Høring om endringer i arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid for beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet

Forslag om å overføre Arbeidstilsynets kompetanse til å fastsette en annen beregningsmåte av arbeidstiden for beredskapsvakt til Tvisteløsningsnemda.


NRF er av den oppfatning at Arbeidstilsynet håndterer disse spørsmålene på en god og effektiv måte, og at en overflytting til tvisteløsningsnemda ikke synes vel begrunnet, særlig ettersom denne normalt ikke behandler interessetvister av den type saker. Vi er videre ikke enige i departementets vurdering om at fastsetting av beregningsbrøk i beredskapsvakter utelukkende er en interessetvist. Vår oppfatning og erfaring er at beregningsbrøken er viktig i et vernehensyn når arbeidstakerens totale arbeidsstidsbelastning vurderes. Dette er derfor i større grad å betrakte som HMS-hensyn og det er således ikke unaturlig at dette håndteres av Arbeidstilsynet. 

Les hele høringssvaret her:  NRF - Høringssvar om endringer i arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid for beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet