Artikkelveiledning Hold Pusten

RadForum kan tilby veiledning til forfattere av fagartikler som skal trykkes i Hold Pusten.


Hold Pusten redaksjonen er ansvarlig for å sende forespørsel om veiledning til RadForum. Henvendelsen rettes RadForums leder sammen med artikkelen i word-format. RadForum tildeler forfatter en egnet veileder som organiserer det videre arbeidet. Veileder tildeles fortløpende ved henvendelser og veiledning gis innenfor følgende rammer:

• RadForum kan veilede ved maksimalt 10 artikler per kalender år, og maksimalt 4 per kvartal

• Det tilbys maksimalt 10 timer veiledning pr. artikkel. Tiden inkluderer forberedelser og planlegging av veiledningen. Veiledning kan innebære hjelp til søkestrategi, oppbygning av tekst, referanseteknikk, samt generelle råd om akademisk skriving.

• Det etterstrebes at veileder fra RadForum har kjennskap til det aktuelle fagområde, men kan ikke garanteres.

• Veiledningens form avtales innbyrdes mellom veileder og forfatter.

• Veiledning vil skje innenfor en tidsramme avtalt mellom forfatter og veileder.

• Radforum skal nevnes under takksigelser /acknowledgement

• Artikkelen skal etter veiledning sendes inn til ny vurdering som fagartikkel i Hold Pusten.