En modell for etisk refleksjon

For å finne frem til gode løsninger av etiske problemstillinger kan det være nyttig å strukturere refleksjonen/diskusjonen.

Mange har presentert modeller for dette, som alle inneholder sentrale spørsmål som:

1. Hva er problemets kjerne?

Dette handler om å sette ord på det som oppleves vanskelig eller ubehagelig. Gruppedeltakerne kan ved å stille spørsmål og kommentarer til hverandre bidra til å belyse forskjellige sider ved problemet. Det er viktig å få alle relevante fakta fram, og være åpen for at forståelse av det etiske problemet kan endre seg i løpet av diskusjonen.

2. Hvem er de berørte parter?

Her må man tenke vidt, hvem er involvert, har interesser i saken og på hvilken måte. Hvordan kan vi finne ut de ulike partenes interesser, dvs. hvilke oppfatninger og holdninger de har til saken, hva som er viktig for dem?

3. Hvilke verdier, prinsipper og dyder står på spill?

Her skal vi finne frem til viktige verdi vi ønsker å beskytte og normer vi ønsker å etterleve, og som vi er redd kan være i fare i saken. Normene kan vi finne i faglige og etiske retningslinjer, lovverk osv., eller i den generelle etikken. Viktige prinsipper i helsetjenesten er autonomi (selvbestemmelsesrett), velgjørenhet, ikke skade og rettferdig. De klassiske dydene er mot, klokskap, dømmekraft og visdom, mens i helsetjenesten er dyder som barmhjertighet, empati, mm særlig aktuelt.

4. Hvordan vektlegging ulike hensyn?

I etiske dilemma kan ikke alle hensyn ivaretas, derfor må vi gjøre en avveining av hvilke verdier og hensyn som er viktigst i den konkrete situasjonen.

5. Mulig løsning?

Når aktuelle handlingsalternativer skal vurderes, bør vi få frem hva som taler for og imot disse: hva er konsekvensene for de berørte parter og hvordan ulike verdier og hensyn ivaretas. Løsninger er ikke bare et spørsmål om hva man bør velge å gjøre, men vel så mye et spørsmål om hvordan handlingen bør gjennomføres.

6. Etterspill?

Hvilke lærdommer kan vi trekke av saken? Bør vi revurdere vår opptreden, vår måte å samhandle på, våre rutiner, og våre prosedyrer?