Eksempel på bruk av metode i case 1


1. Identifisering av problemet
Hvilke problem(er) mener du ligger i caset ut fra opplysningene som gis og hvilke opplysninger mener du evt. mangler som vil ha betyding for din vurdering?

F.eks:
a. At pasienten har fått motstridende informasjon.
b. At det er ulik praksis i avdelingen mht. bruk av blybeskyttelse? Er det en reell uenighet mellom Per og Kari mht. hvorvidt blybeskyttelse skal anvendes generelt, eller har Per prioritert å gjennomføre undersøkelsen raskt (siden Nils har sterke smerter) eller bare glemt blykoppen ”i farten”? Dersom Per er klar over retningslinjer for bruk av blybeskyttelse og disse er etablerte i avdelingen:
c. At Per har handlet på tvers av faglige retningslinjer?
d. At Per har løyet i sin informasjon til pasienten?

2. Identifisering av de berørte parter Nils, Per og Kari er helt klart berørte parter.
Finnes det andre? Hva med pasientene på venteværelse, øvrige radiografer i avdelingen og avd. ledelsen?

3. Identifisering av verdier, prinsipper og dyder som står på spill
F.eks.
– Ikke-skade prinsippet i forhold til strålevern, de konsekvenser situasjonen, samt
   hvordan den løses, kan få for pasienten?
– Pasientens tillit til helsepersonell?
– Plikten til å gi pasienten korrekt informasjon?
– Ansvaret for å kommunisere på en god måte med pasienten?
– Avdelingens renommé?
– Ansvar for å få gjennomført dagens program, dvs. overfor pasientene på
   venteværelse?
– Plikten til å handle i samsvar med retningslinjer
  om bruk av blybeskyttelse?
– Ansvar for samarbeidsklima i avdelingen og kommunikasjon mellom kolleger?

4. Vektlegging av ulike hensyn
Hvordan vil du vektlegge de ulike hensynene over (evt. andre du finner)? F.eks.:
– Hvor viktig er hensynet til Nils sin tillit til radiografer?
– Bør Nils sine behov prioriteres fremfor pasientene i venteværelset?
– Hvor stor vekt vil du legge på hensynet til samarbeidsklima i avdeling?

5. Mulige løsninger
Når mulige løsninger diskuteres bør man argumentere for (ut i fra punktene over)hvorfor man mener én løsning er bedre enn en annen. Her følger ett forslag til løsning, med noen spørsmål til diskusjon. Det bør brukes god tid på å (gjen)vinne Nils sin tillit.

– Hvordan kan dette gjøres; hva bør sies, hvordan bør det sies og av hvem
   (Per og/ eller Kari)? F.eks: – Bør Per innrømme sin hvite løgn?
– Hvordan overbevise Nils om at det ikke er skjedd noen stor skade?
– Hvilken forklaring tror du Nils vil akseptere?
– Hvilken dialogform tror du er best egnet til å vinne Nils sin tillit?
– Vil hvem som tar initiativ og ansvar i situasjonen ha ulike konsekvenser
   (forde ulike berørte parter)?
– Hvordan kan da pasientene på venteværelset ivaretas?

I etterkant av episoden bør Per og Kari bør snakke sammen.

– Hvordan bør i så fall en slik samtale foregå; hva bør sies, på hvilken måte og
   av hvem?
– Hvem mener du evt. bør ta initiativ til samtalen?

Til slutt:
Mener du noe kan gjøres i avdelingen for å forhindre at lignende episoder
oppstår, f.eks. av organisatorisk art?