundets politikk, og danner grunnlag for sentralstyrets disponeringer av forbundets samlede ressurser. Plattformen skal være retningsgivende for de vedtak som fattes, og de aktiviteter som iverksettes på alle nivåer i organisasjonen.

FORBUNDETS FORMÅL
Norsk Radiografforbund skal ivareta medlemmenes inntekts- og arbeidsforhold på en måte som sikrere yrkesgruppenes posisjon, lønnsutvikling og muligheter i yrkeslivet.

Norsk Radiografforbund skal være en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon som arbeider for å utvikle og opprettholde en høy faglig standard i utdanning og utøving av fagområdene.

Norsk Radiografforbund skal arbeide for faglig samarbeid og utvikling i Norge og over landegrensene.


VERDIER OG VISJONER
Norsk Radiografforbund skal arbeide for opprettholdelse av et samfunn basert på likeverd og rettferdighet, uavhengig av kjønn, etnisitet og religion.
Norsk Radiografforbund skal være en handlekraftig organisasjon som verner om medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og arbeider for et inkluderende arbeidsliv med respekt for individet.   

Norsk Radiografforbund skal fremme forskning, fagutvikling og innovasjon og bidra til en teknologisk og medisinsk utvikling til nytte for enkeltmennesket, helsetjenesten og befolkningen.


SATSINGSOMRÅDER
For perioden 2016 – 2018 skal Norsk Radiografforbund konsentrere sitt arbeid innenfor følgende innsatsområder:
I) Arbeidslivspolitikk
II) Profesjon- og helsepolitikk
III) Forskning og fagutvikling
IV) Organisasjon og kommunikasjon


I) Arbeidslivspolitikk
Norsk Radiografforbund skal bidra til et forpliktende partssamarbeid, der målsettingen er en bærekraftig utvikling med full sysselsetting, jobbsikkerhet og økonomisk trygghet. 

Norsk Radiografforbund skal delta i utviklingen av et likeverdig arbeidsliv basert på medbestemmelse og fri forhandlingsrett, et arbeidsliv som fremmer helse, gir sosial trygghet og ivaretar den enkeltes lønns- og arbeidsvilkår.

I landsmøteperioden skal forbundet arbeide innenfor følgende fokusområder:

• Lønn
Norsk Radiografforbund skal arbeide for en lønnsdannelse som fremmer vekst, og sikrer medlemmene en reallønnsutvikling. Lønnsdannelsen skal ivareta likelønn, verdsette den enkeltes kompetanse, ansvar og arbeidsinnsats, og tilrettelegge for at eldre arbeidstakere kan stå lengre i arbeid. 

• Arbeidstid
Norsk Radiografforbund skal arbeide for at grensene for den ordinære arbeidstiden opprettholdelses, men hvor det innenfor kollektive former legges til rette for individuelle tilpasninger. Arbeidstiden skal organiseres på en slik måte at det avsettes tid til faglig ajourføring, og hvor sammenhengene mellom arbeidstid, helse og velferd vektlegges. 

• Ansettelsesforhold
Norsk Radiografforbund skal arbeide for at medlemmene er omfattet av fast tilsetting i heltid, med mulighet for deltid for de som måtte ønske det og tilrettelegging for å kunne ha flere arbeidsgivere ved uønsket deltid.   
   
• Pensjon
Norsk Radiografforbund skal arbeide for at medlemmene i sin tilsetting er omfattet av pensjonsordninger, som sikrer mobilitet i arbeidslivet, samtidig som pensjonsordningene er forutsigbare, livslange, og gir et godt ytelsesnivå uavhengig av pensjonsmodell.

Norsk Radiografforbund skal arbeide for at bytte av arbeidsgiverorganisering        eller inngåelse av nye tariffavtaler ikke medfører dårligere pensjonsvilkår for våre medlemmer.

• Medbestemmelse
Norsk Radiografforbund skal arbeide for et partssammensatt arbeidsliv forankret i avtaler som regulerer betingelsene for de tillitsvalgte til å kunne utøve sine verv, og som ivaretar de ansattes rett til tariffestede lønns- og arbeidsvilkår.


II) Profesjon – og helsepolitikk
Norsk Radiografforbund skal være pådriver i utviklingen av helsetjenesten innen fagområdene radiografi, stråleterapi og nukleærmedisin.

Norsk Radiografforbund skal bidra til utviklingen av et kunnskapsbasert tjenestetilbud som løser organisatoriske og helserelaterte problemstillinger, og som tilfredsstiller krav til kvalitet og tilgjengelighet.

I landsmøteperioden skal forbundet arbeide innenfor følgende fokusområder:

• Radiografene som profesjon
Norsk Radiografforbund skal arbeide for å synliggjøre radiografenes og     stråleterapeutenes rolle og ansvar innen utredning, diagnostisering, behandling og oppfølging av pasienter, selvstendig og i samhandling med andre profesjoner.

Norsk Radiografforbund skal arbeide for at medlemmene har kunnskap om og forståelse for etiske og juridiske lover og regler som regulerer profesjonens yrkesfunksjon.

Norsk Radiografforbund skal arbeide for en høy faglig og yrkesetisk standard i utøvelsen av yrket som radiograf og stråleterapeut. Forbundet skal stimulere medlemmene til å påta seg lederansvar og nye og endrede arbeidsoppgaver.

• Utdanning og kompetanse
Norsk Radiografforbund skal i samarbeid med myndighetene og utdanningsinstitusjonene arbeide for at innholdet i radiografutdanningen er i samsvar med samfunnets behov for kompetanse, og at det utvikles videreutdanninger, masterstudier og phd-program i takt med fagfeltets økende behov for kunnskap.

Norsk Radiografforbund skal i samarbeid med arbeidsgivere, helsemyndigheter og sykehuseiere arbeide for at radiografer som ønsker å spesialisere seg til tyding og beskrivelse av røntgenundersøkelser, får mulighet til å videreutdanne seg og praktisere som beskrivende radiograf.

Norsk Radiografforbund skal arbeide for at antall personell som utdannes dekker opp for helsetjenestens krav til spesialkompetanse innen fagområdene radiografi, stråleterapi og nukleærmedisin, og at det som et ledd i kvalitetsarbeidet innføres krav til faglig oppdatering (CPD - Continuing professional development) for radiografer og stråleterapeuter.

Norsk Radiografforbund skal arbeide for at norske radiografers kompetanse svarer til det faglige nivået EFRS (European Federation of Radiographer Societies) definerer som standard for EQF 6 og 7.

• Spesialistgodkjenning
NRF skal igangsette intern spesialistgodkjenning innen fagområdene radiografi, stråleterapi og nukleærmedisin. Forbundet skal arbeide for offentlig spesialistgodkjenning for stråleterapeuter, sonografer og beskrivende radiografer. 

• Struktur og organisering av helsetjenesten
Norsk Radiografforbund skal bidra til å utvikle et helsevesen som tilrettelegger for samarbeid og samhandling mellom nivåer, sektorer og profesjoner. Forbundet skal arbeide for en helhetlig helsetjeneste basert på brukermedvirkning, med god ressursutnyttelse og som leverer tjenester av høy kvalitet.

Norsk Radiografforbund skal arbeide for en offentlig styrt og finansiert helsetjeneste tilpasset nye og endrede driftsformer. Forbundet skal bidra til innovasjon og bruk av ny teknologi innenfor fagområdene radiografi, stråleterapi og nukleærmedisin. 


III) Forskning og fagutvikling
Norsk Radiografforbund skal være en pådriver i arbeidet med å utvikle, dokumentere, og anvende ny kunnskap innen fagområdene radiografi, stråleterapi og nukleærmedisin.

Norsk Radiografforbund skal være en bidragsyter innen forskning og fagutvikling, og motivere egne medlemmer til å skape en kultur for forskning og fagutvikling på den enkelte arbeidsplass.

I landsmøteperioden skal forbundet arbeide innenfor følgende fokusområder:

• Fagkurs
Norsk Radiografforbund skal være tilbyder av profesjonsrettede fagkurs. Formålet med kursene er å bidra til faglig utvikling i takt med arbeidslivets behov for kompetanse, samt stimulere til faglig oppdatering og danne grunnlaget for en kunnskapsbasert praksis.  

• Forskerskolering
Norsk Radiografforbund skal bidra til å øke forskerkompetansen blant egne medlemmer ved å tilby metodekurs, arrangere forskningsseminarer og phd-seminar, samt gi opplæring og individuell bistand i metodevalg, skriving og publisering.  

• Faglige og vitenskapelige prosjekter
Norsk Radiografforbund skal kartlegge status på radiografifaglig forskning og på bakgrunn av dette bevisstgjøre egne medlemmer hva forskning er, og stimulere til forskning innen eget fagfelt. 

Norsk Radiografforbund skal bidra til forskning og fagutvikling ved å gi økonomisk støtte til utvalgte prosjekter, og bidra med råd og veiledning for å kvalitetssikre prosjektene. 

• Publisering og formidling
Norsk Radiografforbund skal tilrettelegge for publisering og formidling av faglig- og vitenskapelig arbeid i Hold Pusten og på forbundets hjemmesider. Forbundet skal tilby veiledning til forfattere av fagartikler for publisering i Hold Pusten.

Norsk Radiografforbund skal motivere radiografer, stråleterapeuter og radiografstudenter til å delta med faglige bidrag på fagkongresser nasjonalt og internasjonalt.


IV) Organisasjon og kommunikasjon
Norsk Radiografforbund skal være en organisasjon for radiografer og stråleterapeuter, en fagforening og et profesjonsforbund som skaper identitet, profesjonstilhørighet og yrkesstolthet.

Norsk Radiografforbund skal bidra til en intern organisasjonsutvikling tilpasset medlemmenes interesser, samt være en pådriver og formidler av forbundets utøvende politikk og den kunnskap og kompetanse medlemmene representerer.

I landsmøteperioden skal forbundet arbeide innenfor følgende fokusområder:

• Organisasjon
Norsk Radiografforbund skal ha en organisasjonsoppbygging og en organisasjonstilknytning som ivaretar forbundets partsrettigheter og sikrer medlemmenes tariffmessige og organisatoriske rettigheter.

Norsk Radiografforbund skal videreutvikles til en sterk, tydelig og synlig medlemsorganisasjon som gjør at radiografer, stråleterapeuter og radiografstudenter identifiserer seg med forbundet og inngår som medlemmer. 

Norsk Radiografforbund skal samarbeide med andre fagforeninger / profesjonsforbund nasjonalt og internasjonalt, og være en aktiv bidragsyter innenfor det internasjonale samarbeidet. 

• Sekretariat
Norsk Radiografforbund skal til enhver tid ha et sekretariat som ivaretar organisasjonens, profesjonens og medlemmenes interesser, som yter profesjonell hjelp til det enkelte medlem, og som representerer forbundet på en verdig og respektfull måte.

Norsk Radiografforbund skal ha en personalpolitikk som ivaretar de ansatte og gir den enkelte mulighet til kompetanseheving og faglig utvikling. Det skal utvikles kompetanseplaner som beskriver sammensettingen av de ansattes kompetanse, den enkeltes ansvarsområde og kompetansebehovet for å realisere organisasjonens målsettinger.

• Tillitsvalgte
Norsk Radiografforbund skal dyktiggjøre tillitsvalgte på alle nivåer i organisasjonen, slik at de er i stand til å ivareta enkeltmedlemmenes og fellesskapets interesser på en profesjonell og forsvarlig måte.

Opplæringstilbudet for tillitsvalgte skal videreutvikles, og det skal årlig arrangeres kurs og konferanser der lønn, tariff og arbeidsrett settes på dagsorden. Tillitsvalgte på alle nivåer skal få skolering i medietrening.

• Ledere
NRF skal jobbe målrettet med lederutvikling og for at lederes lønns- og arbeidsvilkår ivaretas på en hensiktsmessig måte.

• Kommunikasjon
Norsk Radiografforbund skal videreutvikle elektroniske og nettbaserte systemer for intern og ekstern kommunikasjon, og det skal utarbeides strategier for informasjon og kommunikasjon internt og eksternt. Fagtidsskriftet Hold Pusten skal videreutvikles med mulighet for digital distribusjon.