Nå kan du søke NRFs utdanningsstipend

Nå kan du søke NRFs utdanningsstipend


I henhold til vedtak fattet på Representantskapsmøte 23. november 2016, er det avsatt
kr. 100.000 i budsjettet for 2017 øremerket utdanningsstipend.  I 2017 kan det søkes støtte til: 

    - Videreutdanninger og mastergradsstudier
  
Kr. 100.000 tildeles som støtte til videreutdanninger og mastergradsstudier. Ved tildeling vil studieretninger innen radiografi, beskrivende radiograf, sonografi, stråleterapi og nukleærmedisin vektlegges. Søknadsfristen settes til innen 1. mai 2017 med tildeling innen 15. juni 2017.

Kun medlemmer i Norsk Radiografforbund kan søke stipend. De som søker stipend må være
à jour med kontingentinnbetalingen og ha vært medlem i minimum et år. Det vises til retningslinjer for tildeling av stipend, om krav til dokumentasjon på hva en søker støtte til, oppsett av kostnadsoversikt og opplysninger om det søkes støtte fra andre instanser.

Søknadsskjema og retningslinjer