NRFs høringssvar om endringer i legemiddelforskriften
( )

NRFs høringssvar om endringer i legemiddelforskriften

Forslag til endringer i legemiddelforskriften kapittel 13 om reklame for legemidler og om gjennomføring av forordning nr. 2017/2394 om forbrukervernsamarbeid (CPC-forordningen) i legemiddellovgivningen om reklame for legemidler.

Norsk Radiografforbund takker for invitasjonen til å komme med innspill til foreslåtte endringer i Legemiddelforskriften kapittel 13 om reklame for legemidler.
Norsk Radiografforbund (NRF) organiserer radiografer, beskrivende radiografer, ultralydradiografer og stråleterapeuter.

Foreslåtte endring i forskrift 18. desember 2009 nr. 1839 om legemidler kapittel 13-1, med innlemmelse av radiografer til gruppen helsepersonell som kan motta legemiddelreklame er fornuftig og i tråd med vår anbefaling.

Legemiddelverkets vurderinger av radiografer som en gruppe helsepersonell som har en klar faglig interesse i, samt har en forutsetning via sin utdannelse, til å kunne motta reklame for reseptpliktige legemidler, er i videre også i tråd med en utviklingen vi ser på området der radiografer administrerer stadig flere typer legemidler.

Radiografer er autorisert helsepersonell og håndterer i sitt daglige arbeid en rekke ulike legemidler, men har siden adgangen til å søke dispensasjon ble fjernet i 2014 flere steder blitt nektet å delta på kurs og undervisning som også omhandler legemidler og bruk av disse.

Vi har også tilfeller hvor radiografer er bedt om å forlate auditorier i sykehusene der legemiddelleverandører har hatt undervisning om f.eks. slagbehandling. Radiografer arbeider ofte i team med sykepleiere og leger mv. og foreslåtte endringer vil likestille den faglige informasjonsflyten om legemidler mellom disse grupper av helsepersonell.

Øvrige forslag til endringer i legemiddelforskriften har ikke forbundet sterke meninger om, men generelt støtter vi opp om foreslåtte endringer som medfører ett mer avklarende og opplysende legemiddel regelverk.

Høringssvaret i pdf-format