Klar for etterutdanning

Klar for etterutdanning

Grunnutdanning er ikke nok for å sikre seg som profesjonsutøver gjennom et langt yrkesliv. Norsk Radiografforbunds fagkurs er rimelige og effektive etterutdanninger for alle.


Ved: Hans Flaata

Publisert: Fagtidsskriftet Hold Pusten (1/2018). Foto: Anne Elisabeth Næss

Det er både arbeidstakers og arbeidsgivers ansvar å sørge for at radiografer og stråleterapeuter er faglig oppdaterte slik at de kan yte best mulige tjenester. Kravene til faglig forsvarlighet reguleres i helsepersonelloven (kapittel 2), som blant annet sier at virksomhetene skal organiseres på en måte som gjør helsepersonellet i stand til å overholde sine lovpålagte plikter. For ledere innebærer det blant annet å sørge for nok og stabile midler til ansattes etter- og videreutdanning, og å oppmuntre og motivere personalet til å benytte seg av tilbudet regelmessig. For den ansatte selv betyr det å vise faglig interesse og engasjement ved å etterspørre og bruke de tilbudene som faktisk finnes. 

Fagkurs er etterutdanning
I følge uio.no er etterutdanning definert som kurs som gir vedlikehold og oppdatering av kompetanse innenfor eksisterende utdanningsnivå og stilling. Det dreier seg altså om kortere kurs, som ikke fører fram til formell eksamen eller kompetanse i form av studiepoeng. Videreutdanning er på sin side, ifølge uio.no, emner som gir ny formell kompetanse på universitets- og høyskolenivå. Ifølge voksenopplæringsloven (kapittel 1) går etter- og videreutdanning hånd i hånd og utfyller hverandre. I praksis innebærer det at arbeidstakeren skal ha mulighet til å delta likeverdig på begge typer kompetanseutviklende tiltak. Alle kan eller skal kanskje ikke ta videreutdanning, men alle kan gå på kurs. Norsk Radiografforbund er av dem som jobber aktivt og målrettet for fag og fagutvikling. Resultatet er et stort og bredt kurstilbud som også skal favne spesialiserte grupper som stråleterapeuter, nukleærmedisinske radiografer og ledere. Utfordringen vår er at det spesialiserte markedet er lite. Der fagkurs innen CT, MR og skjelett treffer større  grupper, er marginene langt mindre når det gjelder de mindre gruppene: Vi er helt avhengig av å samle nok deltagere hver gang for å unngå å måtte avlyse – og for kunne fortsette å opprettholde det viktige tilbudet. Det hender det vi sliter med, og forklaringene vi får, er mange. Når stråleterapeuter og nukleærmedisinske radiografer opplever at ledelsens budskap er at de må velge mellom kompetansehevende fagkurs og kongresser som ESTRO, EANM og nukleærmedisinsk vårmøte, er det i realiteten både den enkeltes fagutvikling og pasientene som taper. 

Kursdeltagelse som investering
Det er både ledere og ansattes ansvar å sørge for et forsvarlig, faglig nivå. En framtidsrettet leder vet at etterutdanning ikke først og fremst er en kostnad og utgiftspost, men en viktig investering i framtida. Det bør også de ansatte selv ta inn over seg. Som fagforbund mener vi at alle virksomheter, uavhengig av lommeboka, bør ha et uttalt mål om at alle ansatte får delta på fagkurs regelmessig. Vi mener det fordi vi vet det er viktig for flere: For den enkeltes profesjonsutøvelse og yrkesframtid, for engasjementet og kompetansen som tilflyter virksomheten – og for pasientenes trygghet og sikkerhet. 

 
hans@radiograf.no
Hans Flaata er fagutviklingsleder i Norsk Radiografforbund